Ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ wordt ter inzage gelegd

Op 8 maart 2022 heeft de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur het ontwerpbestemmingsplan behandeld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ gaat nu ter inzage.

Op 8 maart 2022 heeft de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur het ontwerpbestemmingsplan behandeld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ gaat nu ter inzage. Hierin is beschreven welke recreatieve activiteiten en functies er zijn toegestaan en op welke locaties binnen het gebied welke bebouwing mag komen. Vorig jaar lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Hierop zijn 28 inspraak- en vooroverlegreacties ingediend. Op basis van de beoordeling van alle reacties is het ontwerpbestemmingsplan aangepast en is er een zoneringskaart gemaakt.

Kennisnemen ontwerpbestemmingsplan

Als extra service bieden wij, voorafgaand aan de wettelijke termijn van de terinzagelegging, iedereen de mogelijkheid om gedurende vier weken alvast kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’. Dit kan vanaf donderdag 31 maart 2022 via www.gemeentesluis.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-ON01). Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien in ons Klanten Contact Centrum. In deze periode kunnen er nog geen zienswijzen worden ingediend.

Bestemmingsplan Regiopark Oostburg

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Op donderdag 28 april 2022 gaat de wettelijke termijn van de terinzagelegging (zes weken) in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om tot en met 8 juni 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen. U wordt hierover geïnformeerd in het digitale Gemeenteblad en het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad van woensdag 27 april 2022. 

Inloopdag Regiopark Oostburg

Op woensdag 20 april 2022 organiseert de gemeente Sluis een inloopdag in het Regiopark Oostburg. Tijdens dit moment zijn ook mensen aanwezig die betrokken zijn bij het initiatief. U bent van harte uitgenodigd om tijdens dit inloopmoment uw vragen te stellen en informatie op te halen. Binnenkort volgt meer informatie over onder andere de inlooptijden.

Vragen

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan of de procedure? Neem dan contact op met de gemeente Sluis, mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening of de heer A. van Hoeve van de afdeling Beleid, via info@gemeentesluis.nl of 140117.

Regiopark Oostburg

Regiopark Oostburg geeft een recreatieve invulling aan het gebied Euregiotuinen met ruimte voor evenementen, horeca en cultuur. Dit alles passend binnen de sfeer van het gebied en de karakteristiek van onze streek. Ook wordt op kleine schaal de mogelijkheid geboden tot overnachting.