PERSBERICHT - Gemeente Sluis presenteert Jaarstukken en Kadernota

De gemeente Sluis sluit het boekjaar 2023 af met een positief resultaat uit overheidsactiviteiten van ruim 13 mln. Een doorkijkje naar de komende jaren geeft een ander beeld en laat tekorten zien. De gemeente Sluis is financieel gezond en is in staat om dit op te vangen. Uitgangspunt blijft om een structureel sluitende begroting aan te bieden.

Jaarstukken

 Dit jaar houdt de gemeente €13.726.000 over. Volgens wethouder Simons zijn de overschotten goed te verklaren: “Net als bij andere gemeenten zien we een flink overschot door incidentele bedragen. De meest opvallende oorzaken zijn de hogere algemene uitkering, incidentele verkoopopbrengsten en de rijksbijdrage voor de opvang. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten uit belastingen/heffingen gerealiseerd.” 

Kadernota 2025-2028

Een belangrijk uitgangspunt voor de kadernota 2025-2028 zijn de speerpunten uit het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’. Begin maart 2024 is het coalitieakkoord aangevuld met het addendum ‘Ruimte voor keuzes’. In het addendum is te lezen op welke punten het beleid aangescherpt of gewijzigd wordt. En welke nieuwe ambities en prioriteiten gesteld worden. Ook deze uitgangspunten zijn verwerkt in de Kadernota. Daarnaast houdt de gemeente rekening met nieuwe wettelijke eisen, ontwikkelingen die op de rol staan en de financiële impact daarvan voor ons als gemeente. Komende jaren wil de gemeente Sluis vooral investeren in de leefbaarheid van onze inwoners. Denk hierbij aan wonen, mogelijkheden voor nieuwbouw, voorzieningen en proef gratis kinderopvang. 

Toekomst

De resultaten over de verschillende jaren laten een opmerkelijke tegenstelling zien. De positieve resultaten van de jaarrekening zijn grotendeels incidenteel van aard. In de komende jaren is er een tekort. Wethouder Simons: “Hoewel we voor 2023 positieve cijfers zien en de gemeente financieel gezond is, is het essentieel ons te realiseren dat we op de lange termijn voor keuzes staan.”