PERSBERICHT - Middelen uit Volkshuisvestingsfonds voor aanpak kwetsbare woningen

Vandaag maakte het Rijk bekend dat zij financiële middelen beschikbaar stelt vanuit het Volkshuisvestingsfonds aan onder andere de gemeente Sluis. De gemeente Sluis diende in het najaar hiervoor een aanvraag in. Het gaat om een bedrag van 17,3 miljoen euro.

Wethouder Marian van Oostenbrugge: “Natuurlijk zijn we heel blij met het toekennen van deze middelen. We kunnen nu echt aan de slag met de aanpak van onze kwetsbare woningvoorraad. Die aanpak maakt een belangrijk onderdeel uit van ons beleidsplan Wonen.” Vanmorgen verstuurde minister Hugo de Jonge de kamerbrief over het toekennen van financiële middelen uit het Volkshuisvestingsfonds. 

Verbetering kwetsbare woningvoorraad 

Het Volkshuisvestingsfonds is een regeling waarmee gemeenten subsidie kunnen krijgen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid van kwetsbare gebieden. Uit onderzoek blijkt dat in onze gemeente relatief veel woningen verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het hoge aandeel kwetsbare woningen komt onder andere door de kwalitatief mindere bouwkwaliteit in de periode na de oorlog. Deze woningvoorraad willen we verbeteren. Dit maakt onderdeel uit van het transformatieprogramma van het beleidsplan Wonen. Door de kwaliteit te verbeteren, voldoen de woningen aan de eisen van deze tijd en wordt een wijk leefbaarder en veiliger.

Aan de slag met transformatieprogramma

Het transformatieprogramma richt zich op het levensloopgeschikt maken van de meest kwetsbare woningen van huishoudens met een laag inkomen, overwegend ouderen, in woonzorgzones. We bepalen eerst de woningen op adresniveau en gaan vervolgens in samenspraak met bewoners aan de slag met de verbetering van de kwaliteit van de betreffende woningen. Deze kwaliteitsverbetering draagt, naast het bouwen van nieuwe woningen, bij aan het belangrijkste doel van het beleidsplan Wonen: versterken van de woonfunctie en leefbaarheid in woonkernen.