Veelgestelde vragen inventarisatie begraafplaatsen

Hier vindt u de veel gestelde vragen met antwoorden over het project Inventarisatie Begraafplaatsen. Indien het antwoord op uw vraag er niet bij staat, kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via begraafplaatsadministratie@gemeentesluis.nl.

Algemene vragen
Welke begraafplaatsen vallen onder het project?

De begraafplaatsen die in het beheer zijn van gemeente Sluis vallen onder het project. Dat zijn de volgende begraafplaatsen:

 • Aardenburg (Peurssensstraat)
 • Aardenburg (Landstraat)
 • Breskens (Ringlaan)
 • Breskens (Oude Rijksweg)
 • Cadzand (Erasmusweg)
 • Groede (Traverse)
 • Hoofdplaat (Oostlangeweg)
 • Nieuwvliet (Dorpsstraat)
 • Oostburg (Oudestad)
 • Retranchement (Molenstraat)
 • Schoondijke (Dr. Huizingastraat)
 • Sluis (Hoogstraat)
 • IJzendijke (Mauritsweg)
 • Waterlandkerkje (Molenweg)
 • Zuidzande (Mariastraat)
 • Sint Anna ter Muiden (Nederherenweg)

Kerkelijke begraafplaatsen en graven die in het beheer zijn van een stichting, nemen we niet mee in het project.

Waarom staan er bordjes op de begraafplaats?

Als wij in onze administratie geen mensen kunnen vinden, plaatsen wij een bordje bij het graf. Vroeger zijn de belanghebbenden van algemene graven niet altijd goed geregistreerd. Hierdoor is het voor de gemeente niet altijd bekend wie de belanghebbende is van een graf. Ook door verhuizing of door het overlijden van de rechthebbende zijn er geen bijgewerkte gegevens bekend. Om zoveel mogelijk nabestaanden de mogelijkheid te geven een keuze te maken wat er met het graf moet gebeuren, roept de gemeente nu op om zelf contact op te nemen door middel van het plaatsen van bordjes bij de graven.

Moet ik al actie ondernemen?

Bent u nabestaande van een overleden dierbare en staat u geregistreerd? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt bericht over het betreffende graf als dat nodig is. Twijfelt u of u geregistreerd bent als nabestaande, dan kunt u dit bij ons opvragen. Stuur een mail naar: begraafplaatsadminstratie@gemeentesluis.nl.

Vallen columbariums (de plaats waar urnen staan) ook onder dit project?

Ja, ook voor de columbariums wil de gemeente dat er een belanghebbende bekend is.

Contact opnemen met de gemeente
Wat gebeurt er als de gemeente geen nabestaanden kan vinden en niemand zich meldt?

Als wij geen nabestaanden kunnen vinden en niemand zich meldt, mogen wij het graf op enig moment gaan ruimen. Wij verwijderen het grafmonument en voeren het af. De grafrestanten in de grond blijven liggen. 

Door verstoorde familiecontacten is er geen overleg mogelijk met de nabestaanden. Nu dreigt het graf geruimd te worden. Wat kan ik doen om het graf toch te behouden?

Meld u bij de gemeente als contactpersoon. Wanneer wensen in strijd zijn met elkaar, zal de familie er toch zelf uit moeten komen. De gemeente kan zich daar niet in mengen. Een andere mogelijkheid is, dat de rechthebbende of belanghebbende afstand doet van het graf. Dan kan de gemeente contact met u opnemen met de vraag of u rechthebbende wilt worden. De gemeente verlengt liever de grafrechten (en behoudt dus ook liever het graf) dan dat ze het graf moet ruimen.

Wat kan ik doen om het graf te behouden?

Als er geen rechthebbende van het graf bekend is, dan kunt u zich melden als contactpersoon. Als er grafrechten zijn betaald, wordt het graf behouden voor de afgesproken periode. Na deze periode stelt de gemeente opnieuw de vraag of u wilt verlengen of afstand wilt doen van het graf.

Ik ben belanghebbende of rechthebbende van een graf
Wat wordt bedoeld met een nabestaande of contactpersoon van een graf?

De persoon die betrokken is bij een graf. Dit is een algemene benaming als wij nog niet weten of het een rechthebbende of een belanghebbende persoon is van dat graf.

Wat wordt bedoeld met een belanghebbende van een graf?

Een belanghebbende van een graf is iemand die een persoonlijke of emotionele band heeft met de persoon die in dat graf begraven ligt. Dit kunnen bijvoorbeeld nabestaanden, familieleden, vrienden of andere dierbaren zijn. Belanghebbenden hebben rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot het graf, zoals het onderhouden ervan, het verlengen van grafrechten en het beslissen over eventuele herbegravingen. De gemeente Sluis stapt nu over op het uitgeven van 1 soort graf. Dit graf heeft 1 rechthebbende. Dit graf is te vergelijken met de oude particuliere graven.

Wat is een rechthebbende van een graf?

Dit is de persoon aan wie het "uitsluitend recht" is verleend van een graf. Dit houdt in dat deze person bepaalt wie er in dat graf begraven mag worden.

Wat wordt bedoeld met uitsluitend recht?

Het recht dat wordt uitgegeven op een particulier graf.

Welke keuze heb ik als rechthebbende van een graf?

Als rechthebbende van een graf heeft u een aantal keuzes:

 • Grafrechten verlengen;
 • Afstand doen van een graf; 
 • Grafresten op laten graven en cremeren;
 • Een herdenkingsplaatje laten maken voor op de herdenkingszuil.
Welke keuze heb ik met betrekking tot de stoffelijke resten?

U heeft met betrekking tot de stoffelijke resten een aantal keuzes:

 • Opnieuw grafrechten afsluiten voor een graf (hier zitten kosten voor u aan verbonden);
 • Herbegraven (hier zitten kosten voor u aan verbonden);
 • Cremeren (hier zitten kosten voor u aan verbonden);
 • Afstand doen van het graf (hier zitten geen kosten voor u aan verbonden).
Ik ben belanghebbende van een colum
Wat wordt bedoeld met een nabestaande of contactpersoon?

De persoon die betrokken is bij een colum. Een algemene benaming als wij nog niet weten of het een belanghebbende persoon is.

Wat is een belanghebbende van een colum?

Voor de colums blijft de term belanghebbende bestaan. De gemeente is altijd de eigenaar van de colum. De belanghebbende “huurt” voor een aantal jaar de colum.

Welke keuze heb ik als belanghebbende van een colum?

Als belanghebbende van een colum heeft u een aantal keuzes:

 • Grafrechten verlengen;
 • Afstand doen van de colum;
 • Een herdenkingsplaatje laten maken voor op de herdenkingszuil.
Verlengen van grafrechten, herbegraven, cremeren of aanvragen gedenkteken
Wat zijn de kosten voor het verlengen van de grafrechten, herbegraven of cremeren?

De kosten van het begraven kunt u vinden in de tarieventabel lijkbezorgingsrechten. Voor het cremeren moet u een prijs aanvragen bij een begrafenisondernemer. 

Is het mogelijk om grafresten te begraven in een graf van een familielid?

Nee, er kan maar één persoon begraven worden in een graf.

Is het mogelijk om grafresten na crematie bij een (urnen)graf te zetten?

Ja, het is mogelijk om een asbus bij een (urnen)graf te zetten als hier voldoende ruimte voor is. Het is mogelijk om twee asbussen te plaatsen bij een graf waar al iemand in begraven ligt. In een columbarium kunnen twee asbussen geplaatst worden.

Hoe kan ik een gedenkteken aanvragen?

De aanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken (grafmonument) kan worden aangevraagd via burgerzaken@gemeentesluis.nl.

Verschillende soorten graven
Wat gebeurt er met oorlogsgraven?

Oorlogsgraven zijn particuliere graven met rechten voor onbepaalde tijd. Deze zijn in beheer bij de landelijke stichting Oorlogsgraven. Deze graven blijven daardoor bestaan.

Wat is een dubbelgraf?

Een dubbelgraf wordt niet als één graf gezien. Het zijn twee losse graven die in één keer zijn aangevraagd.

Wat gebeurt er met de kindergraven?

Ook de kindergraven gaan mee in de inventarisatie. Hier willen we ook een bekende rechthebbende hebben. Is deze er niet, krijgt dit graf ook een bordje. Op dit bordje staat ook de vraag om contact op te nemen met de gemeente.

Wat is een graf voor onbepaalde tijd?

Dat is een particulier graf met rechten voor onbepaalde tijd. Deze graven noemen we ook wel eeuwigdurende graven. Deze graven werden tot de jaren 1980 uitgegeven. Sindsdien worden graven uitgegeven voor een maximale termijn van 30 jaar. Als deze termijn is afgelopen, kan dit graf met vijf of tien jaar worden verlengd.

Wat is een particulier graf?

Een particulier graf is een graf waarbij de rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt of worden. Een particulier graf is in beheer bij de nabestaanden, maar blijft eigendom van de gemeente. Op een particulier graf is een uitsluitend recht voor een termijn van 20 jaar verleend. Dit kan meerdere keren verlengd worden met 5 of 10 jaar. Vóór het aflopen van de termijn sturen wij de rechthebbende een brief met de keuze om de grafrechten wel of niet te verlengen. Als nabestaanden de keuze maken om de grafrechten niet te verlengen, vervalt het recht aan de gemeente. Het graf komt dan in aanmerking om te ruimen. Particuliere graven worden ook wel koopgraven of eigen graven genoemd.

Wat zijn algemene graven/oude huurgraven?

Algemene graven of oude huurgraven zijn eigendom van de gemeente. Op deze graven rust een grafrecht van tien jaar.

Wat is het verschil tussen een particulier graf en een algemeen graf?

Het verschil tussen een eigen particulier graf met een uitsluitend recht en een algemeen graf is dat men in een algemeen graf alleen iemand mag laten begraven, maar niets meer te zeggen heeft over het begraven houden. Want na verloop van tijd wordt dat algemene graf geruimd. De rechthebbende van een eigen graf kan ruiming voorkomen door telkens rechten te verlengen en door onderhoudskosten te blijven betalen. Dat is het "recht tot begraven houden".

Hoe zit dat tegenwoordig?

De gemeente heeft besloten dat er geen verschillende soorten graven meer worden uitgegeven. Het onderscheid tussen particuliere graven en algemene graven is nu weg. Alle (op)nieuw uitgegeven graven krijgen een eerste grafrecht van 10 jaar en vervolgens steeds een keuze voor het verlengen met vijf of tien jaar voor nabestaanden.

Wat gebeurt er als ik niks doe?
Wat gebeurt er met het grafmonument als ik het niet verwijder?

De gemeente zal het grafmonument verwijderen en af laten voeren.

Wat gebeurt er met de grafresten?

De grafresten worden, als een graf opnieuw wordt uitgegeven, dieper op die plek begraven.

Wat gebeurt er met het grafmonument (steen of grafbedekking)?

Het grafmonument is eigendom van de rechthebbende. Wanneer wij het graf gaan ruimen, krijgt de rechthebbende de mogelijkheid om het grafmonument te verwijderen. Als deze het grafmonument niet zelf wil hebben, verwijdert de gemeente dit en voert het af.

Wat gebeurt er met het columplaatje en de asbus als ik afstand doe?

Wanneer een belanghebbende afstand doet van de colum, krijgt deze altijd de mogelijkheid om het plaatje en de asbus op te halen. Wil de belanghebbende dit niet, dan wordt de asbus verstrooid op het asveld op de begraafplaats. Het plaatje en de eventueel nog aanwezige spullen worden verwijderd en afgevoerd.

Het ruimen van graven
Kan een graf zonder toestemming van de nabestaanden worden geruimd?

Ja, dat is mogelijk, maar het heeft niet onze voorkeur. Wij willen graag de keuze aan de nabestaanden laten. Kunnen wij géén nabestaanden traceren, dan mogen wij wettelijk gezien het graf ruimen als:

 • de verplichte grafrusttermijn van 10 jaar verlopen is;
 • de grafrechten verlopen zijn.
Hoe weet ik welk graf jullie gaan ruimen?

Als een graf geen contactpersoon heeft,  plaatsen we bij dat graf een bordje met de tekst dat het graf geruimd gaat worden. Ook plaatsen we extra informatie op de plattegrond bij de ingang van de begraafplaats. Op de website komt een tekening waarop aangegeven staat welke graven uiteindelijk geruimd gaan worden.

Wanneer beginnen jullie met het ruimen van de graven?

Voordat wij beginnen met het ruimen van graven, willen wij met de nabestaanden in contact komen. Wij geven contactpersonen de keuze wat ze met het graf willen. Als er wordt gekozen voor afstand doen van het graf, gaat de gemeente het graf in een latere fase bovengronds ruimen. Via de stads- en dorpsraden, het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en de website van gemeente Sluis laten we dit weten. In 2024 zal er nog niet geruimd worden.

Waarom is er te weinig ruimte op de begraafplaats?

In de visie op begraafplaatsen is afgesproken dat bij het bovengronds ruimen van een grafmonument, de nieuwe ruimte met gras ingezaaid wordt. Dit is makkelijker in het onderhoud van de begraafplaats en geeft minder kosten. Zo lijkt het op sommige begraafplaatsen alsof er veel ruimte is door de grasvelden, maar daaronder liggen nog stoffelijke overblijfselen.

Wat gebeurt er als een begraafplaats gesloten wordt?

De oude begraafplaats aan de Ringlaan in Breskens is gesloten. Voorlopig gaat de gemeente geen andere begraafplaatsen sluiten. Als een begraafplaats wordt gesloten, betekent dit dat er geen nieuwe graven meer worden uitgegeven. Bij sluiting blijft de begraafplaats nog wel een begraafplaats. Lopende grafrechten blijven geldig. De graven waarop nog grafrechten rusten, blijven liggen zolang de rechthebbende dit wil. 

Gebruikte termen en definities 
Wat wordt bedoeld met grafrusttermijn?

De grafrusttermijn is de wettelijke termijn die op een graf rust. Na deze 10 jaar mag een graf geruimd worden. Dit kan alleen als hier verder geen rechten op rusten.

Wat wordt bedoeld met grafrecht?

Het grafrecht bepaalt tot wanneer rechten voor het gebruik van een graf zijn vastgelegd en wat hiervoor door de overledene en/of de nabestaanden betaald is of moet worden. Ook de verplichting tot het onderhouden van het graf is hiermee geregeld. Niet nakomen van de verplichtingen kan leiden tot beëindiging van het verleende recht.

Bijlagen

De regels waar iedereen zich aan moet houden ten aanzien van begraafplaatsen zijn terug te vinden op het internet. Dit heet de 'Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Sluis'. De artikelen zijn verder uitgelegd in de bijlage van de verordening.

Vragen

Indien u het antwoord op uw vraag niet heeft gevonden, kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via begraafplaatsadministratie@gemeentesluis.nl.