Openbare bekendmakingen week 42 2020

Raadscommissie Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 20 oktober 2020 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort in Sluis. Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

In verband met de coronamaatregelen zal deze plaatsvinden zonder publiek. U kunt echter wel gebruik maken van het inspreekrecht, rekening houdend met de coronamaatregelen. Wilt u inspreken, dan is het de bedoeling dat u dit de dag voor de vergadering voor 12.00 uur meldt bij de commissiegriffier onder vermelding van het agendapunt waarover u wenst in te spreken.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via onze website. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente.

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, 0117-457291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het perceel Ringdijk Zuid 10 te Cadzand. Het plan is gericht op het verplaatsen van het bouwvlak waardoor het mogelijk is om de woning goed op het perceel te positioneren en een woning te realiseren conform de modernste eisen. Het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Kom Cadzand’.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging in het vastgestelde plan doorgevoerd. Deze is terug te vinden in de Notitie beantwoording zienswijzen die samen met het vastgestelde plan ter inzage ligt.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ liggen met ingang van 15 oktober 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 25 november 2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid10-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 15 oktober 2020 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 25 november 2020) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitief verkeersbesluit - Aardenburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee parkeervakken t.h.v. het pand Westmolenstraat 13 te Aardenburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit besluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 15 juli 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken t.h.v. het pand Westmolenstraat 13 te Aardenburg en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten, zijnde het vak aan de buitenkant. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 14 oktober 2020 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitief verkeersbesluit - Oostburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee vakken van de parking nabij het gemeentehuis aan de zijde van de Veerhoeklaan in Oostburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit besluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 22 juli 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee vakken van de parking nabij het gemeentehuis aan de zijde van de Veerhoeklaan in Oostburg en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 14 oktober 2020 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Definitief verkeersbesluit - Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op twee vakken van de parkeerstrook t.h.v. het pand Sint Pietersstraat 8 te Sluis.
In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit besluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 22 juli 2020. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee vakken van de parkeerstrook t.h.v. het pand Sint Pietersstraat 8 te Sluis en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. Er geldt een uitzondering tijdens de kermisperiode i.v.m. de benodigde ruimte voor het stallen van de woonverblijven. Gedurende die tijd kan één of beide vakken wellicht niet worden benut.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten, zijnde het vak aan de buitenkant. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 14 oktober 2020 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Melding Activiteitenbesluit van Thomaes E.

Op 23 juli 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Thomaes E. gelegen aan Hondegatweg 1 in Biervliet. Het betreft een melding voor het wijzigen van de locatie van de nieuw te plaatsen pluimveestal. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200392. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij N. Davidse, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06- 40898585 of 0115-745100.

Melding Activiteitenbesluit milieu van RTL Onions B.V.

Op 15 september 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van RTL Onions B.V. gelegen aan Deltahoek 106 in Breskens. Het betreft een melding voor het plaatsen van een propaantank met een opslagcapaciteit van 6m3. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200459. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij N. Davidse, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-40898585 of 0115-745100.

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor De Hoop Betonmortel B.V.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op verzoek van De Hoop Betonmortel B.V., op grond van artikel 2.20, zesde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vaststellen ten behoeven van De Hoop Betonmortel B.V., gelegen aan de Dokweg 6 in Breskens. Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid.

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 november 2020 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Sluis, Postbus 27, 4501 BD Oostburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51204428 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200011/00250969.

Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor Beach Resort Nieuwvliet B.V. voor de wijziging van de ontgrondingenvergunning B-OGV160007/00138447

Gedeputeerde Staten van Zeeland willen de door Beach Resort Nieuwvliet B.V. te Goes aangevraagde wijziging van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen. De aanvraag betreft het verzoek voor verlenging van de termijn en wijziging van het te ontgronden tracé van de ontgrondingsvergunning van 19 december 2016 kenmerk: B-OGV160007/00138447. De ontgrondingswerkzaamheden hebben betrekking op de uitbreiding van de campingterreinen van de Roompot in Nieuwvliet.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige stukken liggen van 30 september 2020 tot en met 11 november 2020 tijdens openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tot en met 11 november 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt. De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Statendijk 8 te IJzendijke voor het plaatsen van een carport (OV-2020248);
 • Duinweg 1 A te Retranchement voor het herindelen van de verdieping (OV-2020249);
 • Weststraat 50 te Aardenburg voor het verwijderen van dragende muren en het aanpassen van de gevelindeling van de aanbouw (OV-2020250);
 • St. Annastraat 44 A te Sluis voor het aanbrengen van riet op het dak, het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van een hekwerk (OV-2020251);
 • Paviljoenweg 2 te Oostburg voor het verbouwen van de schuur tot 6 recreatieverblijven (OV-2020252);
 • Oude Kerkstraat 20 te Sluis voor het vervangen van de bestaande antennes (OV-2020253);
 • Nieuwesluisweg 1-013 te Breskens voor het vergroten van de vakantiewoning (OV-2020254);
 • Sluissedijk 6 te Zuidzande voor het kappen van een boom aan de voorzijde van de woning (OV-2020255);
 • Zandstraat 13 te Sluis voor het bouwen van een nieuwe werktuigenberging (OV-2020256);
 • Dorpsplein 9 te Schoondijke voor het vervangen van de gevelkozijnen (OV-2020257).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Nieuwe Havenweg 4 te Schoondijke voor het gebruiken van het landbouwbedrijf/theetuin deels als dagbesteding, datum verzending besluit: 02-10-2020 (OV-2020219);
 • Expeditieweg 2 met toevoeging G1 t/m G9 te Schoondijke voor het vervangen van de oude garageboxen door nieuwe, datum verzending besluit: 05-10-2020 (OV-2020182);
 • Kanaalweg te Retranchement voor het aanleggen van een parkeerterrein, datum verzending besluit: 07-10-2020 (OV-2020177).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Driesprongweg 7 te Biervliet voor het verwijderen van asbesthoudende materialen van de schuur, datum ontvangst: 05-08-2020 / datum acceptatie: 25-09-2020 (S2-2020095);
 • Slijkplaat 6 E te Hoofdplaat voor het verwijderen van  de asbesthoudende plafondbeplating van de garage, datum ontvangst: 17-09-2020 / datum acceptatie: 01-10-2020 (S2-2020119);
 • J F de Millianostraat 16 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 25-09-2020 / datum acceptatie: 01-10-2020 (S2-2020122).

Algemene plaatselijke verordening - Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Prinsestraat 19 te Cadzand voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 21-07-2020 / datum acceptatie: 01-10-2020 (UI-2020020).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingvergunning

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Brieversstraat 47 A te Eede voor het bouwen van een garage, datum verzending besluit: 24-09-2020 (OV-2020213).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Evenementen:

 • Een vergunning o.g.v. art. 2:25 APV i.v.m. het plaatsen en exploiteren van een reuzenrad op het Spuiplein in Breskens in de periode van 9 oktober t/m 7 november 2020, datum verzending besluit: 7 oktober 2020 (nummer 20.0014440).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 14 oktober 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf