Crisisnoodopvang

De gemeente Sluis geeft gehoor aan de noodoproep van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle gemeenten in Nederland om per direct slaapplaatsen te regelen voor vluchtelingen. Aan de voormalige gymzaal, Sint Bavostraat 9 in Aardenburg is daarom een crisisnoodopvang voor 40 personen gerealiseerd voor tijdelijke opvang.

Het betreft een sobere en doelmatige opvang met bed, bad en brood voor max. 40 personen. Het verzoek voor deze crisisnoodopvang is tijdelijk tot 31 december 2022. Daarna vertrekken de mensen naar opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Nieuwsberichten

Vraag- en antwoordenlijst crisisnoodopvang 

Opvang algemeen

Wat zijn vluchtelingen, asielzoekers en statushouders? 

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. 

Wat is crisisnoodopvang? 

De instroom van asielzoekers is nog steeds erg hoog. En de doorstroom van statushouders vanuit de asielzoekerscentra (azc’s) naar woningen is, als gevolg van de krapte op de woningmarkt, erg laag. Daarom komt het COA opvangcapaciteit te kort. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig. Dit heet noodopvang. 
Bij een tekort aan reguliere opvangplekken kan het COA zijn wettelijke taak niet meer volledig uitvoeren: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan gemeenten om te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Dit om te voorkomen dat asielzoekers op straat slapen. 

Wat is het COA? 

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Zie ook www.coa.nl 

Waarom zoekt het COA nieuwe opvanglocaties? 

COA zoekt naar extra opvanglocaties om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. 

Hoe wordt de crisisnoodopvang in Zeeland geregeld? 

Sluis is niet de enige Zeeuwse gemeente die meehelpt en bijdraagt. De Zeeuwse gemeenten hebben al eerder dit jaar samen een plan van aanpak opgesteld voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders. De urgentie die nu is ontstaan door de recente ontwikkelingen als gevolg van de extra instroom en de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, heeft ertoe geleid dat de gemeenten op het plan van aanpak een toevoeging hebben opgesteld. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken om samen te werken en bij te dragen aan de oplossing van de acute noodsituatie. In Zeeland hebben de gemeenten Terneuzen, Goes, Middelburg, Vlissingen en Hulst al noodopvanglocaties geopend. Ook wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie. Dit doen we door de voormalige gymzaal aan de Sint Bavostraat in Aardenburg als crisisnoodopvanglocatie beschikbaar te stellen. 

Situatie gemeente Sluis  

Waar worden in de gemeente Sluis asielzoekers opgevangen? 

In het voormalige gymzaal aan de Sint Bavostraat in Aardenburg. 

Waarom opvang in Aardenburg? Waarom deze locatie? 

Er is gezocht naar een locatie die op korte termijn geschikt te maken is voor de opvang van asielzoekers. Daarbij is onder andere gekeken naar huidige voorzieningen, huidige gebruik, locatie, grootte en beschikbaarheid. Deze locatie kwam daarbij naar voren.

Per wanneer worden in de gemeente Sluis asielzoekers opgevangen? 

De crisisnoodopvang is per 11 oktober operationeel. 

Hoeveel asielzoekers worden in de gemeente Sluis opgevangen? 

Er worden maximaal 40 asielzoekers opgevangen in de voormalige gymzaal in Aardenburg. Op dit moment (17 oktober 2022) worden er 40 mensen opgevangen en zit de opvanglocatie dus vol.

Hoe zorgen jullie ervoor dat er straks 40 personen gehuisvest kunnen worden op deze locatie? 

Het pand is niet groot genoeg om 40 personen dag en nacht te huisvesten. Daarom splitsen we de huisvesting in twee delen: Een slaapdeel in de gymzaal. Hier zijn door de aannemer kamertjes gemaakt (2,5 x 3 meter) waarop 2 tot 4 mensen kunnen slapen. We realiseerden ook enkele kamertjes waar gezinnen gezamenlijk gehuisvest worden. 

De asielzoekers kunnen slapen en douchen in het gebouw. Het gebouw is echter te klein om hier ook overdag te leven. Daarom is er achter de gymzaal een tijdelijk bouwwerk gezet (units/tent) wat dient als dagverblijf. Hier kunnen de mensen eten en overdag hun tijd doorbrengen. Ook plaatsen we een toiletunit, omdat de gymzaal zelf niet voldoende toiletten heeft. 

Hoelang/tot wanneer worden in Sluis asielzoekers opgevangen? 

Het gaat hier om crisisnoodopvang en dat betekent dat dit tijdelijke opvang is. De opvang opent op dinsdag 11 oktober en duurt tot 1 januari 2023. 

Hoe is de samenstelling van de groep asielzoekers? Zijn het vooral mannen, vrouwen of gezinnen? 

Het COA stuurt de mensen naar crisisnoodopvanglocaties door. Als gemeente weten we daarom niet van tevoren van welke nationaliteit, leeftijd, religie of geslacht ‘onze’ vluchtelingen zijn. De 22 mensen die nu worden opgevangen komen uit diverse landen. De groep bestaat uit één gezin en alleenreizende mannen en vrouwen. 

Waarom werkt de gemeente mee aan het opvangen van asielzoekers? 

De asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten overvol. Er is sprake van een zeer hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. Het COA zoekt op dit moment dan ook overal in het land naar extra capaciteit. Het Rijk heeft daarom besloten het aantal crisisnoodopvangplekken te verhogen. Via de voorzitters van de Veiligheidsregio’s (het Veiligheidsberaad) is de opdracht gegeven om per regio 2 x 225 crisisnoodopvangplekken te realiseren. Binnen Zeeland is geen locatie voor 225 mensen beschikbaar. Daarom wordt gekeken naar een aantal kleinere locaties. We vinden als college de voormalige gymzaal aan de Sint Bavostraat in Aardenburg de meeste geschikte locatie voor de crisisnoodopvang binnen onze gemeente. Daarmee dragen we als Zeeuws-Vlaamse gemeente bij aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie. 

