Openbare bekendmakingen week 17 2021

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Woonpark Groenevelt II Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Woonpark Groenevelt II, Sluis’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.BPGroeneveltII-OH01).

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Oude Haven 44 Oostburg'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Oude Haven 44 Oostburg’ binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. 

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpoudehaven44-OH01).

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Mariastraat 35 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Mariastraat 35 Cadzand’ gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de raad het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet om in het gebied van het voormalige tuincentrum aan de Mariastraat 35 te Cadzand een woongebiedje te realiseren waarin 8 woningen komen. Het tuincentrum (Tuincentrum Schuttershof) is feitelijk al jaren weg ter plaatse, maar zal met deze procedure ook planologisch worden verwijderd. 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Mariastraat 35 Cadzand’ liggen met ingang van 29 april 2021 voor een periode van zes weken (tot en met 9 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmariastr35-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer F. Fassotte van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 30 april 2021 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 10 juni 2021) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Vooraankondiging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Boulevard de Wielingen 15 te Cadzand-Bad (realiseren appartementencomplex met 13 eenheden en 1 kantoorruimte). 

Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. 

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke internetsite www.gemeentesluis.nl. 

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Autoschade Lako

Op 15 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van Autoschade Lako gelegen aan de Draaibrugseweg 6 in Aardenburg. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het in werking hebben van een autoschade - en restauratiebedrijf. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210256.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met C. Mulders,  medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. 

Melding Activiteitenbesluit milieu van Hotel The Lambo B.V. 

Op 17 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van Hotel The Lambo B.V. gelegen aan de Burchtstraat 20 in Oostburg. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over de herindeling van de hotelkamers en het aanpassen van de eetgelegenheid ruimte en het vernieuwen van de installaties van de keuken voor hotel The Lambo B.V. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210265.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Melding Activiteitenbesluit milieu van de Veiligheidsregio Zeeland

Op 20 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van de Veiligheidsregio Zeeland betreft de locatie gelegen aan de Weijkmanlaan 15 in Breskens. Het gaat om een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, over het in werking hebben van een brandweerkazerne. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210267.

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling. Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51205993. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Dorpsstraat 42 te Retranchement voor het uitbreiden van de woning (OV-2021120);
 • Schoneveld 102 te Breskens voor het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2021121);
 • Noordstraat 9 te Retranchement voor het bouwen van een aanbouw (OV-2021122);
 • Marktstraat 1 te Aardenburg voor het verbouwen van het pand (OV-2021123);
 • Molenweg 2 te Waterlandkerkje voor het uitbreiden van de bestaande woning (OV-2021124).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Vinkenstraat 10 te Cadzand voor het wijzigen van het gebruik van de autobox, datum verzending besluit: 16-04-2021 (OV-2021017);
 • Van der Slikkestraat 29 te Schoondijke voor het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van de bestaande dakkapel, datum verzending besluit: 16-04-2021 (OV-2021030);
 • Oudestad 47 te Oostburg voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 16-04-2021 (OV-2021034);
 • Rijksweg 7 te Eede voor het verplaatsen van een overheaddeur van de loods, datum verzending besluit: 16-04-2021 (OV-2021062);
 • Heilleweg te Sluis voor het aanleggen van kabels en leidingen, datum verzending besluit: 16-04-2021 (OV-2021080);
 • Provincialeweg 54 te Groede voor het bouwen van een schuur, datum verzending besluit: 16-04-2021 (OV-2021086);
 • Vlamingpolderweg 14 te Cadzand voor het aanbrengen van gevelreclame, datum verzending besluit: 16-04-2021 (OV-2021097);
 • Nieuwesluisweg 1A met toevoeging 705 t/m 737 te Breskens voor het realiseren van 33 recreatieve nachtverblijven, datum verzending besluit: 19-04-2021 (OV-2020364);
 • Heilleweg 21 te Sluis voor het wijzigen van de gevel; het aanbouwen van een berging; het isoleren en verhogen van de kap en het vernieuwen van de dakkapel, datum verzending besluit: 21-04-2021 (OV-2021077);
 • Oudestad 86 te Oostburg voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2019354 voor het uitbreiden van de hobbyruimte. De wijziging betreft het aanbrengen van een garagedeur in de voorgevel, datum verzending besluit: 21-04-2021 (OV-2021087);
 • Sasputsestraat 14 te Schoondijke voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit: 21-04-2021 (OV-2021100).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Westelijke Dwarsweg 6 te Hoofdplaat voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum ontvangst: 30-03-2021 / datum acceptatie: 14-04-2021 (S2-2021036);
 • Boulevard de Wielingen 21, 22, 23 te Cadzand voor het slopen van de woningen, datum ontvangst: 08-04-2021 / datum acceptatie: 14-04-2021 (S2-2021043).

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor : plaatsen van een berging
Locatie: J F de Millianostraat 69 te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van een getekende planschadeovereenkomst. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 juni 2021.

Oostburg, 28 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning

 • Vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te IJzendijke voor de verkoop van (stroop)wafels, poffertjes en crêpes, met ingang van 3 april 2021, datum verzending besluit 14 april 2021 (nummer 21.0003556);
 • Vergunning voor het tweewekelijks innemen van een standplaats op het Dorpsplein te Schoondijke voor de verkoop van bereide kip & rib, startend op vrijdag 23 april 2021, datum verzending besluit 14 april 2021 (nummer 21.0003566);
 • Vergunning voor het tweewekelijks innemen van een standplaats op de Kaai te Aardenburg voor de verkoop van bereide kip & rib, startend op donderdag 22 april 2021, datum verzending besluit 14 april 2021 (nummer 21.0003568);
 • Vergunning voor het tweewekelijks innemen van een standplaats op de Spuikom te Hoofdplaat voor de verkoop van bereide kip & rib, startend op zaterdag 17 april 2021, datum verzending besluit 14 april 2021 (nummer 21.0003569).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 28 april 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
P.J.H. Katsman