Openbare bekendmakingen week 17 2022

Bekendmaking Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen

De heffingsambtenaar van de gemeente Sluis maakt bekend dat hij bij besluit van 21 april 2022 een aantal personen heeft aangewezen om namens hem op te treden bij het vaststellen van de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen. Het ‘Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen april 2022’ treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van deze bekendmaking.

Het besluit ligt tijdens openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een kopie krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning via 140117.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 maart 2022 het bestemmingsplan ‘Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor de percelen Matthiasweg 2 te Waterlandkerkje en het perceel Nieuwstraat 46 te Sluis. Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de compensatiewoning, verkregen op grond van de ruimte voor ruimte regeling, mogelijk op het perceel Matthiasweg 2 te Waterlandkerkje naar het perceel Nieuwstraat 46 te Sluis. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging in het vastgestelde plan doorgevoerd. Deze is terug te vinden in de Notitie ambtshalve aanpassingen die samen met het vastgestelde plan ter inzage liggen. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis’ liggen met ingang van 28 april 2022 voor een periode van zes weken (tot en met 8 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714. bpmtthwnuwst-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 28 april 2022 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 8 juni 2022) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Quarles van Uffordstraat 20, Groede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage wordt gelegd:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Quarles van Uffordstraat 20 Groede’;
 2. Een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het realiseren van vier grondgebonden woningen op het perceel Quarles van Uffordstraat 20 te Groede.

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van vier grondgebonden woningen en de bijbehorende voorzieningen.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 14 april 2020 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 28 april 2022 gedurende zes weken (tot en met 8 juni 2022 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpqvufstr20-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons voor het bestemmingsplan en de heer L. de Rooij voor de omgevingsvergunning van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons of de heer L. de Rooij van de afdeling Externe dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Maak daarbij zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan, ontwerpvergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website en/of e-mail kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan ’t Killetje 4A Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘’t Killetje 4A Breskens’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan ziet toe op de percelen ’t Killetje ongenummerd tot en met ’t Killetje 10 te Breskens en maakt de realisatie van één woning mogelijk op het perceel ’t Killetje ongenummerd te Breskens. 

Het ontwerpbestemmingsplan '’t Killetje 4A Breskens' ligt met ingang van 28 april 2022 gedurende zes weken (tot en met 1 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkilletje4A-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan Regiopark Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Nieuwstraat 87A te Oostburg. Het plan ziet toe op het mogelijk maken van dag- en verblijfsrecreatie, horeca, evenementen en de ontwikkeling van een woning. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ ligt met ingang 28 april gedurende zes weken (tot en met 8 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de mevrouw V. Dekker via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verlenen omgevingsvergunning Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij besloten om de gevraagde omgevingsvergunning met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 van de Wabo voor het realiseren van een appartementencomplex op het perceel Boulevard de Wielingen 17 te Cadzand-Bad, te verlenen. De verleende vergunning voorziet in de realisatie van een appartementencomplex met 14 appartementen (waarvan 1 voor permanente bewoning) en een parkeerkelder met 17 parkeerplaatsen, verdeeld over 4 bouwlagen in combinatie met het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu de Beheersverordening Cadzand-Bad, één en ander zoals omschreven in de bij deze omgevingsvergunning behorende ruimtelijke onderbouwing. 

De omgevingsvergunning inzien

De omgevingsvergunning voor het bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) ligt met ingang van 28 april 2022 gedurende zes weken (tot en met 9 juni 2022) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De omgevingsvergunning, met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing, is ook in te zien  via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ogbouldewiel17cdz-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer L. de Rooij van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Beroep

Met ingang van 29 april 2022 kan een belanghebbende gedurende een termijn van zes weken (tot en met 9 juni 2022) tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening

Als beroep wordt ingediend kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Dokweg ongenummerd te Breskens voor het aanvragen van een hogere milieucategorie voor het vestigen van een kleinschalige visrokerij (OV-2022111);
 • Bakkersstraat 65 te Oostburg voor het plaatsen van trekkershutten (OV-2022112);
 • Voorstraat 13 te Groede voor het vergunnen van 4 recreatieappartementen in het pand (OV-2022113);
 • Kruisdijk 5 te Groede voor het verbouwen van de garage tot een keuken en badkamer (OV-2022114).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Torontostraat 6 te Waterlandkerkje voor het realiseren van een Vodafone zendmast, datum verzending besluit: 13-04-2022 (OV-2021352);
 • Minnepoortstraat 20 te IJzendijke voor het isoleren van de buitengevel, datum verzending besluit: 13-04-2022 (OV-2022043);
 • Marktplein 2 te Sluis voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 13-04-2022 (OV-2022047);
 • Wijk de Brabander 120 te Cadzand voor het realiseren van een dakkapel, datum verzending besluit: 13-04-2022 (OV-2022059);
 • Kaai 16 te Aardenburg voor het herbestemmen van het pand van kantoorfunctie naar woonfunctie, datum verzending besluit: 20-04-2022 (OV-2022013);
 • Boulevard de Wielingen 4 te Cadzand voor bouwen van een appartementengebouw met 46 logiesappartementen, commerciële ruimten en een parkeerkelder, inclusief bijbehorende infra, datum verzending besluit: 20-04-2022 (OV-2021361).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of per e-mail naar info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Bouwbesluit - Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Hoogstraat 70 te Sluis voor het slopen van een loods en gevel, datum ontvangst: 08-03-2022 / datum acceptatie: 11-04-2022 (S2-2022029);
 • Bakkersstraat 63 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal en golfplaten van de schuur, datum ontvangst: 17-03-2022 / datum acceptatie: 11-04-2022 (S2-2022041);
 • Grotendam 27 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 31-03-2022 / datum acceptatie: 11-04-2022 (S2-2022046);
 • Koningin Julianastraat 27 te Hoofdplaat voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 06-04-2022 / datum acceptatie: 11-04-2022 (S2-2022047);
 • Plakkebord 5 te Waterlandkerkje voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 07-04-2022 / datum acceptatie: 14-04-2022 (S2-2022048);
 • Koningin Julianastraat 2 te Hoofdplaat voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal en het slopen van het bijgebouw, datum ontvangst: 08-04-2022 / datum acceptatie: 14-04-2022 (S2-2022049);
 • Christiaansenstraat 24 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal in de woning, datum ontvangst: 11-04-2022 / datum acceptatie: 19-04-2022 (S2-2022050).

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Algemene plaatselijke verordening - Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Deltahoek 3 te Breskens voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 18-02-2022 / datum acceptatie: 13-04-2022 (UI-2022007);
 • Kleine Jonkvrouwstraat 37 te IJzendijke voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 07-03-2022 / datum acceptatie: 13-04-2022 (UI-2022008);
 • Grote Kade 15 te Breskens voor aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 12-04-2022 / datum acceptatie: 13-04-2022 (UI-2022009).

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Renoveren van de woning op het adres Nederherenweg 7 te Sluis (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het wijzigen van de gevels van het rijksmonument op het adres Nederherenweg 7 te Sint Anna ter Muiden.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur in te zien. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 26 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris