Openbare bekendmakingen week 9 2022

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de: 

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 8 maart 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is de heer R.P. Evers

De vergadering is live te beluisteren op onze website. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de commissie-griffier mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl. Ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 2 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris
 

Aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis; gelet op het gestelde in hoofdstuk 5, titel 5.2, artikel  5:11 Algemene wet bestuursrecht. 
Wijst de volgende persoon aan als toezichthouder belast met toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen, waarin het gemeentebestuur is aangewezen als het wettige gezag, alsmede de krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen:

 • De heer C. den Hartog

Oostburg, 2 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat door geparkeerde auto’s op de Markt en het Ledelplein te Oostburg op de woensdag de opbouw van de weekmarkt wordt belemmerd en het in het belang van de vastgelegde opstelling van de weekmarkt noodzakelijk is om op genoemde terreinen een tijdelijk parkeerverbod in te stellen.

 • Het parkeerverbod is van kracht op de woensdag vanaf 05.30 uur tot 19.00 uur. Tijdens de weekmarkt zullen genoemde locaties worden afgesloten d.m.v. geleidehekken met C-01 bord. De normaliter geldende verkeersborden inzake de route over de Markt worden dan buiten werking gesteld.

Van belang is dat genoemde locaties obstakelvrij blijven gedurende de tijd dat de tijdelijke verkeersmaatregel actief is. Tegen eventuele overtreders kan de wegsleepregeling worden toegepast.
De tijdelijke verkeersmaatregel wordt ingesteld o.g.v. van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W. 1990). Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 maart 2022.

Oostburg, 2 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgevingen van het nemen van een verkeersbesluit

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen.

Instellen parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en plaatsing laadpalen op locaties in Nieuwvliet-Bad, Eede en Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken voor een te plaatsen laadpaal ter hoogte van de volgende locaties: Lepelblad 117 (parkeeronthaalkamer) te Nieuwvliet-bad; Dorpsplein 3 te Eede; de Hennequinlaan, Egelantierlaan, Duinlaan en de Kanaalweg 1A te Cadzand-bad. Bij de locatie Lepelblad 117 te Nieuwvliet-bad, en de Hennequinlaan, de Egelantierlaan, de Kanaalweg 1A (parkeerterrein) te Cadzand-bad gaat het om een 2e laadpaal.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpalen plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.

Instellen parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en plaatsing laadpalen op vijf locaties in Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken voor een te plaatsen laadpaal ter hoogte van de volgende locaties: Dr. Broodmanstraat 19; Scheepvaartstraat 2; Schoneveld 3; Steenoven 1D en Ghistelkerke 1E (MFC) te Breskens.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpalen plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.

Instellen parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en plaatsing laadpalen op vijf locaties in Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken voor een te plaatsen laadpaal ter hoogte van de volgende locaties: Kroonwijksingel; Melkweg 5; St. Eligiusplein 17; parkeerterrein ’t Pompje en Taurus 2 te Oostburg.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Bij de locatie Kroonwijksingel wordt voorlopig één parkeervak ingericht. Als later de vraag toeneemt wordt het tweede parkeervak ingericht en het onderbord OB-504 alsnog aangebracht. Dit heeft geen gevolgen voor het verkeersbesluit.

Instellen parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en plaatsing laadpalen op vijf locaties in Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken voor een te plaatsen laadpaal ter hoogte van de volgende locaties: Burg. Van Zuijenstraat 42; Ghistelkerke 10; Ghistelkerke 37; Papaverstraat 7; Ringlaan 53 en Weijkmanlaan 17 te Breskens.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Bij alle vorengenoemde locaties wordt voorlopig één parkeervak ingericht. Als later de vraag toeneemt wordt het tweede parkeervak ingericht en het onderbord OB-504 alsnog aangebracht. Dit heeft geen gevolgen voor het verkeersbesluit.

