PERSBERICHT - Start perspectiefgroep ‘De Bonte Vlinder’ na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie, op maandag 1 november 2021, start in de gemeente Sluis de pilot voor een bovenschoolse perspectiefgroep. De perspectiefgroep is voor kinderen van drie tot en met zeven jaar die vastlopen in hun ontwikkeling binnen het reguliere aanbod in de kinderopvang en het primair onderwijs. De pilot is een samenwerking tussen de schoolbesturen Escalda en Elevantio, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis.

Goede en stabiele onderwijsinfrastructuur

De gemeente Sluis streeft naar een goede en stabiele onderwijsinfrastructuur en kinderopvang voor alle kinderen. De bovenschoolse perspectiefgroep draagt hieraan bij. Wethouder Jack Werkman, gemeente Sluis: “Ik ben heel erg trots op deze samenwerking met de bovenschoolse perspectiefgroep als resultaat. Op deze manier kunnen we kwetsbare kinderen thuisnabije opvang en onderwijs bieden.”

Barbara Beulens, voorzitter College van Bestuur Escaldascholen: “Met deze perspectiefgroep kunnen we jonge kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat, helpen om zich nog beter te gaan ontwikkelen.” De kinderen worden in de perspectiefgroep voor een periode van drie tot zes maanden geobserveerd en krijgen passende hulp. Quint Videler, directeur samenwerkingsverband: “Onderwijs is alleen passend, als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt. In deze perspectiefgroep gaan we deze kansen nog beter in kaart brengen.” Daarna wordt gekeken of het kind terug kan naar het reguliere aanbod of dat speciaal onderwijs een betere oplossing is. Bij terugkeer in het regulier onderwijs wordt een ondersteuningsplan gemaakt dat handvatten biedt voor de eigen leerkracht of pedagogisch medewerker. 

Perspectiefgroep ‘De Bonte Vlinder’

‘De Bonte Vlinder’ bestaat uit maximaal vijftien kinderen en is ingericht in MFC De Keure in Sluis. Rianne Vons, directeur–bestuurder Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: “Mooi aan dit project is dat ook jonge kinderen van drie jaar al toegang krijgen tot deze groep, zo kan er zo vroeg mogelijk gezocht worden naar de juiste aanpak en de juiste plek voor het kind.” In de groep werkt een groepsleerkracht samen met een hbo-opgeleide pedagogisch medewerker. Het team wordt ondersteund door een orthopedagoog. Het team: “Je hoeft niet hoog te vliegen om een mooie vlinder te zijn. Iedere vlinder vliegt haar eigen velden en wegen om te zijn wie ze wil zijn.” 

Er wordt niet alleen gekeken naar de situatie op school of kinderopvang: ook de thuissituatie wordt in kaart gebracht en de ouders worden actief betrokken. De intern begeleiders houden samen met de begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband regie op de instroom en uitstroom van de kinderen. 

Gerard Langeraert, voorzitter College van Bestuur Elevantio: “Dit initiatief draagt bij aan het Elevantio-uitgangspunt om voor kinderen de juiste plaats in ons onderwijs te vinden. Ook deze vlinders helpen wij de juiste bloem te vinden om zo eigen kracht en pracht te ontwikkelen.” Maandag 1 november start een kleine groep kinderen.