Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen ten behoeve van de aanpak van het coronavirus. Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (hierna: Twm) in werking getreden. Doel van de wet is dat er een brede en landelijke juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De Twm is tevens bedoeld om de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de (gevolgen van) het virus te versterken.

Ontheffing coronamaatregelen

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen van een aantal van deze maatregelen eventueel onder het stellen van voorschriften en beperkingen ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Het belang van de bestrijding van de epidemie mag echter niet conflicteren met de verlening van de ontheffing. Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het nagenoeg onmogelijk om  een ontheffing te verlenen. De ontheffingsbevoegdheid is slechts bedoeld voor bijzondere, individuele situaties en is niet bedoeld om nieuwe algemene uitzonderingen te maken. Ontheffingen kunnen daarmee ook niet voor een gehele branche gelden. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen. 

Aan welke eisen moet mijn verzoek tot ontheffing voldoen?

Een verzoek om een ontheffing van de coronamaatregelen (voor groepsvorming, openstelling van publieke plaatsen en evenementen) moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. Of de burgemeester een ontheffing verleent, is afhankelijk van de omstandigheden en van het advies van de GGD. Voor een bijeenkomst bij u thuis kunt u geen ontheffing aanvragen. Het verzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing volgens u zou moeten gelden;.
  • een duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor volgens u een ontheffing zou moeten komen;
  • het aantal personen  waar de gevraagde ontheffing betrekking op heeft;
  • de datum of data waarop de activiteit zal plaatsvinden;
  • een opgave van de maatregelen die getroffen zullen worden om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen die genomen zijn om het risico op besmettingen te minimaliseren.

Wanneer krijgt u geen ontheffing?

De burgemeester verleent geen ontheffing als het algemene belang van de bestrijding van de epidemie zwaarder weegt dan het individuele belang van degene die ontheffing aanvraagt. Voordat de burgemeester een beslissing neemt over het verlenen van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland).

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Indien u een aanvraag wilt indienen, kunt u contact opnemen met het Cluster Vergunningen APV/Bijzondere via telefoonnummer 14 0117.

Kosten 

Op grond van de Legesverordening worden er kosten in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een ontheffing. Op grond van de Legesverordening Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 gemeente Sluis geldt het tarief van € 43,30 zoals genoemd in artikel 3.6.2 van de tarieventabel. 

Vragen?

Indien u vragen hebt over uw aanvraag kunt u contact opnemen met het Cluster Vergunningen APV/Bijzondere via telefoonnummer 14 0117.