Openbare bekendmakingen week 34 2020

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Zeedijk 24 te Nieuwvliet voor het aanleggen van riolering, wegen en voetpaden, kabels en leidingen en nuts- en tuininrichtingen (OV-2020191);
 • Molenstraat 25 te Retranchement voor het bouwen van een nieuwe woning (OV-2020193);
 • Wilhelminaweg 37 te Sint Kruis voor het aanbouwen en nieuw bouwen van de schuren (OV-2020195);
 • Landgoed Nooren voor het bouwen van een nieuwe woning op kavel 3 (OV-2020196);
 • Hondegatweg 1 te Biervliet voor het uitbreiden van de pluimveestal (OV-2020197);
 • Landbouwpercelen ten zuiden van Heille (kadastrale perceelnummers 579 en 599) voor het omzetten van grasland naar landbouw (OV-2020198);
 • Grote Kade 27 te Breskens voor het uitbreiden van het balkon (OV-2020199);
 • Papenmuts 15 te IJzendijke voor het bouwen van een nieuwe woning (OV-2020200);
 • Buys Ballotstraat 20 te Schoondijke voor het gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning OV-2018212 voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw (OV-2020201);
 • Hogeweg 1 te Sluis voor het vervangen van de schuilhutten en het bouwen van een machineberging (OV-2020202).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 19 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Groenevelt 52 te Sluis voor het vervangen van een kozijn en het realiseren van een beautysalon, datum verzending besluit: 05-08-2020 (OV-2020168);
 • Molenweg 8 te Nieuwvliet voor het gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning OV-2018123, datum verzending besluit: 07-08-2020 (OV-2020159);
 • Sluissedijk 25 te Zuidzande voor het gewijzigd uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning OV-2015024, datum verzending besluit: 07-08-2020 (OV-2020166).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 19 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • De Hullustraat 4 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen van het dak, datum ontvangst: 09-07-2020 / datum verzending besluit: 24-07-2020 (S2-2020085);
 • Ringlaan 39 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 16-07-2020 / datum verzending besluit: 28-07-2020 (S2-2020086).

Oostburg, 19 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

P.J.H. Katsman, loco-secretaris
M.P.E. de Feijter, locoburgemeester