Instellen parkeerverbod en plaatsing laadpalen voor niet-elektrische voertuigen op zes locaties in IJzendijke, Schoondijke, Groede, Sluis, Waterlandkerkje en Sint Kruis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken voor een te plaatsen laadpaal ter hoogte van de volgende locaties: Kruithuisstraat 34 te IJzendijke; Dorpsplein 2 te Schoondijke; Monnikenstraat 2 te Groede; Blauwe Torenpad te Sluis; P.C. Boutenstraat 1 te Waterlandkerkje en Dorpsstraat 18-Roeselaerestraat te Sint Kruis. Bij de locatie Kruithuisstraat te IJzendijke; Monnikenstraat 2 te Groede en het Blauwe Torenpad te Sluis gaat het om een 2e laadpaal.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Bij de locatie P.C. Boutenstraat 1 te Waterlandkerkje wordt voorlopig één parkeervak ingericht. Als later de vraag toeneemt wordt het tweede parkeervak ingericht en het onderbord OB-504 alsnog aangebracht. Dit heeft geen gevolgen voor het verkeersbesluit. 

Bovenstaande vijf bekendmakingen inclusief de situatietekeningen liggen met ingang van 2 maart 2022 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving inclusief de locatie(s) van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 2 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanwijzing carnaval als collectieve festiviteit op grond van de Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij vrijdag 25 februari, zaterdag 26 februari, zondag 27 februari, maandag 28 februari en dinsdag 1 maart hebben aangewezen als collectieve festiviteit voor de kern Aardenburg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening  op het telefoonnummer +140117.

Oostburg, 2 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Hondegatweg 1 Biervliet.
Op 18 februari 2022 hebben wij een melding ontvangen voor de inrichting gelegen aan de Hondegatweg 1 in Biervliet. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het legaliseren van de verkorte stal ten opzichte van het geen is vergund. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220081.

Oostburg, 2 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Minnepoortstraat 20 te IJzendijke voor het isoleren van de buitengevel van de woning (OV-2022043);
 • Hoofdplaatseweg 13 te Breskens voor het bouwen van een woning (OV-2022044).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Buys Ballotstraat 4 te Schoondijke voor het uitbreiden van de logiesverblijven in de kantoorvleugel voor het huisvesten van tijdelijke werknemers, datum verzending besluit: 11-02-2022 (OV-2021302)
 • Dorpsplein 14 te Eede voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 18-02-2022 (OV-2021344);
 • Damstraat 2 te Schoondijke voor het gebruiken van het perceel, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie ES nummer 1390, als erf in strijd met de geldende bestemming ‘Verkeer’, datum verzending besluit: 18-02-2022 (OV-2021359);
 • Hoogstraat 6 te Aardenburg voor het plaatsen van een carport, datum verzending besluit: 23-02-2022 (OV-2021371).

Verleende kampeervergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende kampeervergunning is verleend voor:

 • Knokkertweg 5A te Cadzand voor het hebben van een mini-camping met 25 standplaatsen, datum verzending besluit: 18-02-2022 (OV-2022016).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Burgemeester J C Everaarslaan 4 te Groede voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 10-02-2022 / datum acceptatie: 17-02-2022 (S2-2022015);
 • Nummer Eén 30 te Hoofdplaat voor het slopen van een schuur en wasruimte, datum ontvangst: 11-02-2022 / datum acceptatie: 21-02-2022 (S2-2022016).

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen meldingen uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Kruithuisstraat, kavel 3 te IJzendijke voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 15-11-2021 / datum acceptatie: 16-02-2022 (UI-2021031);
 • Kruishuisstraat 30 te IJzendijke voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 26-01-2022 / datum acceptatie: 16-02-2022 (UI-2022001);
 • Mariastraat 35 te Cadzand voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 31-01-2022 / datum acceptatie: 16-02-2022 (UI-2022002).
Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: plaatsen van een carport
Locatie: Hoogstraat 6 te Aardenburg

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 april 2022.

Oostburg, 2 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving ontwerp beschikking brandveilig gebruik

Uitgebreide voorbereidingsprocedure brandveilig gebruik van de Kustschool op het adres Badhuisweg 36 te Cadzand (gemeente Sluis).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor de Kustschool op het adres Badhuisweg 36 te Cadzand.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De  stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 2 maart 2022

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

R. Spit