Openbare bekendmakingen week 5 2022

Vooraankondiging bestemmingsplan

(Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:

 • het perceel Roeselaerestraat 4 te Sint Kruis (het toevoegen van een functieaanduiding ‘Bedrijfswoning’ om een bedrijfswoning te realiseren).

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op onze website.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerp omgevingsvergunning Boulevard de Wielingen 17, Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 van de Wabo voor het realiseren van een appartementencomplex op het perceel Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand-Bad.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een appartementencomplex met 14 appartementen (waarvan 1 voor permanente bewoning) en een parkeerkelder met 17 parkeerplaatsen, verdeeld over 4 bouwlagen.

Het plan inzien

De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) ligt met ingang van 3 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 16 maart 2022 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De ontwerp omgevingsvergunning is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ogbouldewiel17cdz-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer L. de Rooij van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer L. de Rooij van de afdeling Externe dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website en/of e-mail kenbaar te maken.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgevingen van het nemen van verkeersbesluiten - Breskens

Instellen parkeerverbod en plaatsen laadpalen op locaties in Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij de volgende locaties te Breskens: Oranjeplein 24; Mercuriusstraat 4; Boulevard 36 (parking Oesterput); parking Slikkenburgseweg (twee laadpalen/vier parkeervakken) en parking Walendijk (drie laadpalen/zes parkeervakken).

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Bij de locatie Mercuriusstraat 4 te Breskens wordt voorlopig één parkeervak ingericht. Als later de vraag toeneemt wordt het tweede parkeervak ingericht en het onderbord OB-504 alsnog aangebracht. Dit heeft geen gevolgen voor het verkeersbesluit.

Bovenstaande bekendmaking inclusief de situatietekeningen liggen, met ingang van 2 februari 2022, zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving inclusief de locatie(s) van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgevingen van het nemen van verkeersbesluiten - Nieuwvliet en Sluis

Instellen parkeerverbod en plaatsen laadpalen op locaties in Nieuwvliet en Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij de volgende locaties: Zeedijk 9 te Nieuwvliet (drie laadpalen/zes parkeervakken) en Sint Annastraat te Sluis (twee laadpalen/vier parkeervakken).

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpalen plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.

Bovenstaande bekendmaking inclusief de situatietekeningen liggen, met ingang van 2 februari 2022, zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving inclusief de locatie(s) van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgevingen van het nemen van verkeersbesluiten - Cadzand-Bad

Instellen parkeerverbod en plaatsen laadpalen op locaties in Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee vakken ten behoeve van een te plaatsen laadpaal ter hoogte van de locatie Leeuwerikenlaan 4 en vier vakken ten behoeve van twee laadpalen ter hoogte van de locatie Boulevard de Wielingen 11 (parking “Duinhof”) te Cadzand-bad.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.

Bovenstaande bekendmaking inclusief de situatietekeningen liggen, met ingang van 2 februari 2022, zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving inclusief de locatie(s) van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgevingen van het nemen van verkeersbesluiten - Oostburg

Instellen parkeerverbod en plaatsen laadpalen op locaties in Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op vier parkeervakken ten behoeve van twee te plaatsen laadpalen, te weten op locatie Schouwburgstraat 2 en op locatie Schoolstraat 7a te Oostburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpalen plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.

Bovenstaande bekendmaking inclusief de situatietekeningen liggen, met ingang van 2 februari 2022, zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving inclusief de locatie(s) van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgevingen van het nemen van verkeersbesluiten - IJzendijke, Aardenburg en Zuidzande

Instellen parkeerverbod en plaatsen laadpalen op locaties in IJzendijke, Aardenburg en Zuidzande

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee vakken ten behoeve van een te plaatsen laadpaal ter hoogte van de locatie nabij 17 Oktoberplein 6 te IJzendijke; ter hoogte van de locatie nabij Markt 21 te Aardenburg en ter hoogte van de locatie nabij Dorpsplein 13 te Zuidzande.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.

Bovenstaande bekendmaking inclusief de situatietekeningen liggen, met ingang van 2 februari 2022, zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving inclusief de locatie(s) van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Openbare kennisgevingen van het nemen van verkeersbesluiten - Retranchement

Instellen parkeerverbod en plaatsen laadpalen op locaties in Retranchement

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op vier vakken ten behoeve van twee te plaatsen laadpalen ter hoogte van de locatie Gerrit van Hoekestraat 2 (parkeerterrein) en ter hoogte van de locatie Duinweg 1 (parkeerstrook) te Retranchement.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan van een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra, sportparken en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op vorengenoemde locaties en het realiseren van een of meer oplaadpunten (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpalen plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Bovenstaande bekendmaking inclusief de situatietekeningen liggen, met ingang van 2 februari 2022, zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving inclusief de locatie(s) van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Melding Activiteitenbesluit milieu van B-MB

Op 12 augustus 2021 hebben wij een melding ontvangen van B-MB gelegen aan de Sint Pietersdijk 10, 10A en 10B in Sint Kruis. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het oprichten van een inrichting (‘B-MB’) gelegen aan de Sint Pietersdijk 10, 10A en 10B in Sint Kruis. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210496 / 00282302.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Walendijk 3A te Groede voor het plaatsen van een ooievaarsnest (OV-2022009);
 • Henricusdijk 7 te Oostburg voor het plaatsen van een opslagruimte (OV-2022010);
 • Haven te Aardenburg voor het vervangen van de ls-kabel (OV-2022011);
 • Nijverheidsweg 19 te Eede voor het plaatsen van 2 vlaggenmasten (OV-2022012);
 • Kaai 16 te Aardenburg voor het herbestemmen van het pand van kantoorfunctie naar woonfunctie (OV-2022013);
 • Sluissedijk te Zuidzande voor het rooien van 3 populieren (OV-2022014);
 • Herendreef 19 te Aardenburg voor het uitbreiden van de woning (OV-2022015).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Kaai 31 te Sluis voor het plaatsen van een deur en het aanpassen van het linker raam in de linker zijgevel, datum verzending besluit: 21-01-2022 (OV-2021324);
 • Kaai 31 te Sluis voor het intern verbouwen van het restaurant, datum verzending besluit: 24-01-2022 (OV-2021360);
 • Draaibrug 49 te Aardenburg voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 24-01-2022 (OV-2021291);
 • Molenberg 3 te Oostburg voor het vervangen van de kozijnen en het herstellen van het dak van het voormalige kerkgebouw, datum verzending besluit: 24-01-2022 (OV-2021320);
 • Bolwerk 1A te IJzendijke voor het vergroten en renoveren van de schuur, datum verzending besluit: 24-01-2022 (OV-2021336);
 • Deltastraat 22 te Hoofdplaat voor het mogen wonen in het pand in strijd met de huidige bestemming ‘Maatschappelijk’, datum verzending besluit: 24-01-2022 (OV-2021353).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit - Ontvangen sloopmeldingen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • achter Mariastraat 35 te Cadzand voor het geheel slopen van loods, schuur en kantoor, datum ontvangst: 06-12-2021 / datum acceptatie: 28-12-2021 (S2-2021156);
 • Bruggendijk 2 te Zuidzande voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 22-12-2021 / datum acceptatie: 28-12-2021 (S2-2021167);
 • Torenweg 1 te Groede voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 13-12-2021 / datum acceptatie: 30-12-2021 (S2-2021161);
 • De Vlier 15 te Nieuwvliet voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 22-12-2021  datum acceptatie: 30-12-2021 (S2-2021170).

Oostburg, 2 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris