Bestemmingsplannen in procedure

Op deze pagina vindt een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn en bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.

Voor meer of specifieke informatie kunt u terecht bij ons via 14 0117.

Parapluplan Parkeren

Aardenburg

Ontwerpwijzigingsplan Herenweg Noord 3 Aardenburg 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Herenweg Noord 3 te Aardenburg te wijzigen. De initiatiefnemer wenst het bestaande bouwvlak te vergroten naar twee hectare om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Uitbreiding is mede noodzakelijk voor de realisatie van extra bewaarloodsen en een verblijfsgelegenheid voor circa twintig tijdelijke werknemers binnen het bouwvlak. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 20 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 30 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpherenwegn3-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Breskens

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13 / Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13 / Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Hoofdplaatseweg 13 te Breskens en het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1350 (gelegen naast Golepoldersedijk 2 te Breskens). Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de compensatiewoning, verkregen op grond van de ruimte voor ruimte regeling, mogelijk van het perceel Hoofdplaatseweg 13 te Breskens naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1350 (gelegen naast Golepoldersedijk 2 te Breskens). 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdplaatseweg 13/ Golepoldersedijk ongenummerd Breskens’ ligt met ingang van 22 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 1 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bphfdplwgglpdijk-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Cadzand

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2021 het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het perceel Ringdijk Zuid 7 te Cadzand. Het plan is gericht op het verplaatsen van het bouwvlak waardoor het mogelijk is om de woning goed op het perceel te positioneren en een woning te realiseren conform de modernste eisen. Het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Kom Cadzand’.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ liggen met ingang van 10 juni 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 21 juli 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid7-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 10 juni 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 21 juli 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 april 2021 het bestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Boulevard de Wielingen 2 te Cadzand-Bad. Het plan ziet toe op de formele planologische regeling van drie terrassen ter plaatse van het restaurant Badhuis Cadzand-Bad.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn. 

Het plan inzien 

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 27 mei 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 7 juli 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpterrasbadhuis-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117. 

Beroep 

Met ingang van 27 mei 2021 kan gedurende en termijn van zes weken (tot en met 7 juli 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje en het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de bouwtitel van een woning gelegen op het perceel Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje mogelijk naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’ ligt met ingang van 27 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 7 juli 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpstedijkbadhuiswg-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ontwerpbestemmingsplan Ringdijk Zuid 7 Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Ringdijk Zuid 7 Cadzand' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Ringdijk Zuid 7 te Cadzand. Het plan ziet toe op de verplaatsing van het bouwvlak waardoor het mogelijk wordt om de woning goed op het perceel te positioneren en een woning te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 7 Cadzand’ ligt met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken (tot en met 31 maart 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid7-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, op het telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

•    Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
•    Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpwatervergunning Noordzeestraat 2, Cadzand (Hotel Noordzee)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage worden gelegd:

 1. het ontwerpbestemmingsplan Noordzee – de Wielingen en 
 2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het uitbreiden van hotel Noordzee aan de Noordzeestraat 2 te Cadzand-Bad. 
 3. een ontwerp van de watervergunning voor de ver- en nieuwbouw van hotel Noordzeestraat 2 te Cadzand.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de verbouwing en uitbreiding van ‘hotel Noordzee’. Het voornemen bestaat om een kap op het bestaande hotel te zetten en met een knik naar het einde van de Noordzeestraat een uitbreiding te realiseren. Verder wordt het parkeren vrijwel volledig ondergronds gebracht en wordt de buitenruimte als een duinlandschap ingericht. De beoogde uitbreiding van Noordzee past niet in het vigerende bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning, het Waterschap is bevoegd gezag voor de watervergunning.

De gemeenteraad heeft op 24 september 2015 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan), de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpnoordzeestr2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter voor het bestemmingsplan, de heer R. van de Rakt voor de omgevingsvergunning van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117 en de heer L. Meijers van het waterschap Scheldestromen (tel.nr. 088 2461000) voor de watervergunning.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 'Noordzee – de Wielingen’ , de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpwatervergunning op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter of de heer R. van de Rakt van de afdeling Externe dienstverlening op telefoonnummer +140117.  

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of welke ontwerpvergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het  ontwerp bestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen over de ontwerpvergunning op grond van de Waterwet worden ter afdoening doorgestuurd naar het Waterschap Scheldestromen. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website en/of e-mail kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Hoofdplaat

Ontwerpwijzigingsplan Westlangeweg 8

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Westlangeweg 8 Hoofdplaat te wijzigen. De initiatiefnemer wenst het bestaande bouwvlak te vergroten naar 1,5 hectare om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Uitbreiding is mede noodzakelijk voor de realisatie van een waterberging binnen het bouwvlak. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 13 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 23 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpwestlangeweg8-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Nieuwvliet

Ontwerpbestemmingsplan Zwinstraat 11 Retranchement/ Cadzandseweg Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwinstraat 11 Retranchement/ Cadzandseweg Nieuwvliet' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement en het plangebied van het bestemmingsplan ‘Cadzandseweg Nieuwvliet’. Het plan ziet toe op de verplaatsing van twee bouwtitels vanuit het plangebied ‘Cadzandseweg Nieuwvliet’ naar het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement ter plaatse van het voormalige tankstation.   

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zwinstraat 11 Retranchement/ Cadzandseweg Nieuwvliet' ligt met ingang van 24 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 6 april 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpzwinstraat11-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 23 februari 2022

Ontwerpbestemmingsplan Lampsinsdijk 2

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Lampsinsdijk 2 Nieuwvliet’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Lampsinsdijk 2 te Nieuwvliet. Het plan ziet toe op de sanering van de bestaande minicamping en vakantiewoningen en het realiseren van vier nieuwe vakantiewoningen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lampsinsdijk 2 Nieuwvliet’ ligt met ingang van 1 april 2021 gedurende zes weken (tot en met 12 mei 2021 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bplamspindsdijk2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Nieuwvliet-Bad

Oostburg

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis bekend dat voor het perceel Nieuwstraat 87a te Oostburg  een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken daarnaast op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ ter inzage wordt gelegd. Het plan gaat over het wijzigen van het bestemmingsplan om de verschillende activiteiten en functies op het terrein toe te kunnen staan. Deze functies en activiteiten betreffen onder andere: dagrecreatie, horeca, programmering van culturele, muzikale, culinaire en sportieve evenementen, realisatie van maximaal 20 verblijfseenheden, de ontwikkeling van één woningbouwkavel en het organiseren van meerdaagse evenementen.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 28 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-VO01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer R. van de Rakt en/of A. van Hoeve via telefoonnummer 140117. 

Retranchement

Ontwerpbestemmingsplan Zwinstraat 11 Retranchement/ Cadzandseweg Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwinstraat 11 Retranchement/ Cadzandseweg Nieuwvliet' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement en het plangebied van het bestemmingsplan ‘Cadzandseweg Nieuwvliet’. Het plan ziet toe op de verplaatsing van twee bouwtitels vanuit het plangebied ‘Cadzandseweg Nieuwvliet’ naar het perceel Zwinstraat 11 te Retranchement ter plaatse van het voormalige tankstation.   

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zwinstraat 11 Retranchement/ Cadzandseweg Nieuwvliet' ligt met ingang van 24 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 6 april 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpzwinstraat11-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 23 februari 2022

Ontwerpbestemmingsplan/ omgevingsvergunning Platteweg 2

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er inzage wordt gelegd:

 1. het ontwerpbestemmingsplan 'Platteweg 2 Retranchement', en
 2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen voor het bouwen van een woning op het perceel Platteweg 2 te Retranchement. 

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisatie van een culinair thuis op het perceel Platteweg 2 te Retranchement ter hoogte van de bestaande schuur op het desbetreffende perceel en de realisatie van een woning op het perceel kadastraal bekend als Sluis, sectie L, nummer 1407.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 29 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 8 september 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het volledige ontwerp bestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpplatteweg2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerp bestemmingsplan of bij het college over de ontwerp omgevingsvergunning op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening via het algemene telefoonnummer +140117. 

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of vergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerp bestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.  

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd worden.

Sint Kruis

Ontwerpwijzigingsplan ‘Sint Pietersdijk 10 Sint Kruis’ 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis te wijzigen. Lettende op de bedrijfsbeëindiging wordt de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – metaalbewerking- en straalgritbedrijf’ behorende bij de bestemming ‘Bedrijf’ verwijderd van het perceel Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken. 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 22 april 2021 gedurende zes weken (tot en met  2 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpstpietersdijk10-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117. 

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.  

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Sluis

Vaststelling bestemmingsplan 'Woonpark Groenevelt II Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2020 het bestemmingsplan 'Woonpark Groenevelt II Sluis' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om in het plangebied plaatselijk bekend als Groenevelt fase 2 in Sluis, 36 grondgebonden woningen te realiseren. Het plangebied is ongeveer 1,3 hectare groot. De percelen zijn kadastraal bekend als M 1048 en M 362. 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 4 februari 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 17 maart 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.BPGroeneveltII-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 5 februari 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 18 maart 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

IJzendijke

Ontwerpwijzigingsplan Isabellaweg 11 IJzendijke

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Isabellaweg 11 te IJzendijke te wijzigen. De initiatiefnemer wenst het bestaande bouwvlak te vergroten naar 1,5 hectare om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Uitbreiding is mede noodzakelijk voor de realisatie van een biologische pluimveestal binnen het bouwvlak. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 20 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 30 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpisabellawg11-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van Burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje en het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de bouwtitel van een woning gelegen op het perceel Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje mogelijk naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummer 231 (gelegen naast Badhuisweg 70 te Cadzand). 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje – Badhuisweg 70 Cadzand’ ligt met ingang van 27 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 7 juli 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpstedijkbadhuiswg-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.