PERSBERICHT - Monitoring kademuren havengebied Breskens

Het havengebied van Breskens is volop in ontwikkeling. Onderdeel van dit havengebied zijn de kades en de kademuren. Deze nam de gemeente in oktober 2019 over van het Rijk. Vanwege de eigendomsoverdracht is recent onderzoek gedaan naar de huidige staat van de kadeconstructies. Daaruit blijkt dat er beheers- en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden aan de constructies. Dit is nodig om vervormingen van de kadeconstructies en verzakkingen in het openbare gebied te voorkomen. In de periode tot de uitvoering van deze maatregelen, worden de kadeconstructies gemonitord.

Veiligheid voorop 

Er is op dit moment geen acuut veiligheidsrisico voor bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied en geen aanleiding om direct de kades te versterken of af te sluiten. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat onder extreme omstandigheden er mogelijk risico’s op vervorming of verzakking ontstaan zolang de beheers- en onderhoudsmaatregelen nog niet zijn uitgevoerd. Onder extreme omstandigheden wordt verstaan: extreme belasting door bijvoorbeeld heiwerkzaamheden of het onderlopen van kades bij extreem hoog water. Veiligheid gaat boven alles. Daarom hebben gemeente en Rijkswaterstaat besloten om de kades de komende periode te monitoren, totdat de beheers- en onderhoudsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd.  

Monitoring 

De monitoring richt zich op de Westzijde van de Handelshaven, omdat in dit deel van het havengebied gebouwd wordt. Monitoring gebeurt door het plaatsen en uitlezen van sensoren. Deze sensoren vormen een zogenaamde driehoeksmeting en registreren direct de invloed (hoe minimaal ook) van extreme omstandigheden, zoals een minimale vervorming van de kadeconstructies. Mocht de monitoring daartoe tussentijds aanleiding geven, dan nemen partijen uiteraard direct gepaste maatregelen. De monitoring geeft daarnaast inzicht in of de voorgestelde beheers- en onderhoudsmaatregelen bijgesteld of aangescherpt moeten worden. 

Vervolg 

Het onderzoek en de voorgestelde beheers- en onderhoudsmaatregelen zijn gericht op de huidige situatie. Omdat het havengebied in ontwikkeling is, laat de gemeente de komende maanden nog aanvullend onderzoek doen naar welke maatregelen nodig zijn in relatie tot de toekomstige bebouwing en het beoogde gebruik. Daarna kunnen de maatregelen uitgevoerd worden.