Collegebesluiten 4 oktober 2022

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders


Openbaar


Datum: 04-10-2022

Tijd: 8.30 - 11.00 uur

Locatie: Kamer burgemeester

Voorzitter: Burgemeester


5 - NOTA'S VOOR DE RAAD


5.b - Presentatie transitie VO


Besluit:


Instemmen met de concept presentatie over de transitie Voortgezet Onderwijs voor de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op 11 oktober 2022.


5.c - Antwoordbrief Groen Links over vogelgriep


Besluit:


 1. Instemmen met de concept antwoordbrief aan de fractie Groen Links over vogelgriep.

 2. Deze plaatsen als D-brief voor de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op 11 oktober 2022.

7 - NOTA'S OPENBAAR


7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 27 september 2022


Besluit:


De openbare besluitenlijst d.d. 27 september 2022 vaststellen.


7.b.1 - BB: Verlorendorpweg 9 Eede


Besluit:


 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om twee nieuwe burgerwoningen te bouwen.

 2. In principe geen medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de bouwtitels.


7.b.2 - BB: Inwonerparticipatie Zeeuwse Zorg Coalitie


Besluit:


 1. Kennisnemen van de opzet ‘Uitwerking bij Voorstel inwoner-participatie Zeeuwse Zorg Coalitie’, van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

 2. Een principeakkoord verlenen om deel te nemen aan het onderwerp Inwonerparticipatie als voorgesteld door de Zeeuwse Zorg Coalitie, mits nader overleg met de Zeeuwse Zorg Coalitie over:

 1. De mogelijkheid om zorggerelateerde vraagstukken af te stemmen op lokaal dan wel regionaal niveau.

 2. Het online (participatie)platform – de eindigheid/continuïteit ervan en de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van een eigen online (participatie)platform.

 3. De concrete invulling en betekenis van zowel de participatievormen als het Burgerakkoord, waarbij de trede van "meebeslissen" in elk geval wordt uitgesloten.

 1. Opdracht geven aan de ambtelijke organisatie hieraan verder uitwerking te geven.

 2. Instemmen om de BRP-gegevens van de eigen inwoners te gebruiken, om hen uit te nodigen voor deelname aan het Burgerberaad.

7.c.1 - ED: Principeverzoek Scheldekade 26 - 27 Breskens


Besluit:


 1. In principe geen medewerking te verlenen aan de toepassing van de beleidsregels ‘verplichte verhuur (Cadzand-Bad & Havengebied Breskens)’ voor de realisatie van appartementen op het perceel Scheldekade 26 – 27 Breskens.

 2. Te bezien of de realisatie van appartementen voor permanente bewoning mogelijk is binnen het in ontwikkeling zijnde beleidsplan ‘Wonen’.

 3. De initiatiefnemer te informeren omtrent dit principebesluit.


7.c.2 - ED: Afhandelen verzoek om handhaving Hoogstraat 41 Sluis


Besluit:


Het verzoek om handhavend op te treden tegen de eigenaar van het perceel Hoogstraat 41 te Sluis, wegens onder andere het verrichten van sloop- en bouwactiviteiten aan een vrijstaande berging zonder vereiste vergunning, het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in het hoofdgebouw op het bewuste perceel zonder vereiste vergunning en het plaatsvinden van graafwerkzaamheden in strijd met het vigerende bestemmingsplan, af te wijzen wegens het ontbreken van een overtreding.


7.c.3 - ED: Afhandeling herhaald verzoek om handhaving tegen de eigenaren van Oudestad 7 te Oostburg


Besluit:


Het verzoek om handhavend op te treden tegen de eigenaren van het perceel Oudestad 7 te Oostburg af te wijzen.