Openbare bekendmakingen week 16 2021

Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering 

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een

 • informatieve raadsbijeenkomst is op maandag 26 april 2021 om 19.30 uur met als onderwerp Wonen 

en een

 • besluitvormende raadsvergadering op donderdag 29 april 2021 om 19.30 uur.

De bijeenkomst en de besluitvormende raadsvergadering zijn digitaal. De geluidsopname van beide kunt u live beluisteren op onze website. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Aanwijzigingsbesluit 

De burgemeester van de gemeente Sluis, gelet op het gestelde in hoofdstuk 5, titel 5.2, artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, wijst de volgende personen aan als toezichthouder belast met toezicht op de naleving van de maatregelen volgend uit de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19:

 1. A. Snap 
 2. R. Beenhakkers 
 3. R. van den Berk 
 4. E. de Bakker
 5. T. de Theije
 6. M. Sponselee 
 7. L. van de Linden 
 8. L. van Osselaer 

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Beleidskader Foodregio

Op 30 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een (verdiepend) beleidskader Foodregio vastgesteld (volgend op het speerpunt Foodregio in Krachtig Verbonden). In het beleidskader is op basis van opgehaalde wensen en behoeften bij verschillende stakeholders, vastgelegd hoe we West-Zeeuws-Vlaanderen verder willen ontwikkelen tot gekende ‘foodregio’. Het beleidskader kan op verzoek worden ingezien door een bericht te sturen aan info@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Melding Activiteitenbesluit milieu van Luteijn Metaalbewerking B.V.

Op 11 februari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Luteijn Metaalbewerking B.V. gelegen aan Deltahoek 118 en 120 in Breskens. Het betreft een melding voor het uitbreiden van de inrichting met een loods die is gelegen op het adres Deltahoek 118 in Breskens. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210108. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de heer R.S. Oosterwijk, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-51125436 of 0115-745100.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 6 april 2021 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Nortier Verhuur B.V. ontvangen. Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Ringlaan 4 in Breskens. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 19 april 2021 tot en met 21 april 2021 en zullen maximaal vier werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP21003/ 00273125. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745100.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

 • Nieuwstraat 34 te Eede voor het uitbreiden van de woning en het vervangen van de dakopbouw (OV-2021111);
 • Hoogstraat 6 te Aardenburg voor het aanbouwen van een carport (OV-2021112);
 • Badhuisweg 1S te Cadzand voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan om recreatieve verhuur mogelijk te maken (OV-2021113);
 • Badhuisweg 1P te Cadzand voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan om recreatieve verhuur mogelijk te maken (OV-2021114);
 • Bestevaerstraat 2 te Oostburg voor het vervangen van de kozijnen en deuren in de gevels van de woning (OV-2021115);
 • Buys Ballotstraat 18 te Schoondijke voor het bouwen van een opslagloods (OV-2021116);
 • Ghistelkerke 50 te Breskens voor het vernieuwen van het dak van de woning (OV-2021117);
 • Ondernemersweg ongenummerd te Oostburg voor het bouwen van een loods (OV-2021118);
 • Brieversstraat 55 te Eede voor het vergroten van de woning (OV-2021119).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • Groenevelt 2A t/m F; Burgemeester Aernoudtsweg 1, 1A, 1B, 3, 3A en 3B én Saint-Jospeh 1 t/m 24 te Sluis (Groenevelt fase ll) voor het bouwen van 36 woningen, datum verzending besluit: 09-04-2021 (OV-2020342);
 • Waterdunen 1 (centrumgebouw) en Waterdunen 1 met huisnummertoevoegingen te Breskens voor het realiseren van een centrumgebouw, vakantiewoningen en het plaatsen van een keerwand, datum verzending besluit: 09-04-2021 (OV-2020351);
 • Zandertje 3 te Breskens voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 13-04-2021 (OV-2020343);
 • Turkeije 2 te Waterlandkerkje voor het bouwen tegen de perceelsgrens, datum verzending besluit: 13-04-2021 (OV-2021050);
 • Oudestad 18 te Oostburg voor het renoveren van de woning, datum verzending besluit: 13-04-2021 (OV-2021056);
 • Heggerank 16 te Nieuwvliet voor het plaatsen van een erfafscheiding, datum verzending besluit: 13-04-2021 (OV-2021061);
 • Zandstraat 4 te Sluis voor het  plaatsen van een stacaravan op het terrein tijdens de verbouwing van de woning, datum verzending besluit: 13-04-2021 (OV-2021069);
 • Haven 1-1A tot Gaaiperswei 56-62 te Aardenburg voor het aanleggen van middenspanningskabels, datum verzending besluit: 13-04-2021 (OV-2021071);
 • Eiland 21 te Sint Kruis voor het bouwen van een tuinberging, datum verzending besluit: 14-04-2021 (OV-2021029);
 • Blekestraat 18 te Groede voor het renoveren van de woning, datum verzending besluit: 14-04-2021 (OV-2021046);
 • De Vlaschaard 4-001 t/m 4-010 te Eede voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met 10 units, datum verzending besluit: 14-04-2021 (OV-2021048);
 • nabij Appelstraat 13 te Sint Kruis voor het kappen van een monumentaal waardevolle boom, datum verzending besluit: 14-04-2021 (OV-2021051);
 • Langeweg 112 te Breskens voor het tijdelijk plaatsen van een informatiecentrum ten behoeve van kustpark Zeebad, datum verzending besluit: 14-04-2021 (OV-2021063).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Bouwbesluit (Wabo)

Ontvangen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Goedleven 8 te Waterlandkerkje voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit het gebouw, datum ontvangst: 19-03-2021 / datum acceptatie: 31-03-2021 (S2-2021035);
 • Biezenstraat 38 te Eede voor het slopen van de woning, datum ontvangst: 19-03-2021 / datum acceptatie: 01-04-2021 (S2-2021033);
 • Middenhavendam 9 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw, datum ontvangst: 22-03-2021 / datum acceptatie: 01-04-2021 (S2-2021037);
 • Rembrandt van Rijnstraat 53 te Schoondijke voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, datum ontvangst: 26-03-2021 / datum acceptatie: 07-04-2021 (S2-2021039);
 • Rijksweg 4A te Eede voor het verwijderen van asbesthoudende materialen van het dak van de woning, datum ontvangst: 29-03-2021 / datum acceptatie: 07-04-2021 (S2-2021040).

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene plaatselijke verordening (Wabo)

Ontvangen melding uitrit

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat  de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

 • Waterpoortstraat 20 te IJzendijke voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 14-12-2020 / datum acceptatie: 24-03-2021 (UI-2020032).

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning (Wabo)

Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen voor:

 • Oude Kerkstraat 2a te Sluis voor het realiseren van 2 bovenwoningen, datum verzending besluit: 30-03-2021 (OV-2021008).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Ontwerpwijzigingsplan ‘Sint Pietersdijk 10 Sint Kruis’  

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis te wijzigen. Lettende op de bedrijfsbeëindiging wordt de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – metaalbewerking- en straalgritbedrijf’ behorende bij de bestemming ‘Bedrijf’ verwijderd van het perceel Sint Pietersdijk 10 te Sint Kruis. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken. 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 22 april 2021 gedurende zes weken (tot en met 2 juni 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien op onze website en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpstpietersdijk10-ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

 • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117. 

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.  

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Brandveilig gebruik Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Antonius 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor een aanpassing van het brandveilig gebruik van het Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Antonius op het adres Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 april 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Brandveilig gebruik van het pand Woonzorgcentrum Emmaus 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor een aanpassing van het brandveilig gebruik van het Woonzorgcentrum Emmaus op het adres Handboogstraat 6 te IJzendijke. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 april 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Drank- en Horecawet

 • een vergunning o.g.v. art. 3 D&H, Torenweidelaan 2A te Oostburg, datum verzending besluit 8 april 2021 (nummer 21.0003387).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

Oostburg, 21 april 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
PLV. Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,

P.J.H. Katsman