Projecten tweede ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

In dit document staat beschreven welke projecten subsidie ontvangen in de tweede ronde van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’.

1. Participatieplatform

Zeeland Rijk en regio investeren in het versterken van de sociale structuur en samenhang van Zeeuws-Vlaanderen. Dit doen ze door inwoners, bedrijven en organisaties zelf aan de slag te laten gaan. De ambitie is dat inwoners zich actief betrokken voelen bij ontwikkelingen in de regio en uitdagingen aanpakken.

Het doel van het project ‘Participatieplatform Zeeland’ is te zorgen dat inwoners actief de participatiemogelijkheden in de eigen omgeving gebruiken. Het projectresultaat is een open, regionaal en online platform voor initiatieven waarbij inwoners- en organisatieparticipatie van waarde is. Het platform bestaat uit de projecten uit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Ook is het toegankelijk voor andere nieuwe ideeën waarbij inwoner- en organisatieparticipatie een plek krijgen. Het platform zet inwoners en organisaties aan om samen te werken aan opgaven in de regio.

De Provincie Zeeland ontvangt een totaalbedrag van € 40.000 voor het project ‘Participatieplatform Zeeland’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is circa € 50.000.

2. Lokale Deal Terneuzen

De gemeente Terneuzen wil samen met bewoners werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit vindt vooral plaats in de kern van Terneuzen en Sluiskil/Sas van Gent.

De ‘Lokale Deal Terneuzen’ richt zich op het samen met burgers vormgeven van hun leefomgeving. Het project geeft een extra impuls aan de wens om burger- en overheidsparticipatie vorm te geven in de gemeentelijke organisatie. Binnen de deal pakken ze de volgende zaken op:

 • Een structurele aanpak van eenzaamheid;
 • Een visie op de binnenstad van Terneuzen, met een uitvoeringsaanpak en zichtbare resultaten voor de inwoners;
 • Een aanpak voor vergroening van de binnenstad van Terneuzen (in overleg met de wijkraad, bewoners en omwonenden);
 • De aanpak van het gebied Sassepoort. In de deal wordt een online platform gemaakt waarmee de bewoners meer worden betrokken bij hun omgeving en ertoe worden gezet om met eigen initiatieven te komen. 
 • De visie op het project Icoon Veerhaven. In de deal wordt ervaring op gedaan met co-creatie van een iconische uitkijktoren, het inzetten van nieuwe netwerken, crowdfunding en vernieuwende financieringsoplossingen voor het realiseren van openbare attracties.

De gemeente Terneuzen ontvangt een totaalbedrag van € 850.000 voor het project ‘Lokale Deal Terneuzen’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is circa € 2.750.000.

3. Geen label, toch hulp

Uit onderzoek blijkt dat 3-14% van de jongeren zich voor langere tijd eenzaam voelt. Als de eenzaamheid langer duurt, laten jeugdigen meer en meer het hoofd hangen. Door eenzaamheid bij jongeren op tijd aan te pakken voorkomen we ernstige gevolgen zoals verslaving, depressie en suïcide. Daardoor besparen we ook op zorgkosten.

De gemeente Hulst start daarom het programma Join Us. Doelen van dit programma zijn:

 • De zorg dichterbij de bewoners brengen (geen moeilijke intakegesprekken, diagnostisch onderzoek, lange wachttijden voor zorg, enzovoort);
 • De afstand tot de zorg verkleinen (preventiezorg, korte intake, bewezen effectief zorgprogramma);
 • Het vestigingsklimaat verbeteren (jongeren vinden hun draai in Zeeuws-Vlaanderen, ontmoeten vrienden, vinden voor zichtzelf een goede plek in de samenleving);
 • De kwetsbare samenhang verbeteren (samen ervaringen delen, samen leren, samen leven, samen ontdekken);
 • Meer samenwerken met andere organisaties. Zorgboerderij KAAT gaat bijvoorbeeld samenwerken met Hulst voor Elkaar. Door deze samenwerking ontstaat een groot bereik en kunnen ze meer jongeren helpen.

 Zorgboerderij KAAT ontvangt een totaalbedrag van € 100.000 voor het proefproject ‘Geen label, toch hulp’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is € 193.775.

4. Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen

De vergrijzing en ontgroening van West Zeeuws-Vlaanderen heeft gevolgen voor de leefbaarheid.  Het project ‘Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen’ richt zich op het versterken van de plattelandseconomie en speelt in op deze demografische ontwikkeling. Er wordt ruimte gemaakt voor een meer duurzame samenleving. De bevolkingskrimp wordt gekoppeld aan:

 • de vraag naar kwalitatieve woningen, 
 • voorzieningen voor een meer divers publiek, 
 • nieuwbouwwoningen en 
 • aanpassingen in de huidige woningvoorraad om gezinnen en werknemers in onder andere de zorg een aantrekkelijke leef- en woonsituatie te bieden. 

