Openbare bekendmakingen week 49

Beslissing van het Centraal Stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot inschrijving van de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad gezien. Het schrijven van 12-11-2021 ingediend en op 12-11-2021 ontvangen verzoek van:

 • Sluis Lokaal

Om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

Aanduiding politieke groepering: Sluis Lokaal

Gelet op het bepaalde in artikel G 3 van de Kieswet

Besluit het bovenstaande verzoek in te willigen.

Oostburg, 16 november 2021

BURGEMEESTER VAN SLUIS,
mr. M.D.D. Vermue, burgemeester (voorzitter centraal stembureau)

Openbare raadscommissies Ruimte A/B en Samenleving/Middelen

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een openbare vergadering van de: 

 • raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op maandag 13 december 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. Voorzitter dhr. Evers.

Gezien de agenda van deze commissie, in de maand december, betreft het hier een extra vergadering, naast de vergadering gehouden op 7 december jl. Voor de juiste agenda wordt verwezen naar de website van de gemeente.
Indien u gebuikt wenst te maken van het inspreekrecht wordt u verzocht om dit tenminste 24 uur van tevoren kenbaar te maken bij de commissiegriffier, mevr. M. Moerman, via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl. Indien u wenst in te spreken over het agendapunt toeristische verhuur dan wordt verzocht om deze, waar mogelijk, te bundelen. Gezien de geldende coronamaatregelen, is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op de publieke tribune publiek. Daarom wordt u verzocht om zich ook hiervoor tenminste 24 uur van te voren aan te melden bij de betreffende commissie-griffier. Mocht de toeloop van insprekers te groot zijn, om te kunnen voldoen aan de corona-maatregelen in de raadzaal van het Belfort, dan bestaat eventueel de mogelijkheid om uit te wijken naar een andere locatie. Voor nadere actuele informatie hieromtrent wordt verwezen naar de website van de gemeente.  

 • raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 14 december 2021 om 19.30 uur. Voorzitter mevr. Van de Vijver-van Deursen. 

Deze vergadering zal digitaal zijn. Voor meer informatie omtrent deze commissievergadering kunt u contact opnemen met het de commissiegriffier, dhr. P. Claeijs,  via 0117 - 457 129 of pclaeijs@gemeentesluis.nl

Beide commissies zijn live te beluisteren via de website van onze gemeente.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. 
Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie.

Oostburg, 8 december 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee vakken van het parkeerterrein aan de Veerhoeklaan te Oostburg.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen, te weten:

 • het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen i.v.m. het plaatsen van een tweede laadpaal op twee vakken op het parkeerterrein nabij het gemeentehuis aan de zijde van de Veerhoeklaan te Oostburg.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie, verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang. Hierbij wordt o.m. uitgegaan dan een prognosekaart, de capaciteit en ligging van het net. Plaatsing gebeurt met inachtneming van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij winkelcentra of toeristisch aantrekkelijke plaatsen. De belangen van de doorstroming van het verkeer; het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit verkeersbesluit. Het krachtens artikel 24 B.A.B.W. vereiste advies van de politie is positief inzake dit besluit.

Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij een parkeerverbod in op twee vakken van het parkeerterrein op het gemeentehuis aan de zijde van de Veerhoeklaan te Oostburg en het aldaar realiseren van een tweede oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst: “uitsluitend opladende elektrische voertuigen”; en een onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 8 december 2021 zes weken ter inzage tijdens de openingsuren van het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door belanghebbenden schriftelijk bezwaren worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.
Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

Oostburg, 8 december 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis:

 • De reconstructie van het Sint Eligiusplein te Oostburg is gereed. Om het parkeren aldaar te reguleren wordt aangesloten bij het parkeerregime in het centrum (parkeerschijfzone). De parkeermogelijkheden voor de omwonenden worden geborgd d.m.v. een ontheffing.

Gelet op het in stand houden van de bruikbaarheid van de weg en ter voorbereiding van het definitieve verkeersbesluit wordt met toepassing van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W. 1990) overgegaan tot het tijdelijk instellen van een parkeerschijfzone (een zogenoemde "blauwe zone", met verplicht gebruik van de parkeerschijf) op de parkeervakken aan het Sint Eligiusplein te Oostburg geldend van maandag tot en met zaterdag; van 09.00 tot 16.00 uur, voor een parkeerduur van maximaal twee uur.

Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door het plaatsen van verkeersborden volgens model E-10 zb en E10 ze van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), en het met blauwe verf markeren van dit weggedeelte.

Dit besluit treedt in werking op woensdag 8 december 2021.

Oostburg, 8 december 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Prinses Wilhelminastraat 20C te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning (OV-2021330);
 • Provincialeweg 40 te Groede voor het renoveren van de woning (OV-2021331);
 • de Hullustraat 30 te Breskens voor het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (OV-2021332);
 • Mr J E Risseeuwstraat te Oostburg voor het bouwen van 2 garageboxen op het terrein kadastraal bekend onder Oostburg, sectie E nummer 2001 (OV-2021333);
 • Dorpsstraat 89B te Breskens voor het verbouwen van het bedrijfsverzamelgebouw (OV-2021334);
 • Bolwerk 1A te IJzendijke voor het vergroten en renoveren van de schuur (OV-2021336);
 • Badhuisweg 6 te Cadzand voor het aanpassen en verbeteren van de dakkapellen (OV-2021337).

Oostburg, 8 december 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester
S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris