PERSBERICHT - Bestemmingsplan Regiopark Oostburg ter gewijzigde vaststelling naar gemeenteraad

Vorig jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn er dertig zienswijzen ingediend. Alle indieners hebben nadien ook de gelegenheid gekregen om hun zienswijze mondeling nader toe te lichten.

Vervolgens zijn de zienswijzen zorgvuldig beoordeeld. Per zienswijze is bekeken of en hoe hier eventueel aan tegemoet gekomen kan worden en tevens de kernwaarden van het plan behouden kunnen blijven. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Het bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ wordt daarom ter gewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Initiatiefnemers, indieners van zienswijzen en andere belanghebbenden zijn door middel van een brief geïnformeerd over dit besluit.  

Procedure

Het gewijzigde bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ wordt behandeld in de commissie Ruimte/AB van 17 oktober 2023. Op 2 november 2023 neemt de gemeenteraad een besluit. 

Regiopark Oostburg

Het plan Regiopark Oostburg geeft een recreatieve invulling aan het gebied Euregiotuinen met ruimte voor evenementen, horeca en cultuur. Dit alles passend binnen de sfeer van het gebied en de karakteristiek van onze streek. Ook wordt de mogelijkheid geboden tot overnachting.