Openbare bekendmakingen week 20 2021

Extra informatieve raadsbijeenkomst, raadscommissie en besluitvormende raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een: 

 • Extra informatieve raadsbijeenkomst gepland is op donderdag 20 mei 2021 om 19.30 uur, met als onderwerpen: rechtmatigheidsverantwoording en grondpolitiek. 
 • Extra raadscommissie Samenlevingen/Middelen gepland is op woensdag 26 mei 2021 om 19.30 uur, met als onderwerp Intervence.

Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via 0117 – 457 291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

 • Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 27 mei 2021 om 19.30 uur.

De bijeenkomst en vergaderingen kunt u live beluisteren op de website van onze gemeente.
De agenda en bijbehorende stukken van de bijeenkomst en de vergaderingen kunt u uitsluitend digitaal inzien.
Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Steenhovensedijk 9 Waterlandkerkje en Badhuisweg 70 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor de percelen Steenhovensedijk 9 te Waterlandkerkje en Badhuisweg 70 te Cadzand.

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. 

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op onze website.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpwijzigingsplan Herenweg Noord 3 Aardenburg 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Herenweg Noord 3 te Aardenburg te wijzigen. De initiatiefnemer wenst het bestaande bouwvlak te vergroten naar twee hectare om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Uitbreiding is mede noodzakelijk voor de realisatie van extra bewaarloodsen en een verblijfsgelegenheid voor circa twintig tijdelijke werknemers binnen het bouwvlak. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 20 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 30 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien op onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpherenwegn3-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpwijzigingsplan Isabellaweg 11 IJzendijke     

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Isabellaweg 11 te IJzendijke te wijzigen. De initiatiefnemer wenst het bestaande bouwvlak te vergroten naar 1,5 hectare om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Uitbreiding is mede noodzakelijk voor de realisatie van een biologische pluimveestal binnen het bouwvlak. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 20 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 30 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien op onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpisabellawg11-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van International Truck Center B.V.

Op 11 januari 2021 hebben wij een melding ontvangen van International Truck Center B.V. gelegen aan de Industrieweg 12 in Oostburg. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu over het handelen en repareren van vrachtwagens en het afleveren van brandstof aan motorvoertuigen. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, tel. +31 (0)6-51202869 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210018.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Hydrauvision B.V.

Op 21 januari 2021 hebben wij een melding ontvangen van Hydrauvision B.V. gelegen aan de Buys Ballotstraat 14 in Schoondijke. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu over een uitbreiding van de inrichting gelegen aan de Buys Ballotstraat 9 in Schoondijke. U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer R.S. Oosterwijk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6-51125436 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210060.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Oranjedijk ongenummerd te IJzendijke, kadastraal bekend onder sectie G nummer 794 voor het bouwen van een woning (OV-2021137);
 • Mosterdweg 5A te Oostburg voor het aanbrengen van gevelisolatie en het wijzigen van het dak (OV-2021138);
 • Oostburgsestraat 44 te Zuidzande voor het uitbreiden van de woning (OV-2021139);
 • Papenmuts, kavel 6 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2021140);
 • Haven Westzijde 11 te Breskens voor het aanleggen van kabels ten behoeve van de nieuwbouw (OV-2021141);
 • Oranjestraat 13 te IJzendijke voor het realiseren van een B&B in de woning (OV-2021142);
 • Baanstpoldersedijk te Nieuwvliet voor het realiseren van een grootverbruik (GV) aansluiting voor het vakantiepark (OV-2021143);
 • Wachtsluis te Retranchement voor de hydraulische uitbreiding van de  rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) (OV-2021144);
 • Provincialeweg 17A te Groede voor het uitbreiden van de minicamping (OV-2021145);
 • Hogeweg 7 te Hoofdplaat voor het bouwen van een garage binnen drie meter van de erfgrens (OV-2021146);
 • Oudestad 6 te Oostburg voor het geheel vernieuwen van de garage/schuur (OV-2021147). 

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Lampsinsdijk 8-1 t/m 8-124 te Nieuwvliet voor het bouwen van 124 recreatiewoningen, datum verzending besluit: 06-05-2021 (OV-2020354);
 • Papenmuts 47 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 12-05-2021 (OV-2020366).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo) 

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 15-04-2021 / datum acceptatie: 29-04-2021 (S2-2021044).

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening (Wabo)

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat  de volgende melding voor het maken van een uitrit is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Boelaertstraat 35 te Aardenburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 28-03-2021 / datum acceptatie: 29-04-2021 (S2-2021008).

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Het bouwen van een voetgangersbrug aan de Kaai, ter hoogte van huisnummer 31, te Sluis 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van een voetgangersbrug aan de Kaai, ter hoogte van huisnummer 31, te Sluis.  

U kunt de betreffende stukken van 20 mei tot en met 30 juni 2021 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.ogbrugsluis-VG01.

Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit (tot en met 1 juli 2021) daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift indienen. 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd en voor de wijzigingen wordt verwezen naar ‘notitie beantwoording zienswijzen behorende bij de omgevingsvergunning ‘Voetgangersbrug Damsche Vaart’’. 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van onze website.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Brandveilig gebruik van Hotel du Commerce op het adres Burchtstraat 20 te Oostburg 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van Hotel du Commerce op het adres Burchtstraat 20 te Oostburg. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 mei 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 19 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman