Ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ wordt ter inzage gelegd

Op 8 maart 2022 heeft de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur het ontwerpbestemmingsplan behandeld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ gaat nu ter inzage.

Op 8 maart 2022 heeft de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur het ontwerpbestemmingsplan behandeld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ gaat nu ter inzage. Hierin is beschreven welke recreatieve activiteiten en functies er zijn toegestaan en op welke locaties binnen het gebied welke bebouwing mag komen. Vorig jaar lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Hierop zijn 28 inspraak- en vooroverlegreacties ingediend. Op basis van de beoordeling van alle reacties is het ontwerpbestemmingsplan aangepast en is er een zoneringskaart gemaakt.

Kennisnemen ontwerpbestemmingsplan

Als extra service bieden wij, voorafgaand aan de wettelijke termijn van de terinzagelegging, iedereen de mogelijkheid om gedurende vier weken alvast kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’. Dit kan vanaf donderdag 31 maart 2022 via www.gemeentesluis.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-ON01). Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien in ons Klanten Contact Centrum. In deze periode kunnen er nog geen zienswijzen worden ingediend.

Bestemmingsplan Regiopark Oostburg

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Op donderdag 28 april 2022 gaat de wettelijke termijn van de terinzagelegging (zes weken) in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om tot en met 8 juni 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen. U wordt hierover geïnformeerd in het digitale Gemeenteblad en het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad van woensdag 27 april 2022. 

Vragen

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan of de procedure? Neem dan contact op met de gemeente Sluis, mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening of de heer A. van Hoeve van de afdeling Beleid, via info@gemeentesluis.nl of 140117.

Regiopark Oostburg

Regiopark Oostburg geeft een recreatieve invulling aan het gebied Euregiotuinen met ruimte voor evenementen, horeca en cultuur. Dit alles passend binnen de sfeer van het gebied en de karakteristiek van onze streek. Ook wordt op kleine schaal de mogelijkheid geboden tot overnachting.

Beantwoording vragen inloopdag Regiopark Oostburg 20 april 2022

Op 20 april j.l. werd door de gemeente Sluis een inloopdag georganiseerd op het terrein van de voormalige Euregiotuinen aan de Nieuwstraat te Oostburg. Tijdens deze inloopdag was er gelegenheid tot het stellen van vragen over het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt. Tevens is er van gedachten gewisseld over het plan. Tijdens de inloopdag zijn een aantal vragen gesteld die op dat moment niet of niet volledig door ons beantwoord konden worden. Deze vragen en de beantwoording hiervan treft u hieronder aan.

Wat is de prognose van het aantal bezoekers in de zomermaanden mei tot en met september?

In bijlage 4 van de notitie beantwoording inspraak- en overlegreacties bestemmingsplan Regiopark Oostburg is een prognose gegeven van het verwachte aantal bezoekers. In de maanden mei tot en met september is het totaal aantal verwachte bezoekers voor alle (dagrecreatieve en verblijfsrecreatieve) activiteiten gesteld op 56.200. Waarvan 5.000 voor vergunningplichtige evenementen. Tevens is hierbij het uitgangspunt dat er maximaal 1.000 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn met uitzondering van verblijfsgasten en de momenten dat er een vergunningplichtig evenement is. 

Is het gebied gelegen binnen of buiten de bebouwde kom?

Een dorp of stad heeft niet één bebouwde kom, maar meerdere kommen waarvan de grens en de bevoegdheid tot vaststelling van die grens afhankelijk is van het wettelijke kader. De grens van de bebouwde kom kan dus op verschillende manieren bepaald worden. Hieronder beperken we ons tot de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet, bebouwde kom in de zin van de Wabo en bebouwde kom in de zin van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

De bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet wordt vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad en moet op grond van artikel 156a Wegenverkeerswet 1994 worden aangeduid (met de zogenaamde blauwe komborden). De bekendste gevolgen van het betreden van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet staan in artikel 20 en 21 van het bij die wet horende reglement. Binnen de bebouwde kom mogen motorvoertuigen maximaal 50 km per uur. Buiten de bebouwde kom mogen motorvoertuigen 130, 100 of 80 km per uur afhankelijk van de weg waarop zij rijden.

Op grond van de Wegenverkeerswet loopt de grens van de bebouwde kom door het plangebied. Het plangebied van het Regiopark is in overwegende mate buiten de bebouwde kom gelegen. Dit blijkt uit onderstaande afbeelding.

Afbeelding grens bebouwde kom plangebied

De bebouwde kom in de zin van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt - op basis van vaste jurisprudentie - volgens de Afdeling niet bepaald door het zogenaamde blauwe kombord (de Wegenverkeerswet). Bepalend is de feitelijke situatie en de aard van de omgeving. Bij het bepalen van de grens is in dit geval van belang waar de bebouwing feitelijk (nagenoeg) ophoudt. Of anders gezegd binnen een bebouwde kom is de bebouwing op korte afstand van elkaar gelegen en geconcentreerd tot een samenhangende structuur. 

De bebouwde kom in de zin van de APV kan de gemeente zelf vaststellen of aansluiten bij een van de wettelijk vastgestelde grenzen. In de gemeente Sluis sluit de APV voor bebouwde kom aan bij de grenzen van de Wegenverkeerswet.

Door de gemeente is een Nota Grondbeleid opgesteld. In deze nota is niets opgenomen over dit specifiek plan. Waarom niet?

In de Nota Grondbeleid 2021 wordt aangegeven welke vorm van grondbeleid de gemeente in zijn algemeenheid toepast, hoe de grondprijzen worden bepaald en welke soort verevening in welke situatie wordt toegepast. Het geeft de kaders aan waarbinnen de gemeente haar grondbeleid vorm geeft. De Nota Grondbeleid gaat dus niet in op individuele locaties.Toevallig staat de locatie van de voormalige Euregiotuinen wel vermeld in de nota maar dan als voorbeeld. Bij hoofdstuk 5.4 (Grondprijsbeleid) staat namelijk onder 5.4.2.3. Overige gronden: ‘De gemeente Sluis heeft geen grondprijzen bepaald voor de uitgifte van overige gronden. Daar de gemeente de afgelopen jaren passief grondbeleid heeft gevoerd, heeft de gemeente slechts een beperkt aantal locaties in bezit waarvoor een specifieke ontwikkeling beoogd is. Omdat het slechts om een paar locaties gaat, vindt uitgifte van deze locaties plaats op basis van een prijsvraag (bijvoorbeeld locatie Euregiotuinen) of op basis van een door een onafhankelijk taxateur getaxeerde waarde.’ 

De Nota Grondbeleid 2021 is hieronder te raadplegen. 

Ga naar Nota Grondbeleid 2021 (PDF)