Openbare bekendmakingen week 40 2020

Informatieve raadsbijeenkomst

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een Informatieve raadsbijeenkomst is op donderdag 8 oktober 2020 om 19.30 uur met als onderwerpen “Herijking Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen en de stand van zaken nieuwe Omgevingswet”. In verband met de coronamaatregelen is publiek op deze datum niet mogelijk. De geluidsopname van deze bijeenkomst is live te beluisteren op de gemeentelijke website.

De agenda en bijbehorende stukken van deze bijeenkomst kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of
e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 30 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerp Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat de ontwerp ‘Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis' ter inzage wordt gelegd. De notitie vormt het toetsingskade voor ontwikkelingen op de bestaande verblijfsrecreatieterreinen en vormt de basis voor de actualisering van de juridisch-planologische regeling van het omgevingsplan voor verblijfsrecreatieterreinen.

De ontwerp ‘Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis’ ligt met ingang van 1 oktober 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over de ontwerp ‘Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis’ op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker of mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken.  

Oostburg, 30 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Recreatieboerderij ‘Goede Hope’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij aan Recreatieboerderij ‘Goede Hope’ gelegen te Westlangeweg 16 in Hoofdplaat een omgevingsvergunning hebben verleend voor de oprichting van een gemengde veehouderij. In de omgevingsvergunningen zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning ligt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen en/of tijdens openingstijden in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg ter inzage.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 11 november 2020 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 12 november 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51204632 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200176/00243233.

Oostburg, 30 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Voerman Bouw

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij aan Voerman Bouw, voor de locatie gelegen te Mariastraat 3 in Zuidzande een omgevingsvergunning hebben verleend voor de oprichting van Tankstation Zuidzande. In de omgevingsvergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning ligt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen en/of gedurende openingstijden in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg ter inzage.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 11 november 2020 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 12 november 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-5120 6349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190503/00229114.

Oostburg, 30 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Lampzinspolder Nieuwvliet-Bad’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Lampzinspolder Nieuwvliet-Bad’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpLampzinspolder-VG02).

Oostburg, 30 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

  • Dorpsstraat 22 te Sint Kruis voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 18-9-2020 (OV-2020228);
  • Weststraat 90 te Aardenburg voor het gedeeltelijk gebruiken van de woning als B&B, datum verzending besluit: 18-9-2020 (OV-2020235);
  • Hogeweg 1 te Sluis voor het vervangen van de schuilhutten en het bouwen van een machineberging en het milieu neutraal laten veranderen van de inrichting, datum verzending besluit: 22-9-2020 (OV-2020202).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 30 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester