PERSBERICHT - Sluitende begroting 2023 met ruimte voor ambitie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis presenteert een structureel sluitende begroting voor 2023 en meerjarenraming voor 2024-2026. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten. De begroting sluit met een positief resultaat van € 24.000,- voor 2023. Het college gaat komend jaar verder met de uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’. Het meerjarenperspectief geeft ruimte om verder te bouwen aan een leefbare en economisch gezonde gemeente Sluis. Ondanks het positieve saldo is voorzichtigheid geboden en blijft het maken van keuzes onvermijdelijk.

Nieuwe opzet

De programma's uit de begroting sluiten aan bij de thema's van het coalitieakkoord. Naast de verplichte paragrafen is de paragraaf grote projecten nieuw in deze begroting. De gemeente Sluis is een ambitieuze gemeente. Voorbeelden van (grote) projecten zijn de havenontwikkeling Breskens, het masterplan Nieuwvliet en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast zijn er diverse (reguliere) projecten die bijdragen aan de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Voor de projecten is in de begroting bijbehorend budget voorzien. 

De begroting wordt uitgevoerd in de actualiteit van een veranderende samenleving, zoals de Oekraïne-crisis, klimaatveranderingen, krapte op de arbeidsmarkt en verduurzamingsopgaven. Zo is er bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid een bestuursopdracht opgenomen in de begroting. Om vorm te geven aan de brede maatschappelijke discussie op dit gebied wordt er onder andere gedacht aan een burgerberaad. In de begroting is daarnaast 4 miljoen euro vrijgemaakt voor het stimuleren van verduurzaming. Ook dit is onderdeel van de bestuursopdracht. 

Belastingmaatregelen

Om de ambities uit het coalitieakkoord te kunnen realiseren, is een aantal belastingmaatregelen in de begroting 2023 opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om de (water)toeristenbelasting, parkeerbelasting en onroerende zaakbelasting. De tarieven (water) toeristenbelasting stijgen in 2023 naar de helft van het landelijk gemiddelde (COELO-Atlas). Daarnaast worden de tarieven voor betaald parkeren meer in lijn gebracht met de landelijke tarieven en daarmee verhoogd. Dit geldt met name aan de kust en in een aantal centrumplekken. Het uitgangspunt bij de onroerende zaakbelasting zijn gelijkblijvende opbrengsten. Voor 2023 betekent dit een verlaging van de OZB-tarieven ter compensatie van de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden. Deze compensatie doen we ten behoeve van inwoners en ondernemers om tegemoet te komen aan de gestegen energiekosten en inflatie van goederen en diensten.

Besluitvorming

Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stukken die het college vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op donderdag 3 november a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 10 november a.s. om 19.30 uur. De vergaderingen zijn bij te wonen of live te beluisteren op onze website.