Gemeentelijke panden te koop of te huur

Marktstraat 18 (Aardenburg) - VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Gemeente Sluis is op zoek naar een geschikt initiatief voor het voormalig museumpand, gelegen aan de Marktstraat 18 te Aardenburg. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.018 m². 

Vooraanzicht woning Binnenkant woning hal Binnenkant woning kamer Binnenkant woning achterkamer Binnenkant woning keuken Binenkant woning kamer bovenverdieping Achteraanzicht woning

Plan indienen

Geïnteresseerden kunnen tot en met 6 maart 2023 een plan met bod indienen. Wij nodigen u uit om uiterlijk 6 maart 2023 een aanbod aan de gemeente te doen, bestaande uit een omschrijving van uw plan en een bod. Vervolgens zal uit de ingekomen plannen een selectie worden gemaakt en zal een keuze worden gemaakt voor een voorkeursinitiatief. Hiermee zullen de eerste gesprekken over verkoop en voorwaarden plaatsvinden. 

Richtprijs

€ 229.000,- kosten koper.

Voorwaarden

 • Het perceel met opstal wordt openbaar verkocht in de huidige staat met de vigerende bestemming; 
 • De realisatie van een woning is in principe toegestaan. De hiervoor noodzakelijke ruimtelijke procedure (bestemmingsplanprocedure ex 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening) is voor risico en rekening van de koper;
 • In geval het initiatief betrekking heeft op wonen is enkel één woning toegestaan die bestemd is voor permanente bewoning;
 • In geval het initiatief een combinatie is van meerdere functies/bestemmingen dient aangegeven te worden in welke m² verhouding deze verschillende functies gerealiseerd zullen worden;
 • Ingediende plannen dienen op basis van de huidige wet en regelgeving uitvoerbaar zijn of mogelijk gemaakt kunnen worden. Onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de plannen is voor rekening en verantwoordelijkheid van de koper. Plannen die op basis van de huidige wet en regelgeving niet uitvoerbaar zijn of mogelijk gemaakt kunnen worden, worden niet in behandeling genomen;
 • Biedingen mogen enkel betrekking hebben op de koopprijs van het pand. Bijkomende kosten voor het eventueel voeren van een bestemminsplanprocedure, vergunningen, adviseurs, afkoop parkeernorm, uitvoeren van diverse onderzoeken, overdrachtskosten (kosten koper) etc. zijn voor rekening van de koper en mogen niet in de bieding worden meegenomen; 
 • Ingediende plannen zonder bieding worden niet in behandeling genomen;
 • Het pand betreft een rijksmonument. Behoud van de historische en unieke monumentale waarden van het pand behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper;
 • De voorkeur gaat uit naar een initiatief dat de leefbaarheid c.q. sociaal-maatschappelijke waarde van Aardenburg en omgeving bevordert; 
 • Het initiatief moet gericht zijn op volledige overname van de grond (geen verhuur en geen opsplitsing);
 • Bij verkoop wordt in de koopovereenkomst een meerwaardeclausule opgenomen voor iedere waarde verhogende bestemmingswijziging gedurende 15 jaar na aankoop;
  • de meerwaardeclausule met kettingbeding voor iedere waarde verhogende bestemmingswijziging gedurende 15 jaar houdt in dat het (getaxeerde) verschil van waarde tussen de oude en de nieuwe (waarde verhogende) bestemming 100% betaald dient te worden aan de Gemeente Sluis;
 • De gemeente is bereid als ontbindende voorwaarde op te nemen dat wanneer voor het initiatief geen onherroepelijk bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning tot stand komt, de koop wordt ontbonden. De initiatiefnemer verbindt zich in de koopovereenkomst een maximale inspanning te leveren voor het verkrijgen van voornoemde (bestemmingsplan en omgevingsvergunning); 
 • Door een arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) is de gemeente verplicht om onder andere het voornemen tot gunning te publiceren. Deze publicatie kan gevolgen hebben voor de gunning. Om deze reden wordt in de koopovereenkomst opgenomen dat de gemeente jegens koper niet aansprakelijk is indien komt vast te staan dat de wijze waarop het pand aan koper ter beschikking is gesteld, niet overeenstemt met de regels die daartoe zijn geformuleerd in het arrest- of niet in lijn zijn met het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. Koper vrijwaart de gemeente voor alle daarmee verband houdende gevolgen.

