Openbare bekendmakingen week 35 2020

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland - Melding Activiteitenbesluit milieu van Autodemontagebedrijf Van Ommen

Op 19 augustus 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Autodemontagebedrijf Van Ommen gelegen aan Deltahoek 4A in Breskens. Het betreft een melding voor het veranderen van de activiteiten. Er worden binnen de inrichting geen tweewielige motorvoertuigen meer aangenomen en gedemonteerd. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200417. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51 20 28 69 of 0115-74 51 00.

Oostburg, 26 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Markt 12 te Oostburg voor het wijzigen van de zijgevel (OV-2020203);
 • Willemsweg ongenummerd te Schoondijke voor het uitbreiden van het woonwagenkamp (OV-2020204);
 • 1e Zandstraat 1 te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning OV-2019110 voor het renoveren van de woning (OV-2020205);
 • Kruithuisstraat 17 te IJzendijke voor het aanleggen van een glasvezelkabel (OV-2020206);
 • Kaapvaartstraat 4 te Retranchement voor het uitbreiden van de recreatiewoning (OV-2020107);
 • Mercuriusstraat 11 te Breskens voor het nieuw bouwen van een appartement (OV-2020208);
 • Heilleweg 6 te Sluis voor het kappen van 15 populieren; het snoeien van een treurwilg en het herplanten van 6 essen (OV-2020209);
 • Badhuisweg 68 A te Cadzand voor het aanleggen van een weg (OV-2020210);
 • Grote Maagdenwegstraat 4 te Sluis voor het plaatsen van een afdak aan de schutting achter in de tuin (OV-2020212);
 • Brieversweg 47A te Eede voor het bouwen van een garage tussen de huidige garage en de garage van de buren (OV-2020213);
 • Bredestraat 69 te Oostburg voor het inpandig realiseren van 3 kamers met badkamer voor een bed en breakfast (OV-2020214);
 • Wilhelminadijk 5 te Biervliet voor het geheel vernieuwen van de voorgevel en het wijzigen van de zijgevel (westkant) (OV-2020215);
 • Ringdijk Noord 9 te Cadzand voor het gedeeltelijk gebruiken van het pand als bed en breakfast (OV-2020216);
 • Zuidlangeweg 12 te Biervliet voor het kappen van 10 esdoorns en 1 kastanjeboom (OV-2020217);
 • Mariastraat 53 te Cadzand voor het vervangen van een dakkapel en het plaatsen van een dakraam (OV-2020218).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 26 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Tienhonderdsedijk 4 te Cadzand voor het bouwen van een landhuis met een schuur, datum verzending besluit: 12-08-2020 (OV-2020124);
 • Boogschutter 10 te Oostburg voor het plaatsen van een kelder, datum verzending besluit: 14-08-2020 (OV-2020180);
 • Lievestraat 4 te Eede voor het vestigen van een houtzagerij als Nieuwe Economische Drager, datum verzending besluit: 18-08-2020 (OV-2020145);
 • Vinkestraat 1A, 2 en 6 te Cadzand voor het wijzigen van het gebruik van de autoboxen, datum verzending besluit: 18-08-2020 (OV-2020189).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 26 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

Koolsweg 16 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning, datum ontvangst: 27-07-2020 / datum verzending besluit: 12-08-2020 (S2-2020092);
Koolsweg 22 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning, datum ontvangst: 27-07-2020 / datum verzending besluit: 12-08-2020 (S2-2020093);
Bootstraat 1 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning, datum ontvangst: 27-07-2020 / datum verzending besluit: 13-08-2020 (S2-2020094).

Oostburg, 26 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten - Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Evenementen:

Een vergunning o.g.v. artikel 2.25 APV voor het plaatsen van een reuzenrad aan de jachthaven te Cadzand-Bad in de periode vanaf 22 augustus t/m 28 september 2020, datum verzending besluit: 19-08-2020 (nummer 20.0013108).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 26 augustus 2020

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf