Openbare bekendmakingen week 18 2021

Raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: 

 • Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 11 mei 2021 om 19.30 uur. Voorzitter: de heer R.P. Evers

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van deze commissie mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Publicatie inspraak Nota Grondbeleid 2021

Op 13 april 2021 heeft de raadscommissie Ruimte/Algemeen Bestuur ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om de Nota Grondbeleid 2021 vrij te geven voor inspraak. In de Nota Grondbeleid staat aangegeven welke vorm van grondbeleid de gemeente voorstaat en welke instrumenten het zal inzetten om het ruimtelijk beleid tot uitvoering te brengen. De mate waarin de gemeente sturing wil geven aan het bereiken van deze doelstellingen bepaalt of de gemeente kiest voor een meer passief of een meer actief grondbeleid. De Nota geeft daarnaast inzicht in de relatie tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente op het gebied van grondbeleid.

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt het visiedocument op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 6 mei 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. U kunt de Nota Grondbeleid 2021 ook digitaal inzien.  

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk dan wel mondeling reacties worden ingebracht. 

 • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In de reactie dient u uw naam en adres te vermelden.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. Berckmoes via het algemene telefoonnummer +140117. 

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven dat uw zienswijze/inspraakreactie betrekking heeft op de Nota Grondbeleid 2021.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buijzenpolderdijk 7 Breskens’ 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Buijzenpolderdijk 7 Breskens’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling van het perceel Buijzenpolderdijk 7 te Breskens. Het plan ziet toe op de verplaatsing van het bouwvlak waardoor het mogelijk wordt om een nieuwe woning te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.  

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 6 mei 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 16 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien op onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpbznpolderdijk7-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.   

Beroep

Met ingang van 6 mei 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 16 juni 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. 

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

VTH beleid Zeeland 2021

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) Beleid op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere  Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij. 

In het VTH-beleid Zeeland 2021, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente. Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en Gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen. 

Het ontwerpbeleid heeft van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend namelijk van Stichting Gezond Water en de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico. Voor de beantwoording verwijzen wij naar het eindrapport dat op onze website te lezen is.

De zienswijzen geven ons geen aanleiding om de nota aan te passen. Ons college heeft op 27 april 2021 de nota definitief vastgesteld. Het oude beleid ‘Integraal handhavingsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017 – 2020 voor de fysieke omgeving’ is daarmee gelijktijdig ingetrokken.

De definitieve nota en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien:

De ontvangen zienswijzen hebben wij betrokken bij de vaststelling en inhoud van de definitieve beleidsnota, wij verwijzen u naar het eindrapport. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij mevrouw P. de Croock, tel. 0117-475275 of per mail pdecroock@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Ravotra Schoondijke B.V.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij aan Ravotra Schoondijke B.V., gelegen te Bogaardstraat 11 te Aardenburg, een omgevingsvergunning (eerste fase) hebben verleend. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het uitbreiden van de stallen en het omschakelen naar een zeugenhouderij. In de omgevingsvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.    

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Oostburg.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 16 juni 2021 tegen de omgevingsvergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

De omgevingsvergunning treedt op 17 juni 2021 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R.A.M. Loos, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51204154 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200268/00247187.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 20 april 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Nortier Verhuur B.V. ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Golepoldersedijk 2 in Breskens. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 4 tot en met 6 mei 2021 en zullen maximaal 2 werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder nummer V-MMP21006/ 00274362. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 06-51206349 of 0115 - 745100.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod in de vorm van een gele onderbroken streep nabij de kruising Zorgvlietstraat-Walenstraat te Groede. Er wordt gekozen voor deze oplossing in het kader van: 

 • het tegengaan van de overlast door op dit punt geparkeerde voertuigen; 
 • het tegengaan van het tegen de rijrichting van de Ellenstraat inrijden (o.a. door vrachtverkeer); 
 • het voorkomen van schade aan het trottoir vanwege het hoog moeten opdraaien in de bocht;
 • rekening houdende met de parkeerdruk in Groede;
 • het verbeteren van de doorgang op deze kruising.

De belangen van de doorstroming van het verkeer en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.
Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen nabij de kruising Zorgvlietstraat-Walenstraat te Groede. De maatregel zal worden aangeduid door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep volgens artikel 24, lid 1 e van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990). Een en ander zoals op de bijbehorende situatiefoto is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 5 mei 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen bestaande uit het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het plaatsen van een laadpaal t.h.v. de woning Wijk de Brabander 16-17 te Cadzand-Bad.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor iedereen openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij/rondom winkelcentra, toeristische trekpleisters, maar ook bij gezondheidscentra en begraafplaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken t.h.v. de woning Wijk de Brabander 16-17 te Cadzand-Bad en het realiseren van een oplaadpunt (laadpaal) voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door het bij elke laadpaal plaatsen van het verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten. Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 5 mei 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Sincfal 27 te Cadzand voor het uitbreiden van de recreatiewoning (OV-2021125);
 • Cadzandseweg 34 te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning (OV-2021126).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Grote Kade 20 te Breskens voor het verbouwen van een tussenwoning naar winkel/horeca en appartement, datum verzending besluit: 23-04-2021 (OV-2021083);
 • Hoofdplaatseweg 6A te Breskens voor het herbestemmen van de wagenschuur naar recreatieappartement, datum verzending besluit: 28-04-2021 (OV-2021038);
 • J F de Millianostraat 69 te Breskens voor het plaatsen van een berging, datum verzending besluit: 28-04-2021 (OV-2021057);
 • Cadzandseweg 40 te Nieuwvliet voor het bouwen van een vrijstaande woning, datum verzending besluit: 28-04-2021 (OV-2021094).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Ghistelkerke 50 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal, datum ontvangst: 08-04-2021 / datum acceptatie: 16-04-2021 (S2-2021045).

Oostburg, 5 mei 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester