PERSBERICHT - Volgende stap in bestemmingsplanprocedure Euregiotuinen

Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ ter inzage gelegen. Hierin is beschreven welke recreatieve activiteiten en functies er zijn toegestaan, op welke locaties binnen het gebied welke bebouwing mag komen en hoe rekening wordt gehouden met aspecten als geluids- en verkeersoverlast.

Tijdens de periode van terinzagelegging zijn er 28 inspraak- en vooroverlegreacties ingediend. Op basis van de beoordeling van alle reacties wordt het aangepaste ontwerpbestemmingsplan binnenkort ter inzage gelegd.

Samengevat hebben de inspraakreacties betrekking op de onderwerpen: evenementen, verblijfsrecreatie, oppervlakte bebouwing en het verlies van natuurwaarden. Hierbij zijn voornamelijk zorgen over geluids-, parkeer- en verkeersoverlast. De inspraak- en vooroverlegreacties zijn zorgvuldig beoordeeld. Per reactie is bekeken hoe de zorgen weggenomen kunnen worden en de kernwaarden van het plan behouden kunnen blijven. De beoordelingen zijn weergegeven in een notitie en verwerkt in het aangepaste ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is er een zoneringskaart opgesteld waaruit duidelijk blijkt welke activiteiten in welk gebied mogelijk zijn en welke deelgebieden uitgesloten zijn van activiteiten.

Vervolgprocedure

Wij stellen het raadspresidium voor om het voorstel te behandelen in de commissie Ruimte/AB van 8 maart 2022 met het advies het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Bij een positief besluit van de commissie wordt het ontwerpbestemmingsplan zo snel mogelijk ter inzage gelegd. Als extra service laten we de formele termijn van zes weken pas ingaan op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan drie weken ter inzage ligt. Zo hebben alle belanghebbenden voldoende tijd om de stukken in te zien en een eventuele zienswijze in te dienen. 

Regiopark Oostburg

Het plan Regiopark Oostburg geeft een recreatieve invulling aan het gebied Euregiotuinen met ruimte voor evenementen, horeca en cultuur. Dit alles passend binnen de sfeer van het gebied en de karakteristiek van onze streek. Ook wordt op kleine schaal de mogelijkheid geboden tot overnachting.