Openbare bekendmakingen week 41 2021

Raadscomissie Samenleving/Middelen en Raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadsbrede openbare raadscommissie Samenleving/Middelen (begroting 2022) plaatsvindt op dinsdag 19 oktober 2021 om 19.30 uur en een
 • Openbare besluitvormende raadsvergadering op donderdag 21 oktober 2021 om 19.30 uur.

De vergaderingen zijn live te beluisteren op de website van onze gemeente. De publieke tribune is toegankelijk, rekening houdend met de geldende coronoamaatregelen.

Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau via 0117 - 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. 

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Ontwerpwijzigingsplan ‘Additioneel programma Pharos Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor de appartementencomplexen Pharos I, II en III in het plangebied ‘Havengebied Breskens’ te wijzigen. Ten behoeve van de omzetting van 25 appartementen naar de categorie ‘verblijfsrecreatie en wonen' worden de regels van het bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ gewijzigd. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 14 oktober 2021 gedurende zes weken (tot en met  24 november 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpAddprogrPhsBresk-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117. 

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verkeersbesluit: Park Schoneveld Breskens

Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een los- en laadplaats nabij het restaurant op Park Schoneveld te Breskens.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een los- en laadplaats nabij het restaurant op Park Schoneveld. Momenteel staan vrachtwagens te lossen op de rijbaan. Dit veroorzaakt dat wachtende auto’s er omheen gaan rijden. Door dit rijgedrag ontstaat een verkeersonveilige situatie en wordt schade veroorzaakt aan de wegkanten. Door putten en gaten aan de zijkanten van de weg ontstaat valgevaar voor langzaam verkeer.

Het instellen van een laad- en losplaats zal in belangrijke mate bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg/veiligheid etc. liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit.

Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 28 juli 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een los- en laadplaats in nabij het restaurant aldaar. De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-07 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) op de doorgroeistenen ter zijde van het terras achter het restaurant. 

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 oktober 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 AP Breda.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verkeersbesluit: Pr. Mauritsstraat Retranchement

Het nemen van een verkeersbesluit inzake het intrekken van het verkeersbesluit m.b.t. het instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Pr. Mauritsstraat te Retranchement.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij het verkeersbesluit uit 25 juni 1987 voor het instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Prins Mauritsstraat te Retranchement intrekken. Aan deze straat was een school gesitueerd. Gebleken is dat door haal- en brengverkeer de verkeersveiligheid van de overstekende schoolkinderen in het geding kwam. Destijds is op verzoek van de omwonenden en het schoolbestuur eenrichtingsverkeer ingesteld. Nu de school onlangs is geamoveerd is de toestand achterhaald en zien wij geen aanleiding om het eenrichtingsverkeer in stand te laten.

De belangen van het in standhouden van de weg en de bruikbaarheid daarvan alswel het waarborgen van de vrijheid van het verkeer liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positie inzake dit besluit. Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 9 juni 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Rekening houdende met het vorenstaande trekken wij genoemd verkeersbesluit in. Als gevolg hiervan worden de verkeersborden C-2 en C-3 zoals vermeld in Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 verwijderd.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 oktober 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verkeersbesluit: Singel 3 Sint Anna ter Muiden

Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op een parkeervak ter hoogte van de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op een parkeervak en het plaatsen van een laadpaal t.h.v. de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden. In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief t.a.v. dit besluit.

Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is gepubliceerd op 21 juli 2021. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op een parkeervak t.h.v. de woning Singel 3 te Sint Anna ter Muiden en realiseren een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op dit parkeervak mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij de laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”. Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 oktober 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verkeersbesluit: Markt IJzendijke

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken bij een tweede laadpaal op de Markt te IJzendijke.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een 2e laadpaal op de Markt te IJzendijke.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken op de Markt te IJzendijke en het realiseren van een tweede oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd. Er geldt evenwel een uitzondering tijdens de weekmarkt, de kermisperiode en evenementen i.v.m. de daarvoor benodigde ruimte. In die gevallen kunnen deze parkeervakken niet voor het opladen van elektrische voertuigen worden benut.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 oktober 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verkeersbesluit: Ghistelkerke 301 Breskens

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken van de parkeerstrook nabij het pand Ghistelkerke 301 te Breskens.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij twee parkeervakken van de parkeerstrook nabij het pand Ghistelkerke 301 te Breskens.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen. Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken van de parkeerstrook nabij het pand Ghistelkerke 301 te Breskens en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 oktober 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verkeersbesluit: Reinaertstraat Aardenburg

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee vakken van de parkeerstrook in de Reinaertstraat te Aardenburg.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal bij twee vakken van de parkeerstrook in de Reinaertstraat te Aardenburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's. Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen. Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee vakken van de parkeerstrook in de Reinaertstraat te Aardenburg en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij deze laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 13 oktober 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (RUD)

Op 29 september 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. ontvangen.

Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Middenhavendam 7-9 in Breskens. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 en zullen maximaal 10 werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP21018/ 00285292. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland via telefoonnummer 06 - 51206349 of 0115 - 745100.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Isabella-hof (RUD)

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben Isabella-hof, Herenweg Noord 36 te Aardenburg een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een bassin.

U kunt de omgevingsvergunning bekijken van 7 oktober 2021 tot en met 17 november 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 in Oostburg van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 16.00 uur. Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u tot en met 17 november 2021 tegen de vergunning in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

De vergunning treedt op 18 november 2021 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53.

Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met mevrouw C.L.P.M. Mulders (tel. +31(0)6 5120 5993 / 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.  

De omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV200356 / 00250959.

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Lange Heerenstraat 91 te Schoondijke voor het plaatsen van een 4-tal masten ten behoeve van een beveiligingssysteem (OV-2021275);
 • Dorpsstraat 92A te Breskens voor het vervangen van de erfafscheiding (OV-2021276);
 • Oranjedijk te IJzendijke voor het aanleggen van kabels en leidingen (OV-2021277);
 • Brieversstraat 5 te Eede voor het uitbreiden van de woning (OV-2021278);
 • Vlasstraat 2 te Eede voor het bouwen van een loods (OV-2021279);
 • Provincialeweg 17A te Groede voor het bouwen van een schuur en overkapping (OV-2021280);
 • Oudestad 47 te Oostburg voor het tijdelijk mogen bewonen van een bijgebouw tijdens de nieuwbouw van de woning (OV-2021281);
 • Nieuwstraat 21 te Oostburg voor het wijzigen van het voormalig bedrijfspand naar woning door het wijzigen van de voorgevel en een interne verbouwing (OV-2021282).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Projectgebied ‘Havengebied Breskens’ voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid voor het aanbieden van appartementen (Pharos) voor recreatieve verhuur zonder de verplichting deze tenminste 120 dagen per jaar aan te bieden, datum verzending besluit: 06-10-2021 (OV-2021226).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Bouwbesluit

Ontvangen sloopmelding:
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Boulevard de Wielingen 23 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 21-09-2021 / datum acceptatie: 29-09-2021 (S2-2021126).

Algemene plaatselijke verordening

Ontvangen melding uitrit:
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Vijverstraat 1A te Cadzand voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 24-09-2021 / datum acceptatie: 30-09-2021 (UI-2021023).

Oostburg, 13 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Uitbreiding en intern wijzigen van het kinderdagverblijf ’t Gabbertje op het adres 17 Oktoberplein 6 te IJzendijke

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van kinderdagverblijf ’t Gabbertje op het adres 17 Oktoberplein 6 te IJzendijke.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 13 oktober 2021,

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

J.B. de Graaf