Openbare bekendmakingen week 13 2022

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat door het plaatsen van een steiger rond de entree en de toren van de NH-Kerk aan het Kerkplein te Oostburg de doorgang dermate wordt beperkt dat het noodzakelijk is om het Kerkplein gedurende de werkzaamheden tijdelijk af te sluiten voor auto- en vrachtverkeer (m.u.v. voetgangers en (brom)fietsverkeer). Voor houders van een ontheffing blauwe zone is het mogelijk om te parkeren op het Ledelplein, met dien verstande dat dit ten tijde van de weekmarkt op woensdag niet mogelijk is. Dan is ervoor ontheffing houders de mogelijkheid om aan de zuidzijde te parkeren (zijde Ledeltheater). Het inrijdverbod is van kracht m.i.v. 28 maart 2022 voor de duur van een maand. De doorgang naar het Kerkplein zal worden afgesloten d.m.v. geleidehekken met C-01 bord. De normaliter geldende verkeersborden inzake de parkeerschijfzone worden dan buiten werking gesteld.
De tijdelijke verkeersmaatregel wordt ingesteld o.g.v. artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W. 1990).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 maart 2022.

Oostburg, 30 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Veiligheidsregio Zeeland

Op 23 februari 2022 hebben wij een melding ontvangen van Veiligheidsregio Zeeland gelegen aan de Noordstraat 4 in Aardenburg. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het veranderen van de activiteiten.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220086.

Melding Activiteitenbesluit milieu van CZAV

Op 14 maart 2022 hebben wij een melding ontvangen van CZAV gelegen aan de Steenhovensedijk 5 in Waterlandkerkje. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het beëindigen van de handel in gewasbeschermingsmiddelen.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel.: 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT220108.

Oostburg, 30 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Sasputsestraat 26 te Schoondijke voor het bouwen van een garage (OV-2022080);
 • Grote Kade 15 te Breskens voor het bouwen van een appartementengebouw met 20 appartementen (OV-2022081).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Herendreef 19 te Aardenburg voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 22-03-2022 (OV-2022015);
 • Zandertje 16 te Breskens voor het uitbreiden en renoveren van de woning, datum verzending besluit: 23-03-2022 (OV-2022040).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Sluissedijk 10 te Zuidzande voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal en het slopen van de schuur, datum ontvangst: 10-03-2022/ datum acceptatie: 21-03-2022 (S2-2022035);
 • Bruggendijk 5A te Zuidzande voor het verwijderen van asbesthoudende materiaal, datum ontvangst: 09-03-2022/ datum acceptatie: 21-03-2022 (S2-2022036).

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Jonkvrouw Geilstraat 8 te Sluis voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 29-12-2021/ datum acceptatie: 09-03-2022 (UI-2021033).

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Gouverneurstraat 16 te Sluis voor het plaatsen van een dakkapel, datum verzending besluit: 14-03-2022 (OV-2022007).

Tegen een besluit kunnen belangende binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 30 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: renoveren van de woonboerderij en herbouwen van de knechtenwoning
Locatie: Terhofstededijk 2 te Zuidzande

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 mei 2022.

Oostburg, 30 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • Maatschap Onderdonck, voor het perceel Dopersweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB H 391
 • Maatschap Onderdonck, voor het perceel Krakeelweg/Ydewalleweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB G 246
 • W.A.A. Blondeel, voor het perceel Sara Beijtsweg, kadastraal bekend onder het nummer ADB L 37
 • M. Verbrugge, voor het perceel Turkeijeweg te Waterlandkerkje, kadastraal bekend onder het nummer OBG N 1511
 • van de Vijver, voor het perceel Graafjansdijk te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU M 843
 • N. Gielliet, voor het perceel Middenweg (Driesprongweg) te Biervliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG H 1180, H 1181, H 1182, H 1183 en H 1034
 • H.W. Roelse, voor het perceel Oostlangeweg te Hoofdplaat, kadastraal bekend onder het nummer OBG K 1085
 • Maatschap Lambregts-Verkruijsse, voor het perceel Zevenhofstedenstraat te Waterlandkerkje, kadastraal bekend onder het nummer OBG N 1464
 • D.E. Dekker, voor het perceel Zuiderbruggeweg te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU N 705
 • F. van Landschoot, voor het perceel Bewester Eede te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU O 482
 • Minnaert, voor het perceel Vuilpanstraat te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB L 301
 • P.H. Sturtewagen, voor het perceel Rijksweg te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB I 405/407
 • Agro D’Hont, voor het perceel Puyendijk te Groede, kadastraal bekend onder het nummer OBG S 423

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 30 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Plv. afdelingshoofd Externe Dienstverlening

S. de Kievit

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/ bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ ontheffingen zijn verleend voor:

Exploitatievergunning

 • een Exploitatievergunning voor exploitatie van een zomerterras, Mosseldijk 15A te Nieuwvliet, datum verzending besluit: 2 maart 2022 (22.0001782).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 30-3-2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
plv. Hoofd afdeling Externe dienstverlening,

R. Spit