PERSBERICHT - Beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening gewijzigd vastgesteld en gepubliceerd

De gemeenteraad van Sluis stelde donderdag 22 juni 2023 het beleidsplan Wonen en de huisvestingverordening gewijzigd vast. De gewijzigde documenten staan op www.gemeentesluis.nl/wonen. De bekendmaking van de vaststelling is vandaag gepubliceerd in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en op www.overheid.nl. De komende maanden bereiden we de invoering voor.

Aanpassingen 

Het besluit van de gemeenteraad heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de nota Grondbeleid, het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening: 

 • Vereveningsbijdrage: 
  De vereveningsbijdrage is een compensatiebedrag dat een eigenaar betaalt aan de gemeente om een woning te mogen bouwen. De laagste vereveningsbijdrage, een bedrag van €3.750,-, gaat gelden voor woningen met een waarde tot en met €355.000,- (VON). Voor woningen met een waarde hoger dan 
 • €355.000,- (VON) geldt een vereveningsbijdrage van €15.000,-. De vereveningsbijdrage maakt onderdeel uit van de nota Grondbeleid. 
 • Definitie van huishouden: 
  Een tweede woning mag gebruikt worden door de eigenaar en diens huishouden. Aan de definitie van huishouden is toegevoegd: ‘alsmede familieleden in de eerste graad van die personen’. Dat betekent dat ook familieleden in de eerste graad van de eigenaar en diens huishouden onbeperkt gebruik mogen maken van de tweede woning. 
 • De ruimte-voor-ruimte regeling: 
  Deze regeling houdt in, dat je een nieuwe woning mag bouwen ter compensatie voor het slopen van een vervallen (agrarisch) gebouw in het buitengebied. Deze woning kan gebouwd worden op eigen terrein. Ook kan de woning gebouwd worden op een andere locatie. De kaders hiervoor staan in de beleidsnotitie ‘Verplaatsen bouwtitels in het buitengebied’. Het beleidsplan Wonen stelde voor om alleen de bouw van een compensatiewoning in woonkernen toe te staan. De gemeenteraad besloot dat dit ook mogelijk blijft in het buitengebied, mits die woning voor permanente bewoning wordt gebruikt en dit past binnen de kaders van het beleidsplan Wonen.

Maatregelen 

Vanaf donderdag 2 juli 2023 gaat de aanpassing in de vereveningsbijdrage in. Deze aanpassing staat opgenomen in de nota Grondbeleid. Vanaf 1 januari 2024 gaan onder andere de volgende maatregelen in uit het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening:  

 • Eigenaren van een woning in de woonkern met een WOZ-waarde tot en met €355.000,- moeten een (persoonsgebonden) vergunning aanvragen voor het gebruik van de woning als tweede woning. Eigenaren van een tweede woning boven de €355.000,- hoeven geen vergunning aan te vragen.  
 • Iedereen die een woning bezit in de woonkern (ongeacht of dit een tweede woning of woning voor permanente bewoning is) mag deze woning onder bepaalde voorwaarden maximaal 29 dagen toeristisch verhuren;
 • Er geldt een meldingsplicht voor het aantal overnachtingen als een woonruimte voor toeristische verhuur of als Bed & Breakfast wordt aangeboden. Die registratieplicht geldt nu ook al. Meer informatie over deze registratieplicht vindt u op www.gemeentesluis.nl/toeristischeverhuur

Vergunning aanvragen en melden overnachtingen

De periode tussen de vaststelling op 22 juni 2023 en de inwerkingtreding van het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening op 1 januari 2024 gebruiken we voor de voorbereiding. Denk daarbij onder andere aan het klaar maken van formulieren voor de vergunningaanvraag en voor de melding van het aantal overnachtingen. Zodra deze formulieren beschikbaar zijn (naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023), laten we dat weten via onder andere de website van de gemeente Sluis. Vanaf 1 januari 2024 kunnen eigenaren van tweede woningen dan de juiste procedures doorlopen om te voldoen aan de nieuwe maatregelen. 

Werkingsgebied 

De gemeente ontvangt veel individuele vragen van eigenaren van tweede woningen, met de vraag of deze woningen binnen het werkingsgebied vallen van de huisvestingsverordening. Het werkingsgebied bestaat uit de vijftien woonkernen in de gemeente Sluis. Het exacte werkingsgebied staat aangegeven op de gebiedskaartjes, die als bijlage G zijn toegevoegd aan het beleidsplan Wonen (‘bijlage G: Kaarten van de afgebakende gebieden waar de huisvestingsverordening betrekking op heeft’). Het beleidsplan Wonen staat gepubliceerd op www.gemeentesluis.nl/wonen

Versterken woonfunctie in woonkernen 

Het doel van het woonbeleid en de huisvestingsverordening is om de woonfunctie in de woonkernen te versterken. In deze kernen worden in verhouding veel woningen gebruikt als tweede woning of toeristisch verhuurd. Daardoor is er minder ruimte voor de vaste inwoners en voor starters en gaat de leefbaarheid achteruit. De maatregelen die opgenomen staan in het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening zijn erop gericht om weer grip te krijgen op de woningmarkt en de balans te herstellen.

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op de projectpagina www.gemeentesluis.nl/wonen