PERSBERICHT - Intentieovereenkomst realisatie zonnepark Oostburg ondertekend

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag 23 november 2021 om onder een aantal voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een principeverzoek van SolarEnergyWorks voor de realisatie van een zonnepark in Oostburg.

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag 23 november 2021 om onder een aantal voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een principeverzoek van SolarEnergyWorks voor de realisatie van een zonnepark in Oostburg. Met de realisatie van het zonnepark geven we invulling aan de landelijke en regionale duurzaamheidsopgave die voor ons ligt. Deze week ondertekenden SolarEnergyWorks en de gemeente de intentieovereenkomst. Dat betekent dat we een stap dichterbij de realisatie van het zonnepark zijn. 

Omgeving

Direct omwonenden zijn intensief betrokken bij dit traject en worden ook de komende periode uitgenodigd om mee te denken met het ontwerp en de landschappelijke inpassing. Er zijn inmiddels verschillende bijeenkomsten en een-op-een gesprekken geweest met de omwonenden. Afgesproken is, dat opbrengsten uit de opwekking van duurzame energie zoveel mogelijk geïnvesteerd worden in de directe omgeving; de omgeving profiteert van 25% van de opbrengsten.   

Geschikte locatie

Het zoekgebied in Oostburg is een geschikte locatie voor een zonnepark, omdat hier het hoofdverdeelstation ligt. Via het hoofdverdeelstation sluit netbeheerder Stedin het zonnepark aan op het elektriciteitsnetwerk. Het zonnepark beslaat straks ongeveer 20 hectare grond. Dit is inclusief landschappelijke inpassing. Naar verwachting heeft het zonnepark een piekcapaciteit van 25 tot 30 megawatt. Daarmee voorziet het park in de energiebehoefte van zo’n 7.500 tot 9.000 huishoudens. 

Vervolg

De stap die nu volgt is de start van een planologische procedure, omdat een herziening of wijziging van het bestemmingsplan nodig is. De ruimtelijke onderbouwingen die de initiatiefnemer daarvoor indient, toetst de gemeente aan de criteria uit het visiedocument Krachtig Verbonden en aan de overige eisen die een goede ruimtelijke ordening stelt aan deze ontwikkeling. Na akkoord van de conceptstukken en nadat deze zijn voorgelegd aan de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen, worden deze gepubliceerd voor een periode van zes weken en kan iedereen een zienswijze indienen.