Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Nieuwsberichten


Veel gestelde vragen en antwoorden gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. U kiest, samen met alle andere kiezers in de gemeente Sluis, de leden van de gemeenteraad. De gemeente Sluis heeft 19 raadsleden.

Ook wordt op 21 maart een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

·         de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

·         de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;

·         hoe het toezicht is geregeld.

 

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Sluis en de antwoorden daarop.

1. Wanneer worden de stempassen en de kandidatenlijsten bezorgd?

2. Mag ik stemmen?

3. Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt. Wat moet ik doen?

4. Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

5. Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Mag ik toch stemmen?

6. Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

7. Waar kan ik stemmen?

8. Kan ik in een andere gemeente stemmen?

9. Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

10. Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

11. Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

12. Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

13. Waarop kan ik stemmen?

14. Waar kan ik meer informatie vinden over het referendum?

15. Filmpje: Hoe moet je stemmen?

16. Filmpje: Hoe bepaal je waar je op stemt?

17. Filmpje: Waarom zou je gaan stemmen?

18. Filmpje: Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar?

19. Filmpje: Wat gebeurt er met je stem?

20. Filmpje: Wat doet de gemeente voor jou?

 

 

1. Wanneer worden de stempassen en de kandidatenlijsten bezorgd?

U ontvangt uw stempas in week 8 (19 t/m 23 februari). Zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen. De kandidatenlijsten ontvangt u enkele weken voor de verkiezingen.

 

2. Mag ik stemmen?

 

U mag uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 als u:

·  die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;

·  op de peildatum (5 februari 2018) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Sluis;

·  de Nederlandse nationaliteit heeft of die van één van de andere EU-lidstaten;

·  een andere nationaliteit hebt dan van een EU-lidstaat en gedurende 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijft.

 

U mag uw stem uitbrengen bij het referendum op 21 maart 2018 als u:

·  die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;

·  op de peildatum (5 februari 2018) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Sluis;

·  de Nederlandse nationaliteit heeft.

 

 

3. Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt. Wat moet ik doen?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur. Neem een geldig identiteitsbewijs mee!

 

Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden. Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.

 

4. Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen, dan moet u naast uw stempas of stempassen ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Identiteitsbewijzen zijn een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument. U mag uzelf ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land.

 

Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat ‘geldig tot 22 maart 2013 of elke latere datum. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. U bent verplicht uw identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

 

5. Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Mag ik toch stemmen?

Ja, dat kan.

Nederlanders bij wie het identiteitsdocument kwijt of gestolen is, kunnen zich op het stembureau melden met de door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of diefstal. Naast de verklaring dient u ook een pasje of document waarop uw naam is vermeld én een foto is afgebeeld mee te nemen, bijvoorbeeld een NS-abonnement. Met deze documenten en uw stempas kunt u stemmen.

 

Bij vermissing of diefstal van buitenlandse identiteitsbewijzen moet nog altijd aangifte worden gedaan bij de politie. U krijgt dan een proces-verbaal. Met het proces-verbaal, uw stempas en een pasje of document waarop uw naam is vermeld én een foto is afgebeeld, bijvoorbeeld een NS-abonnement, kunt u stemmen.

6. Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

Ja, maar dit kan alleen als u iemand een schriftelijke volmacht geeft.

 

7. Waar kan ik stemmen?

In de gemeente Sluis zijn 17 stembureaus. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt, maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in de gemeente Sluis.

De openingstijden van de stembureaus zijn van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De adressen staan op de achterzijde van de brief die u bij uw stempas(sen) ontvangt en op de achterzijde van de kandidatenlijsten.

 

8. Kan ik in een andere gemeente stemmen?

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in de gemeente Sluis stemmen. U kunt namelijk alleen uw stem uitbrengen op de kandidaten die in uw eigen woongemeente op de kandidatenlijst staan.

 

Referendum

Voor het referendum kunt u ook in een andere gemeente stemmen. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen. De kiezerspas aanvragen kan:

·  schriftelijk tot en met 16 maart 2018

·  In het KCC in Oostburg, Nieuwstraat 22, tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur. Neem daarvoor uw (geldig) identiteitsbewijs en stempas mee.

 

 

9. Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

 

A. Onderhandsevolmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtbewijs.

a)      vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.

b)      zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

B. Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

·  voor de gemeenteraadsverkiezingen moet degene die u machtigt in dezelfde gemeente wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.

·  voor het referendum moet de gemachtigde in Nederland wonen en ook kiesgerechtigd zijn voor het referendum.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen. Dit stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 5 februari 2018 woont/woonde. U en diegene die u machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in.

De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 16 maart 2018 hebben ontvangen.

Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal 2 volmachten per verkiezing of referendum aannemen. Hij kan de volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

 

 

10. Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 21 maart in het buitenland en staat u ingeschreven in de gemeente Sluis? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Voor het referendum is het ook mogelijk om per brief te stemmen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

·  met een onderhandse volmacht;(terugspringen naar vraag 9 onder A

·  met een schriftelijke volmacht

 

Per brief stemmen (alleen mogelijk voor het referendum)

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u ervoor kiezen om voor het referendum per brief te stemmen. U krijgt dan op het adres in het buitenland een briefstembewijs en een retourenvelop toegestuurd. Vervolgens krijgt u per post of e-mail een stembiljet (u geeft zelf uw voorkeur aan). Op het biljet maakt u uw keuze en stuurt u het met de andere stukken per post terug.

Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de gemeente Den Haag. Uw verzoek moet uiterlijk

21 februari 2018 binnen zijn.

 

11. Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Nee, dit mag niet. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen geholpen worden met het stemmen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag ook niet.

De wetgever gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij/zij ook niet zelfstandig zijn/haar wil kan bepalen. Deze zelfstandigheid is het uitgangspunt bij de uitoefening van het kiesrecht.

De leden van het stembureau controleren of het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

 

 

12. Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

 

 

13. Waarop kan ik stemmen?

Op 8 maart 2018 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij het referendum stemt u 'voor' of 'tegen' op de vraag: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)?'

 

 

14. Waar kan ik meer informatie vinden over het referendum?

De referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden opwww.referendumwiv2017.nl

 

Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl.

 

Meer informatie

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan belt u naar tel. 14 0117 (tussen 8.30 en 16.30 uur) of stelt u uw vraag via de e-mail naar info@gemeentesluis.nl.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken