Openbare bekendmakingen week 13 2021

Verordeningen precario- en reclamebelasting 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 maart 2021 heeft besloten tot:

 1. het gedeeltelijk buiten werking stellen van de Verordening precariobelasting 2020;
 2. vaststelling van de 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2021;
 3. vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening reclamebelasting Oostburg 2021. 

Deze wijzigingen betreffen steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis en houden het volgende in:

 • Er wordt geen precario in rekening gebracht voor het hebben van een terras en uitgestalde zaken langs en aan gevels vanaf 14 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Voor 2021 wordt het precariotarief voor het hebben van een terras en uitgestalde zaken langs en aan gevels op nul gezet. Dat betekent dat ook geen precario wordt geheven voor de toegestane uitbreiding van de terrassen als gevolg van de coronamaatregelen.
 • Voor 2021 wordt het tarief voor de reclamebelasting Oostburg op nul gezet.

Deze besluiten treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en de datum van ingang van de wijzigingen genoemd onder punt 2 en 3 is 1 januari 2021. De besluiten liggen voor iedereen tijdens de openingsuren kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën zijn tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar. 

Daarnaast wordt de 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2021 en vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening reclamebelasting 2021 gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen inzake het instellen van een beperkte doorgang bestaande uit het plaatsen van twee klappalen op een verbindingsweg (onderdeel van de Zeekraalstraat) op vakantiepark “Beach Resort Nieuwvliet” te Nieuwvliet-Bad.

Om deze verbindingsweg verkeersluw te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen om doorgaand gemotoriseerd verkeer op dit weggedeelte te weren. Door de realisering van deze fysieke maatregel wordt dit weggedeelte zo ingericht dat de bereikbaarheid voor voertuigen van de hulpdiensten en gebruik als calamiteitenontsluitingsweg gewaarborgd blijft. Daarnaast is ook een blijvende goede verbinding voor langzaam verkeer vanuit de Zeekraalstraat in de richting van het strand mogelijk. Ook de vuilnisophaaldienst kan nog plaatsvinden via deze route. De intentie van deze verkeersmaatregel is dat het nieuwe vakantiepark alleen toegankelijk is via de hoofdingang en dat auto’s niet via alternatieve routes kunnen rijden.

De belangen van de veiligheid van de weggebruikers alswel het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg liggen ten grondslag aan dit voornemen. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit voornemen.

Rekening houdende met het vorenstaande zijn wij voornemens om doorgaand gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van motorvoertuigen van hulpdiensten en voertuigen van de vuilnisophaaldienst) op bedoeld weggedeelte van het vakantiepark te weren door het plaatsen van twee klappalen (uitvoering conform advies politie). De plaatsing van de klappalen is een fysieke maatregel, maar omdat hiermee bepaalde categorieën weggebruikers worden uitgesloten van het gebruik van deze weg is hiervoor op grond van artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit ingevolge artikel 12 a I van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 vereist. De locatie van de klappalen is aangegeven op de bijbehorende situatietekening.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 31 maart 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan Lampsinsdijk 2 Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Lampsinsdijk 2 Nieuwvliet’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Lampsinsdijk 2 te Nieuwvliet. Het plan ziet toe op de sanering van de bestaande minicamping en vakantiewoningen en het realiseren van vier nieuwe vakantiewoningen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lampsinsdijk 2 Nieuwvliet’ ligt met ingang van 1 april 2021 gedurende zes weken (tot en met 12 mei 2021 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bplamspindsdijk2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Oudestad 86 te Oostburg voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019354 voor het uitbreiden van de hobbyruimte. De wijziging betreft het aanbrengen van een garagedeur in de voorgevel (OV-2021087);
 • Wervenweg ongenummerd te Eede voor het bouwen van een garage/spuiterij (OV-2021088);
 • Dinsdagstraat 6 te Sluis voor het verbouwen van de woning (OV-2021089);
 • Molenstraat 25 te Retranchement voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2020193 voor het bouwen van een woning. De wijziging betreft de situering van de woning op het perceel (OV-2021090);
 • Jan Buucstraat 2 te Retranchement voor het bouwen van een woning en bijgebouw (OV-2021091);
 • Tragel oost te Schoondijke voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019256 voor het realiseren van een zonneweide (OV-2021092);
 • Deltahoek te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019255 voor het realiseren van een zonneweide (OV-2021093);
 • Cadzandseweg ongenummerd te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning (OV-2021094).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Dorpsstraat 49 te Retranchement voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 19-03-2021 (OV-2020361);
 • Schoneveld 102 te Breskens voor het plaatsen van een tuinhuis, datum verzending besluit: 22-03-2021 (OV-2020335);
 • Mercuriusstraat 22 A te Breskens voor het geheel vernieuwen van de berging/overkapping, datum verzending besluit: 22-03-2021 (OV-2021021);
 • Lampzinspolder te Nieuwvliet voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein voor de ontwikkeling van een vakantieresort, datum verzending besluit: 22-03-2021 (OV-2021023);
 • Bredestraat 69 te Oostburg voor het plaatsen van nieuwe kozijnen en het wijzigen van de indeling van de woning, datum verzending besluit: 22-03-2021 (OV-2021043);
 • Galjoen 3 te Breskens voor het verwijderen van de schoorsteen en het dichtmaken van het dak, datum verzending besluit: 22-03-2021 (OV-2021035);
 • Lange Strinkweg 2 met toevoeging 001 t/m 010 en 015 t/m 020 te Cadzand voor het bouwen van 16 8-persoons recreatievilla’s, op vakantiepark ‘De Betteld’ datum verzending besluit: 24-03-2021 (OV-2020345);
 • Lange Strinkweg 2 met toevoeging 011 t/m 014 te Cadzand voor het bouwen van 4 10-persoons recreatievilla’s op vakantiepark ‘De Betteld', datum verzending besluit: 24-03-2021 (OV-2020348).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmelding

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Zandertje 3 te Breskens voor het slopen van de bestaande woning, datum ontvangst: 31-12-2020 / datum acceptatie: 17-03-2021 (S2-2020167).

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening (Wabo)

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

Boelaertstraat 35 te Aardenburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 27-12-2020 / datum acceptatie: 17-03-2021 (UI-2020033).

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Mariastraat 1 A te Cadzand voor het bouwen van een aanbouw en het plaatsen van een erfafscheiding, datum verzending besluit: 17-03-2021 (OV-2021007).

Tegen een besluit kunnen belangendhebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : bouwen van 124 recreatiewoningen
Locatie: Lampzinsdijk te Nieuwvliet

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor    : plaatsen van een dakkapel en vervangen van een oude dakkapel
Locatie: van der Slikkestraat 29 te Schoondijke

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 mei 2021.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning

 • vergunning voor het innemen van een standplaats op de Veerhaven te Breskens voor de verkoop van frites en snacks tot en met 31 december 2021, datum verzending besluit 16 maart 2021 (nummer 21.0002490).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:

 • L. de Badts, voor het perceel Hoofdplaatseweg te Hoofdplaat, kadastraal bekend onder het nummer OBG L 2392;
 • P. Lippens, voor het perceel Vuilpanstraat te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB L 340 en L 279;
 • Mts. Lambregts-Verkruijsse, voor het perceel Graafjansweg te Sint Kruis, kadastraal bekend onder het nummer ADB O 494;
 • Mts. Lambregts-Verkruijsse voor het perceel Lange Heerenstraat te Oostburg, kadastraal bekend onder het nummer OBG P 1823;
 • F.J.M. Wolfs, voor het perceel Praatvlietweg te Sluis, kadastraal bekend onder het nummer SLU N 444;
 • F.J.M. Wolfs, voor het perceel Zuiderbruggeweg te Heille, kadastraal bekend onder het nummer SLU N 688;
 • Mts. A.W. en W.A. le Grand, voor het perceel Sint Jansdijk te Nieuwvliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG V 1615;
 • Mts. A.W. en W.A. le Grand, voor het perceel Kokersweg te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 990;
 • Agraris B.V. D.A.M. Risseeuw, voor het perceel Mariastraat te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 50;
 • Agraris B.V. D.A.M. Risseeuw, voor het perceel Kokersweg te Zuidzande, kadastraal bekend onder het nummer OBG U 494;
 • Maatschap van Gijs-Verkruijsse, voor het perceel Driewegenweg te Biervliet, kadastraal bekend onder het nummer OBG I 849;
 • A. Minnaert, voor het perceel Vuilpanstraat te Eede, kadastraal bekend onder het nummer ADB L 301.

Deze melding met bijbehorende stukken liggen met ingang van vandaag voor een termijn van zes weken voor iedereen tijdens de openingsuren ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Het bouwen van een aardappelloods, revisie milieuvergunning, aanbouwen van een uitloop aan twee bestaande pluimveestallen en het bouwen van een nieuwe pluimveestal op het adres Jokweg 2 in Aardenburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van een aardappelloods, revisie milieuvergunning, aanbouwen van een uitloop aan twee bestaande pluimveestallen en het bouwen van een nieuwe pluimveestal op de locatie Jokweg 2 te Aardenburg.

U kunt de betreffende stukken van 1 april 2021 tot en met 13 april 2021 (zes weken) op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tegen dit besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke webpagina.

Oostburg, 31 maart 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie

A. Wouterse-van Damme