PERSBERICHT - Brede Welvaart en (regionale) economie

Kansenagenda’s die door regionale allianties zelf zijn opgesteld en die inhoudelijk en structureel financieel vanuit het Rijk worden ondersteund zijn nodig om de brede welvaart in regio’s te vergroten. De Rijksoverheid zou keuzes moeten maken in een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij zou de focus moeten liggen op de regio’s waar de brede welvaart het meest onder druk staat.

Dit was een belangrijke conclusie van de Conferentie Brede Welvaart#2 van de Stedenband Amsterdam, Eemsdelta, Heerlen en Sluis die gisteren in Heerlen plaatsvond in de Brightlands Smart Services Campus voor een publiek van 220 mensen, in aanwezigheid van minister Micky Adriaansens van EZK. 

Op de conferentie luisterde en sprak het publiek onder moderatie van Lodewijk Asscher met onder meer Jantine Kriens  (voorzitter van de adviescommissie van het rapport ‘Elke Regio Telt’ van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)), met Henri de Groot (hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek, VU Amsterdam) en Rogier Aalders (regionaal econoom van RaboResearch). 

De Groot en Aalders spraken over de manier waarop de overheid zou moeten sturen op hoe economische kansen die er op regionaal niveau zijn, bijdragen aan het vergroten van de brede welvaart. 

Elke Regio Telt

Jantine Kriens roept de vijf gebieden(de Veenkoloniën, Parkstad Limburg, Twente, de Kop van Noord-Holland en Zeeuws-Vlaanderen) die benoemd worden in het rapport ‘Elke Regio Telt’ op om vooruitlopend op de aanstaande kabinetsformatie een regionaal gedragen kansenagenda gereed te hebben.

Marga Vermue, burgemeester van Sluis: ‘Er blijven op dit moment kansen liggen in onze regio’s doordat het Rijk geneigd is te investeren in regio’s die het al goed doen, in plaats van in regio’s als waar Eemsdelta, Sluis en Heerlen in liggen. Het besef bij de Rijksoverheid dat ze iets moeten veranderen in de investeringslogica lijkt er nu te zijn. Het is van belang dat we als Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen volle vaart aan de slag gaan met het maken van een kansenagenda, en als regio’s gezamenlijk optrekken om dit onder het voetlicht te brengen in Den Haag.’

Minister Adriaansens

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat gaf aan dat economische vooruitgang essentieel is om de uitdagingen in het land aan te pakken. Daarin gaf zij mee dat die economische vooruitgang alleen maar succesvol kan zijn als iedereen hier van mee kan profiteren. 

Roel Wever, burgemeester van Heerlen, gaf aan hierin de handreiking van de minister te zien om juist die mensen die het moeilijk hebben te laten meeprofiteren van de economische ontwikkelingen in de regio nu de  economie in Parkstad aantrekt. Om dit voor elkaar te krijgen zijn partners als het bedrijfsleven en de Rijksoverheid essentieel, aldus Roel Wever.

Stedenband Amsterdam, Eemsdelta, Heerlen en Sluis

Deze conferentie bouwde voort op de Brede Welvaart Conferentie ‘Van kansenongelijkheid naar kansengelijkheid’ van 13 mei 2022. Deze keer werd besproken welke economische ontwikkelingen en transities essentieel zijn voor de toekomstige brede welvaart van regio’s en welk nationaal en regionaal beleid daarbij past. Beide zijn georganiseerd door Stadsregio Parkstad Limburg en de stedenbandgemeenten Heerlen, Sluis, Eemsdelta en Amsterdam. 

Toenmalig burgemeester Eberhard Van der Laan van Amsterdam, wilde ‘als hoofdstad’ verantwoordelijkheid nemen voor plaatsen die door de perifere ligging ten opzichte van de Randstad niet altijd profiteren van voordelen die de Randstad heeft. Hiermee trok van der Laan de lijn door die hij als Minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het Kabinet Balkenende IV inzette door herverdeling van welvaart van regio’s te agenderen en in het bijzonder te investeren in regio’s en gemeenten met specifieke problemen. 

Burgemeester Ben Visser van Eemsdelta over de stedenband; ‘We herkennen als regio’s de problemen en opgaven waar we allen voor staan. Door dat met elkaar te delen en te bespreken, helpen we elkaar om de kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren.’

De gemeente Sluis is de meest westelijk gelegen gemeente van Nederland waar daar op de kaart van Nederland Eemsdelta diagonaal tegenover ligt in het uiterste noordoosten van het land. De andere diagonale lijn is te trekken tussen randstad Amsterdam in het westen en Heerlen en de regio Parkstad Limburg in het uiterste zuidoosten.

Download hier: het Rapport Elke Regio Telt