Voor de kern Oostburg is het doel te komen tot een uniek gezondheidsdorp. Uniek in de regio, maar ook voorbeeld stellend voor Nederland. Het dorp is een ideale leefomgeving voor ouderen, en voor hen die deze ouderen in toekomst moeten gaan verzorgen. Zorg levert een economische impuls en werkgelegenheid voor de regio en trekt jongere bewoners aan. Er komt in de dorpskern van Oostburg meer ruimte voor zorgvoorzieningen, onderwijs, recreatie & natuur en duurzame energie. 

Zo draagt dit plan bij aan het behoud van de leefbaarheid en ontstaat er een aantrekkelijker vestigingsklimaat, in Oostburg en in de andere dorpen in de gemeente Sluis.

In de eerste fase van dit project, waarvoor nu geld beschikbaar komt, worden drie dingen gerealiseerd:

 1. een communicatie- en participatieplan;
 2. de projectorganisatie;
 3. een concept-ontwerp van het ‘gezondheidsdorp’ Oostburg.

De Gemeente Sluis ontvangt een totaalbedrag van € 75.000 voor het project ‘Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De investering is in het begin € 150.000. Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen is de bedoeling om ook de vervolgfases te subsidiëren. Hiervoor is € 425.000 beschikbaar. In de subsidiebeschikking maken we hier verdere afspraken over.

5. Zorghuis van de toekomst

Het Zorghuis van de toekomst heeft als doel het aanpakken van de problemen op de arbeidsmarkt in de zorgsector in Zeeuws-Vlaanderen. Dit wordt gedaan door:

 • een krachtige hybride leeromgeving Zorg en Welzijn te creëren (hybride is een combinatie van school- en praktijkonderwijs);
 • (toekomstige) zorgverleners en -vragers kennis te laten maken met nieuwe technieken en innovaties op het gebied van de zorg;
 • de deskundigheid van zorgverleners op peil te houden;
 • vernieuwende middelen aan te bieden aan zorgvragers en -verleners in ‘het Zorghuis van de toekomst’.

Het Zorghuis van de Toekomst heeft twee ontwikkellijnen: een hybride leeromgeving en de zorgvoorziening van de toekomst. De resultaten die ze willen bereiken zijn:

 • een visie op het Zorghuis van de toekomst;
 • een businesscase voor het Zorghuis van de toekomst;
 • een doorlopende leerlijn op het gebied van zorg en welzijn in middelbaar en voortgezet onderwijs;
 • een hybride leeromgeving en een leerhuis voor na-, om- en bijscholing. Daarbij hebben ze aandacht voor kwetsbare doelgroepen en hen die buiten Nederland geschoold zijn;
 • internationaliseringsactiviteiten. Hieronder valt bijvoorbeeld het in dienst nemen van buitenlandse medewerkers en het verzorgen van taalonderwijs en inburgering.

Het samenwerkingsverband van Scalda, Stichting ZorgSaam Terneuzen, Stichting Tragel Zorg, HZ University of Applied Sciences en Stichting Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ontvangt een totaalbedrag van € 150.000 voor het project ‘Zorghuis van de toekomst’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Gezamenlijk met de regio wordt € 650.000 geïnvesteerd.

6. Masteropleiding Vitality, destination development in rural coastal areas

De HZ University of Applied Sciences start met de masteropleiding Vitaliteit. Het doel is om samen met partners te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Nieuwe en bestaande kenniswerkers en studenten ontwikkelen kennis en vaardigheden voor het versterken van vitaliteit van doelgroepen en regio’s. De masteropleiding draagt zo bij aan een beter imago van Zeeland.  

De resultaten die ze willen bereiken zijn:

 • Startklare éénjarige professionele masteropleiding Vitality voor kenniswerkers en studenten van binnen én buiten Zeeland;
 • (Tenminste) twee living labs Vitale Regio in Zeeuws-Vlaanderen;
 • Een adviesraad Vitality, die bestaat uit gebruikers, ondernemers en overheid;
 • Een wetenschappelijke adviesraad;
 • Een onderzoeksprogramma dat is gerelateerd aan de maatschappelijke vraagstukken in de regio;
 • Start met minimaal 20 nationale studenten. In de toekomst biedt de opleiding plaats voor 550 (inter)nationale studenten.

HZ University of Applied Sciences ontvangt een totaalbedrag van € 950.000 voor het project ‘Masteropleiding Vitality, destination development in rural coastal areas’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is circa € 2 miljoen.

Andere projecten

De gemeente Terneuzen heeft nog twee subsidieaanvragen in behandeling. Deze zijn positief ontvangen door de Economic Board Zeeland en de gemeente Terneuzen. Dit zijn de projecten ‘Arbeidsmarkt voor iedereen’ van de Arbeidsmarktregio Zeeland en ‘Talenten aan de Slag in Zeeland’ van VNO-NCW Brabant Zeeland.