Welstandsnota gemeente Sluis 2022

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 8 november 2022 de ‘Welstandsnota gemeente Sluis 2022’ het besluit genomen hebben de ‘Welstandsnota gemeente Sluis 2022’ vrij te geven voor inspraak.

De ‘Welstandsnota gemeente Sluis 2022’ vormt het nieuwe beleidskader voor het beoordelen van schetsplannen en vergunningaanvragen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en haar adviezen aan het college van burgemeester en wethouders betreffende de redelijke eisen van welstand.

De nieuwe ‘Welstandsnota gemeente Sluis 2022’ ligt op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 17 november 2022 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk reacties worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.