PERSBERICHT - Beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening

De gemeente Sluis maakt een beleidsplan Wonen en een huisvestingsverordening. De conceptplannen lagen van 16 februari tot en met 30 maart 2023 ter inzage. In deze periode kon iedereen een reactie geven op de plannen, ofwel een zienswijze indienen. Alle reacties zijn verzameld en beantwoord in een ‘nota beantwoording zienswijzen beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening’, waarover indieners deze week zijn geïnformeerd. Donderdag 22 juni a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening.

Versterken woonfunctie in de woonkernen 

Het doel van het woonbeleid en de huisvestingsverordening is om de woonfunctie in de woonkernen te versterken. In deze kernen worden in verhouding veel woningen gebruikt als tweede woning of toeristisch verhuurd. Dat betekent dat een groot deel van de bestaande woningen tijdelijk wordt bewoond en er minder ruimte is voor de vaste inwoner. Starters krijgen hierdoor geen kans op de woningmarkt en door gebrek aan permanente bewoners verdwijnen winkels en voorzieningen uit woonkernen. Hierdoor gaat de leefbaarheid achteruit. We willen grip krijgen op deze ontwikkeling en de balans op de woningmarkt herstellen. De huisvestingsverordening is één van de instrumenten die ons daarbij helpt. 

Beantwoording zienswijzen 

Tijdens de periode van terinzagelegging zijn ruim 600 zienswijzen ingediend op de plannen, waarvan er 413 relevant zijn. 90% van de zienswijzen is afkomstig van niet-inwoners. De zienswijzen gaan vooral over tweede woningbezit en toeristische verhuur en zijn afkomstig van partijen die rendement halen uit de woningmarkt (zoals tweede woningbezitters, verhuurders en makelaars). De gemeente Sluis heeft alle zienswijzen zorgvuldig beoordeeld en deze samengevat en beantwoord in de ‘nota beantwoording zienswijzen beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening’. Indieners van zienswijzen zijn hierover deze week geïnformeerd. 

Wijzigingen 

Een aantal zienswijzen heeft tot een aantal belangrijke wijzigingen geleid in het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening:

  • Het instrument opkoopbescherming vervalt vooralsnog;
  • Alleen eigenaren die een woning met een WOZ-waarde tot 355.000 euro willen gebruiken als tweede woning, moeten hiervoor een vergunning aanvragen; 
  • Eigenaren van woonruimte die deze aantoonbaar op 31 december 2023 in gebruik hadden als tweede woning, komen in aanmerking voor een objectgebonden vergunning (in plaats van een persoonsgebonden vergunning). Vanaf 1 januari 2024 zijn nieuwe vergunningen persoonsgebonden. 
  • De huisvestingsverordening geldt binnen de woonkernen, zoals is aangegeven in het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn gebiedskaarten met de begrenzing van het werkingsgebied toegevoegd.   
  • De gemeente gaat in de vereveningsbijdrage een onderscheid aanbrengen: hoe hoger de waarde van de woning, hoe hoger de vereveningsbijdrage.
  • Aan het concept beleidsplan Wonen is een woonzorgvisie toegevoegd. 

Commissie en raadsvergadering 

Het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening staan op dinsdag 6 juni a.s. op de agenda van de commissie Ruimte/AB en op donderdag 22 juni a.s. op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de commissie Ruimte/AB op 6 juni kunt u inspreken. Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot maandag 5 juni a.s. 17.00 uur via griffiersbureau@gemeentesluis.nl of tel. 14 0117. 

U kunt de commissievergadering en de besluitvormende raadsvergadering bijwonen. Graag verzoeken wij iedereen die de commissie- of raadsvergadering fysiek wil bijwonen, zich uiterlijk een dag van tevoren aan te melden in verband met de beschikbare ruimte in onze vergaderzaal. Dit kan via het bovengenoemde mailadres en telefoonnummer. De commissie- en raadsvergaderingen zijn ook live mee te luisteren via https://sluis.raadsinformatie.nl.

Meer informatie 

De nota van beantwoording staat gepubliceerd op www.gemeentesluis.nl/wonen. Op deze webpagina vindt u ook het beleidsplan Wonen, de huisvestingsverordening en een samenvatting. Wij raden u aan om de samenvatting eerst te lezen, omdat het u inzicht geeft in het hele proces.