Openbare bekendmakingen week 46

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de

 • Informatieve raadsbijeenkomst op dinsdag 23 november 2021 om 19.30 uur komt te vervallen en er een
 • Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 25 november 2021 wordt gehouden om 19.30 uur

De besluitvormende raadsvergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. De publieke tribune is vooralsnog toegankelijk, rekening houdend met de geldende corona-maatregelen. Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau via 0117 - 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl

De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 17 november 2021

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,

mr. M.M.D. Vermue

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: vergroten van de woning met een aanbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
Locatie: Zeeweg 5 te Groede

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 december 2021.

Oostburg, 17 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Kennisgeving verlenging beslistermijn (WABO)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: verbouwen en uitbreiden van de woning
Locatie: Spaanse Galeien 18 te Retranchement

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 december 2021.

Oostburg, 17 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Boomkreekweg 1 te Oostburg voor het rooien van 22 populieren (OV-2021306);
 • Zandertje 30 030 te Breskens voor het wijzigen van logiesfunctie naar logiesfunctie uitsluitend voor personeel (OV-2021307);
 • Philips van Kleefstraat 23 te Breskens voor het vervangen van de kozijnen (OV-2021308);
 • Transitoweg ongenummerd te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder Oostburg, sectie R nummer 2110, voor het bouwen van een loods (OV-2021309);
 • Kapellestraat 7 te Sluis voor het vervangen van de plint van de gevel (OV-2021310);
 • Middenweg 11 A te Biervliet voor het vervangen van de kozijnen in de voorgevel (OV-2021311);
 • Torontostraat 6 te Waterlandkerkje voor het bouwen van een bedrijfswoning (OV-2021312);
 • Brugsevaart 6 te Oostburg voor het renoveren van het dak en de gevel van de lasloods (OV-2021313);
 • Blekestraat 17 te Groede voor het renoveren van de woning (OV-2021315);
 • Markt 25 te Oostburg voor het verbouwen van het pand tot een hotel (OV-2021316);
 • Sluissedijk 26 te Zuidzande voor het renoveren en uitbreiden van de woning (OV-2021317);
 • Dokweg 12 te Breskens voor het bouwen van een loods met 7 units (OV-2021318);
 • Ridderstraat 13A te Sluis voor het vernieuwen van de deuren, ramen en puien (OV-2021319).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Buijzenpolderdijk ongenummerd, perceel naast huisnummer 7, te Breskens voor het bouwen van een bijgebouw, datum verzending besluit: 08-11-2021 (OV-2021249);
 • Havengebied te Breskens voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid voor het kunnen aanbieden van de appartementen van de gebouwen Pharos ll en lll voor recreatieve verhuur langer dan 120 dagen per jaar, datum verzending besluit: 08-11-2021 (OV-2021299);
 • Dorpsstraat 129 te Breskens voor het toepassen van een nokverlegging op het achterdakvlak, datum verzending besluit: 10-11-2021 (OV-2021242).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierrecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Bakkersstraat 64 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 20-10-2021 / datum acceptatie: 09-11-2021 (S2-2021130);
 • Kapitalendam 5 te Biervliet voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 20-10-2021 / datum acceptatie: 09-11-2021 (S2-2021131);
 • Vierhonderdpolderdijk 12 te Cadzand voor het slopen van de dijkwoning, datum ontvangst: 04-11-2021 / datum acceptatie: 09-11-2021 (S2-2021141).

Oostburg, 17 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘Rijksweg 18b Eede'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 oktober 2021 het bestemmingsplan ‘Rijksweg 18b Eede’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

De bestaande bestemming Horeca op het perceel Rijksweg 18b te Eede wordt omgezet in Dienstverlening ten behoeve van het realiseren van een Medisch- en sportbegeleidingscentrum met een sportwinkel en beperkte horeca uitbating. De bestemming is hiervoor herzien. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling hiervan. Het bestemmingsplan ‘Rijksweg 18b Eede’ vervangt ter plaatse het bestemmingsplan ‘Kom Eede’.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 18 november 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 29 december 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bprijksweg18beede-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw L. Joosten van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 0117- 457152.

Beroep

Met ingang van 19 november 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 30 december 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 17 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en Nieuwstraat 46 Sluis (saneren bestaande bebouwing en realiseren twee compensatiewoningen).

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, het gemeenteblad en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 17 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van De Dobbelaere-van de Vijver V.O.F.
Op 30 augustus 2021 hebben wij een melding ontvangen van De Dobbelaere-van de Vijver V.O.F. gelegen aan de Isabellaweg 11 in Ijzendijke. 

Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het oprichten van een biologisch pluimveebedrijf. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210526.

Melding Activiteitenbesluit milieu van het Dierencrematorium
Op 28 oktober 2021 hebben wij een melding ontvangen van het Dierencrematorium gelegen aan de Deltahoek 176 in Breskens. 

Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het installeren van een airco installatie.U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. 
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210627.

Oostburg, 17 november 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris