PERSBERICHT - Masterplan voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen

De gemeenteraad van Sluis heeft tijdens de raadsbijeenkomst van 27 januari unaniem besloten verder te willen gaan met de ontwikkeling van een masterplan voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen. Na een verkenningsperiode, waarin de haalbaarheid is onderzocht, volgt nu de fase van planvorming. Deze planvormingsfase moet leiden tot een masterplan, zo is de opdracht voor het college. Daar wordt een klein jaar voor uitgetrokken. Alle opties liggen daarbij nog open.

Komend jaar gaat een projectorganisatie de plannen voor een integrale gebiedsontwikkeling verder concretiseren, samen met ouderen, jongeren, ouders, leerlingen, leerkrachten, werknemers, patiënten, winkeliers en andere geïnteresseerden en belanghebbenden. De projectorganisatie gaat hen actief betrekken bij het nadenken over de inrichting van de fysieke woon-, werk- en/of leefomgeving.  

Werken aan een masterplan

Als eerste stap worden inhoudelijke en functionele programma’s van eisen uitgewerkt voor onder andere het onderwijs, de sport en het winkelgebied. Dat gebeurt in samenwerking met de betrokkenen. Op grond van de programma’s kan een stedenbouwkundige een ruimtelijk ontwerp voor de kern Oostburg maken. Daarin komen de locatiekeuzes voor de verschillende onderdelen en voorzieningen. Als de locaties bekend zijn, kan meer worden gezegd over de planning van de verschillende deelprojecten. Parallel daaraan kunnen partijen ZorgSaam en het Zwin College zelf alvast aan de slag met het programma van eisen voor hun huisvesting en ontstaat meer zicht op de kosten voor realisatie van deelprojecten. Alles komt samen in het masterplan. Eind dit jaar volgt de besluitvorming over het masterplan.

Als er consensus is over het masterplan, kan pas worden gestart met de realisatie. De opdracht van de projectorganisatie is dan om de samenhang, planning en het ruimtelijk kader te bewaken. En om de afstemming tussen de verschillende deelprojecten te borgen.

Samenwerking met ZorgSaam en vastgoedeigenaren 

Bij de verdere planvorming werkt de gemeente in de projectorganisatie samen met ZorgSaam en met vastgoedeigenaren in het centrum van Oostburg. Door slim samen te werken kan een impuls gegeven worden aan zorg, onderwijs, winkels en wonen. Op deze manier is gezamenlijk meer maatschappelijke waarde te creëren en is de leefbaarheid van de regio te borgen. Nu en in de toekomst.

Wat was de aanleiding voor de verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen?

De leefbaarheid in West Zeeuws-Vlaanderen staat onder druk. Jongeren trekken weg, winkels staan leeg en voorzieningen voor sport en cultuur verschralen. Er zijn woningen nodig voor ouderen, gezinnen én starters. Ook zijn er jonge mensen nodig voor de arbeidsmarkt. ZorgSaam Zorggroep wil en moet investeren in het Gezondheidscentrum Antonius en de ouderenzorg. Datzelfde geldt voor de gemeente Sluis, die in ieder geval het gemeentehuis en het schoolgebouw van het Zwin College moet vernieuwen. Op verschillende fronten zijn tegelijk investeringen nodig. Niets doen is geen optie. De opgave is: voorzieningen behouden en versterken. De financiële, ruimtelijke, juridische en organisatorische haalbaarheid van de integrale gebiedsontwikkeling is daarom afgelopen periode tijdens een verkenning onderzocht. De gemeenteraad heeft op basis van de verkenning een duidelijke opdracht voor de verdere planvorming vastgesteld.

Samen geven we onze toekomst vorm

Met de start van de planvorming is de verkenning afgerond. Het projectbureau geeft verdere uitvoering aan het participatieproces waarbij ouderen, jongeren, ouders, leerlingen, leerkrachten, werknemers, patiënten, winkeliers en andere geïnteresseerden en belanghebbenden betrokken worden. Dit betekent dat we samen onze toekomst vormgeven.

Zie ook de visualisatie van het vervolgproces.