PERSBERICHT - Procesafspraken plancapaciteit

In 2020 hebben Burgemeester en wethouders van Sluis en Gedeputeerde Staten van Zeeland afspraken gemaakt om nieuwe woningbouwplannen, die een goede toevoeging zijn aan de bestaande woningvoorraad, mogelijk te maken. Die afspraken zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak Plancapaciteit.

In dit plan zijn acties benoemd om zogezegd ruimte voor bedoelde bouwplannen te creëren. 

Voor de uitvoering van die acties is tijd nodig omdat dit zorgvuldig moet gebeuren. Tegelijkertijd staan initiatiefnemers in de startblokken om concrete plannen te kunnen realiseren. Beide colleges hebben nu in gezamenlijk overleg overeenstemming verkregen over een aantal concrete plannen waarvoor binnen relatief korte termijn vereiste procedures kunnen worden gestart. De betreffende plannen voldoen aan de afgesproken randvoorwaarden. Gedeputeerde Staten hebben schriftelijk bevestigd dat hiermee een solide grondslag voor de onderbouwing van de behoefte mogelijk is. De standpuntbepaling van de gemeenteraad op 8 juli jl heeft bijgedragen aan deze stap.