PERSBERICHT - Principeverzoek realisatie zonnepark in Oostburg

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag 23 november om onder een aantal voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een principeverzoek voor de realisatie van een zonnepark in Oostburg. Met de realisatie van het zonnepark geven we invulling aan de landelijke en regionale duurzaamheidsopgave die voor ons ligt.

Direct omwonenden worden betrokken bij het vervolgtraject en uitgenodigd om mee te denken met het ontwerp en de landschappelijke inpassing. Een deel van de opbrengst van het zonnepark vloeit straks terug naar de omgeving.  

Locatie Oostburg

Het visiedocument Krachtig Verbonden beschrijft onze ambitie op het gebied van duurzaamheid met de landelijke doelen en de RES (Regionale Energietransitie) als uitgangspunt. Om voldoende zonne-energie te kunnen opwekken, is naast ‘zon op dak’ (zonnepanelen op daken) ook ‘zon op land’ nodig (zonnepark). Het zoekgebied in Oostburg is in afstemming met Enduris en de provincie Zeeland bepaald als één van de locaties voor de realisatie van een zonnepark. Bij vaststelling van het visiedocument Krachtig Verbonden op 25 februari 2021 nam de gemeenteraad een amendement aan, dat de realisatie van een zonnepark in alleen dit gebied mogelijk maakt. 

Hoofdverdeelstation 

Het zoekgebied in Oostburg is een geschikte locatie voor een zonnepark, omdat hier het hoofdverdeelstation ligt. Via het hoofdverdeelstation sluit netbeheerder Enduris het zonnepark aan op het elektriciteitsnetwerk. Het zonnepark beslaat straks ongeveer 20 van de in totaal 30 hectare beschikbare grond. Dit is inclusief landschappelijke inpassing. Naar verwachting levert het zonnepark 25 tot 30 megawatt. Daarmee voorziet het park in de energiebehoefte van zo’n 7.500 tot 9.000 huishoudens. 

Principeverzoek  

De grondeigenaren van het zoekgebied in Oostburg hebben overeenstemming bereikt en kozen gezamenlijk voor Solar Energy Works voor de ontwikkeling van het zonnepark. Deze partij diende half november een principeverzoek in dat voldoet aan de vier toetsingscriteria uit de visie Krachtig Verbonden: 

  • De realisatie van het zonnepark in het buitengebied brengt zo min mogelijk verstoring van het landschap met zich mee. Dit blijkt uit een landschappelijke verkenning uitgevoerd door een landschapsarchitect. 
  • Direct omwonenden worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de realisatie van het initiatief. De ontwikkelaar heeft een interactief participatieproces geschetst en werkt dit samen met deze omwonenden en de gemeente verder uit. Uitgangspunt is dat zij meedenken en -doen.  
  • Opbrengsten uit de opwekking van duurzame energie worden zoveel mogelijk geïnvesteerd in de directe omgeving; de omgeving profiteert van 25% van de opbrengsten.   
  • In het principeverzoek wordt vastgelegd hoe de ontmanteling van de energie-installatie na afloop van de operationele periode wordt verzorgd en gefinancierd.

Raadscommissie 

Doordat de gemeenteraad in het aangenomen amendement van 25 februari 2021 aangaf alleen het zoekgebied rondom het trafostation in Oostburg aan te merken voor grootschalige opwek van zonne-energie, en omdat één principeverzoek is ingediend voor de volledige invulling van dit gebied, is een beleidsplan Zonneparken niet nodig. Dinsdag 7 december staat een notitie op de agenda van de raadscommissie Ruimte/Algemeen Bestuur, waarin het college van B en W de gemeenteraad informeert over de aanpak en reacties inventariseert. Deze reacties worden meegenomen in het vervolg.  

Vervolg 

De stap die daarna volgt is het vastleggen van afspraken in een intentieovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente. De initiatiefnemer start vervolgens een planologische procedure, omdat een herziening of wijziging van het bestemmingsplan nodig is. De ruimtelijke onderbouwingen die de initiatiefnemer daarvoor moet indienen, toetst de gemeente aan de vier criteria uit het visiedocument Krachtig Verbonden en aan de overige eisen die een goede ruimtelijke ordening stelt aan deze ontwikkeling. Na akkoord van de conceptstukken en nadat deze zijn voorgelegd aan de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen, worden deze gepubliceerd voor een periode van zes weken en kan iedereen een zienswijze indienen. 

Noodzakelijke bijdrage  

Op verschillende manieren zijn we de afgelopen periode in gesprek gegaan met omwonenden over de komst van een zonnepark in Oostburg; tijdens een inwonersavond, één-op-één gesprekken tussen direct omwonenden en de portefeuillehouder en via schriftelijke correspondentie. Want de komst van een zonnepark roept altijd vragen op. Er ligt echter een uitdagende duurzaamheidsopgave, waarmee we met de realisatie van een zonnepark een noodzakelijke bijdrage leveren. Door het hanteren van de gemeentelijke toetsingscriteria, waarborgen we dat de realisatie in samenspraak met direct omwonenden verloopt en dat het zonnepark optimaal wordt ingepast in de omgeving. De portefeuillehouder heeft direct omwonenden en de RMDO inmiddels persoonlijk geïnformeerd over het principeverzoek en het vervolgtraject.