Leningen Duurzaam en Langer Thuis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 24 februari 2022 de ‘Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis’ heeft vastgesteld. 

Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis (PDF)

Toelichting verordening

De Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis Sluis (hierna: “de Verordening”) richt zich op twee doelstellingen: het verduurzamen van de woningvoorraad en het treffen van maatregelen waardoor men langer thuis kan blijven wonen. De regeling is uitsluitend bedoeld voor woningen die in eigendom zijn van inwoners van de gemeente en die door de eigenaren als hoofdverblijf in de gemeente worden gebruikt.

De Verordening is opgesteld in overleg met het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Zij zijn expert en onafhankelijk financieel partner voor overheden op het gebied van de woon- en leefomgeving. Dat doen zij als onafhankelijke stichting en zonder winstoogmerk. SVn beheert fondsen namens overheden waaruit zij leningen verstrekken. Zij voeren al bijna 20 jaar financiële regelingen uit voor overheden en hebben ervaring met kredietverlening aan particulieren.

Randvoorwaarden

De aanvrager dient de eigenaar-bewoner te zijn van een woning in de gemeente Sluis. Het moet gaan om woningen die vergund zijn vóór 1 juli 2018. Vanaf 1 juli 2018 moeten  nieuwbouwwoningen immers aardgasloos zijn zodat deze woningen automatisch voldoen aan de verduurzamingseis. Om de Verordening zo breed mogelijk toe te kunnen passen is gekozen voor 3 types verbouwingsleningen die kunnen worden verstrekt. Dit zijn:

  • Een hypothecaire lening
  • Een consumptieve lening (= persoonlijke lening)
  • Een verzilverlening

Een hypothecaire lening is een lening waarbij er bij de notaris een hypotheek wordt gevestigd op de woning die wordt verbeterd. De woning geldt als onderpand dus als extra zekerheid voor de terugbetaling van de lening. Bij een consumptieve lening wordt er geen onderpand gevestigd en dus ook geen hypotheek op de woning gevestigd. Bij de Verzilverlening wordt de overwaarde gebruikt om de woning aan te passen. Men hoeft maandelijks geen rente en aflossing te betalen. De Verzilverlening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op de bestaande hypothe(e)k(en). Het uiteindelijke totaal aan hypothecaire leningen op de woning mag dan niet meer zijn dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van de woning.

Aan de hypothecaire lening is geen leeftijdsgrens gekoppeld. Voor consumptieve leningen geldt dat de aanvrager (of één van beide eigenaren van een woning die samen de aanvrager vormen) op moment van aanvraag jonger moet zijn dan 76 jaar. Het is gebruikelijk om een leeftijdsgrens te hanteren bij het verstrekken van persoonlijke kredieten. De grens van maximaal 75 jaar is ingesteld om de risico’s van het niet terugbetalen van de lening te beperken. Het gaat namelijk om een lening met een langere looptijd waar geen onderpand als zekerheid tegenover staat, zoals bij een hypotheek. Omdat de lening een persoonlijk krediet is, wordt ook geen rekening gehouden met de eventuele (over)waarde van de woning. Voor de verzilverlening geldt een leeftijd van 58+ (minimaal 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd); er geldt geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn, geldt deze leeftijdsgrens voor beide.

  • Indien wordt voldaan aan de financiële voorwaarden, is iedere eigenaar-bewoner van een woning (vergund vóór 1 juli 2018) in de gelegenheid om gebruik te maken van één van de mogelijkheden die door de Verordening wordt geboden.

Ook met betrekking tot de maatregelen is gekozen tot een zo breed mogelijke inzetbaarheid. De bijlagen 1 en 2 van de Verordening bieden een gedetailleerde lijst.

De procedure

Indien een eigenaar-bewoner in aanmerking wil komen voor een laagrentende lening, dient deze een aanvraag in bij de gemeente. Dit vindt plaats op basis van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier. De gemeente toetst de aanvraag aan de voorwaarden uit de Verordening. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan neemt de gemeente een toewijzingsbesluit; indien niet wordt voldaan een afwijzingsbesluit. Met een toewijzingsbesluit kan de aanvrager zich richten tot het SVn voor de aanvraag van de lening. Het SVn doet vervolgens de financiële toetsing. Indien dit leidt tot een positief resultaat, brengt het SVn aan de aanvrager een offerte uit met betrekking tot de te verstrekken lening. Indien een financiële toets uitwijst dat de gevraagde lening niet kan worden verstrekt, wordt deze door SVn afgewezen. 

Na ondertekening van de offerte en retourzending aan SVn gaat de lening direct in. De lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot. Dat betekent dat de facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. De aanvrager krijgt hiertoe van SVn declaratieformulieren die de aanvrager moet invullen en samen met de bijbehorende facturen naar de gemeente moet sturen ter goedkeuring. De gemeente checkt of de factuur conform de goedgekeurde aanvraag is. Het goedgekeurde declaratieformulier zet de gemeente door naar SVn en SVn zorgt vervolgens voor de uitbetaling. SVn beheert de lening en draagt zorg voor de incasso van aflossing en rente.

Op basis van deze verordening kunnen eigenaren-bewoners in de gemeente Sluis een laagrentende lening aanvragen voor het treffen van maatregelen voor verduurzaming van hun woning en/of maatregelen om langer thuis te kunnen blijven wonen. 

Aanvraagformulier Lening Duurzaam en Langer Thuis (PDF)

De verordening treedt in werking per 1 november 2022. Ten gevolge hiervan worden met ingang  van 1 november 2022 de volgende verordeningen (gedeeltelijk) ingetrokken:

  • de Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere woningverbetering gemeente Sluis wordt geheel ingetrokken
  • de Verordening Stimuleringsleningen Volkshuisvesting wordt gedeeltelijk ingetrokken, namelijk voor het gedeelte met betrekking tot de 'Stimuleringslening particuliere woningverbetering' 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Beheer, via telefoonnummer 140117.