Hoe wordt de buurt betrokken/gehoord bij de opvanglocatie?

Er wordt een klankbordgroep met buurtbewoners opgericht onder leiding van de gemeente. Als buurtbewoner kunt u zich via cno@gemeentesluis.nl Aanmelden graag onder vermelding van uw contactgegevens.

Op locatie

Ik woon direct tegenover de opvang, mogen asielzoekers zich voor de hoofdingang ophouden? 

De hoofdingang wordt enkel als in- en uitgang gebruikt. Leefruimte wordt gesitueerd aan de achterzijde van het gebouw. We willen de directe buren geen overlast bezorgen. Er is ook 24 uur per dag toezicht aanwezig om een en ander in goede banen te leiden. 

Wat doen de asielzoekers de gehele dag? Mogen ze naar buiten?  

Ja, zij zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. De asielzoekers hebben een vaak moeilijke reis achter de rug en hebben tijd nodig om daarvan bij te komen. De ervaring leert dat zij blij zijn met de opvanglocatie en veelal binnenblijven. Er worden activiteiten georganiseerd voor zowel volwassenen als kinderen. 

Welke voorzieningen zijn er in de locatie?  

De locatie is sober ingericht met kleine slaapruimtes met (stapel)bedden. Daarnaast zijn andere zaken zoals sanitair en een eenvoudige vorm van dagbesteding voorzien.

 Wordt er dagbesteding voorzien voor de asielzoekers? 

De bewoners van de locatie krijgen driemaal daags een maaltijd aangeboden op een vast tijdstip. Om verveling te voorkomen zal daarnaast samen gekeken worden naar activiteiten gedurende dag. Deze activiteiten zullen voor zowel volwassenen als kinderen zijn. Denk aan spelletjes, sport en muziek. Ook wordt er voorzien in WiFi op de locatie. 

Worden er huisregels gemaakt en wat houden deze in? 

Ja, er zijn strikte huisregels opgesteld waarin uitgelegd staat hoe men zich hoort te gedragen op de locatie en de omgeving. Tevens ontvangt iedere bewoner een welkomstbrief met daarin algemene informatie over hun verblijf in Aardenburg en hoe zaken in Nederland geregeld zijn. 

Waar gaan de medewerkers van de locatie parkeren nu er op dit moment parkeerproblemen zijn rondom het MFC? 

De medewerkers parkeren op het terrein van de gymzaal en niet in de omliggende straten. 

Veiligheid 

Hoe zit het met coronamaatregelen en asielzoekers? 

Voor asielzoekers gelden dezelfde adviezen als voor ieder ander in Nederland: houd je aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en test bij klachten. Bij een positieve test gaat de besmette persoon in isolatie. 

Wat doet de gemeente om (geluids)overlast voor bewoners en bedrijven te voorkomen? 

Leefbaarheid en veiligheid behoren tot de zorg van de gemeente en politie. Dat geldt voor de omgeving van de opvanglocatie, en dat geldt voor heel de gemeente. Klachten over overlast kunnen doorgegeven worden via cno@gemeentesluis.nl onder vermelding van uw contactgegevens, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur is er een medewerker van cluster veiligheid aanwezig op de opvanglocatie. U kunt hier dan binnenlopen en uw meldingen doen. Vanaf 12 oktober (afhankelijk van de netwerkbeheerder) is de locatie ook telefonisch te benaderen via het nummer: 0117-309428. Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar. In een noodsituatie geldt uiteraard, bel 112. 

Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van de asielzoekers? 

De gemeente maakt afspraken met de politie en de hulpdiensten. Daarnaast is er dag en nacht toezicht op de opvanglocatie aanwezig.

Waar kan ik overlast melden? 

Als u overlast ervaart dan kunt u dit melden via cno@gemeentesluis.nl of op bij de toezichthouder en medewerker die aanwezig zijn op de opvanglocatie. Als er sprake is van ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie, dan blijven de reguliere hulpdiensten hiervoor dag- en nacht bereikbaar. In een noodsituatie geldt uiteraard, bel 112. 

Overig

Kan ik iets betekenen? 

We staan nog erg aan het begin van het proces om deze opvanglocatie in te richten. Ongetwijfeld komen er nog een boel zaken op ons af. Misschien dat we daarbij hulp van buitenaf kunnen gebruiken. Mocht u zich willen aanmelden als vrijwilliger, stuur dan een mail met uw contactgegevens naar cno@gemeentesluis.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Houd er alsjeblieft rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat u antwoord heeft. Onze capaciteit is beperkt.  

Kan ik spullen doneren? 

Op dit moment beschikken we over voldoende spullen om de opvanglocatie te kunnen inrichten. Mochten er na aankomst van de asielzoekers zaken nodig zijn (kleding, speelgoed, zaken voor dagbesteding, etc.) dan zullen we dit communiceren via onze Facebookpagina en op www.gemeentesluis.nl/cno 

Kan ik op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de opvanglocatie? 

Dat kan. Als er nieuws te melden is dan zullen we dit vermelden op de website www.gemeentesluis.nl/cno. Middels deze nieuwsbrief informeren wordt over de ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief bezorgen we huis-aan-huis aan direct omwonenden in Aardenburg, plaatsen we op onze website en indien gewenst sturen we deze ook per mail aan u toe. Als u de nieuwsbrief ook per mail wenst te ontvangen, stuur dan een bericht aan cno@gemeentesluis.nl