Rangorde bij selectie gegadigde

Bovengenoemde opsomming van voorwaarden vormen de toetsingscriteria voor de algemene selectie van initiatieven. In opdracht van de gemeente zijn in de voorbereidingsfase van deze verkoop diverse potentiele bestemmingen door een onafhankelijke taxateur gewaardeerd. Deze taxatiewaardes vormen de basis voor de gunning. Alle plannen met biedingen zullen worden getoetst aan de bijbehorende taxatiewaarde. De volgorde van gunnen is als volgt waarbij de hoogste bieder eerst gaat:

 1. Bestemming maatschappelijk
 2. Combi bestemming maatschappelijk/wonen
 3. Bestemming wonen
 4. Combi bestemming bedrijf/wonen
 5. Bestemming bedrijf
 6. Overige bestemmingen

De gemeente behoudt zich het recht voor geen enkel aanbod te aanvaarden indien er geen plannen zijn die kwalitatief en financieel voldoende krachtig zijn. 

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Axèl Veraart via tel. (0117) 457 226 of averaart@gemeentesluis.nl.

Markt 1 (Retranchement) - VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Gemeente Sluis is op zoek naar een geschikt initiatief voor, het rijksmonument, de voormalige gemeenteschool “D' Ouwe Schoole”, gelegen Markt 1 te Retranchement. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 795 m². 

Afbeelding Markt 1 Retranchement

Plan indienen

Geïnteresseerden kunnen tot en met 1 juni 2022 een plan met bod indienen. Wij nodigen u uit om uiterlijk 1 juni 2022 een aanbod aan de gemeente te doen, bestaande uit een omschrijving van uw plan en een bod. Vervolgens zal uit de ingekomen plannen een selectie worden gemaakt en zal een keuze worden gemaakt voor een voorkeursinitiatief. Aan de hand hiervan zullen de eerste gesprekken over verkoop en voorwaarden plaatsvinden. De gemeente behoudt zich het recht voor, geen enkel aanbod te aanvaarden indien er geen plannen zijn die kwalitatief en financieel voldoende krachtig zijn.

Voorwaarden

 • Het perceel met opstal wordt openbaar verkocht in de huidige staat met de vigerende bestemming.
 • De voorkeur gaat uit naar een initiatief dat past in een kleine kern en de waarde van Retranchement en omgeving bevordert.
 • De voorkeur gaat uit naar een functie passend in de maatschappelijke bestemming van het object. 
 • Het initiatief moet gericht zijn op volledige overname van de grond (geen verhuur en geen opsplitsing).
 • Bij verkoop wordt er in de koopovereenkomst een meerwaardeclausule opgenomen voor iedere toekomstige, waarde verhogende bestemmingswijziging.
  • De meerwaardeclausule met kettingbeding voor iedere toekomstige waarde verhogende bestemmingswijziging is zo opgebouwd dat het (getaxeerde) verschil van waarde tussen de oude en de nieuwe (waarde verhogende) bestemming betaald zal worden aan de Gemeente Sluis.
 • Bij een (toekomstige) wijziging naar bestemming wonen, is er alleen een bestemming voor permanente bewoning mogelijk. Een tweede woning voor eigen gebruik en/of recreatieve verhuur wordt uitgesloten. 
  • Bij een bestemming “wonen” is alleen permanente bewoning toegestaan. Hiervoor zal er een boeteclausule met kettingbeding in de overeenkomst opgenomen worden.
 • De gemeente is bereid als ontbindende voorwaarde op te nemen dat wanneer voor het initiatief geen onherroepelijk bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning tot stand komt, de koop wordt ontbonden. De initiatiefnemer verbindt zich in de koopovereenkomst een maximale inspanning te leveren voor het verkrijgen van voornoemde (bestemmingsplan en omgevingsvergunning).
 • Het pand betreft een rijksmonument. Het monumentenkompas van dit pand geeft een goede weergave van de mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Het is een oud pand met de nodige uitdagingen. Een van de uitdagingen is het feit dat een gedeelte van de kapconstructie is aangetast door o.a. bruinrot. De gemeente wordt in de overeenkomst gevrijwaard voor alle gevolgen en verborgen gebreken.
 • Ingediende plannen zonder bod worden niet in behandeling genomen.
 • In geval de initiatieven inclusief biedingen naar het oordeel van het college niet passend zijn is de gemeente niet verplicht om te gunnen.

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met Simone Tijssen via tel. +31 (0)6 - 30 99 94 69 / +31(0)117 - 457 000 of stijssen@gemeentesluis.nl.