Kader toeristische verhuur

Het college van Sluis legt het voorstel voor aan de gemeenteraad om het Kader toeristische verhuur 2022 en de Leefbaarheidsverordening 2022 vast te stellen. In deze eerste fase wordt voorgesteld een planologisch kader vast te stellen zonder een vast aantal-dagen-criterium.

Daarnaast een Leefbaarheidsverordening waarin vooralsnog een eenmalige registratieplicht is in een deel van de gemeente. In deze periode wordt er ingezet op extra handhaving voor controle op veiligheid van de te verhuren woningen, meldingen en bij overtredingen. Na het toeristenseizoen van 2022 komt er een evaluatie om te kijken welke maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn.

Proces voorafgaand 

Aan het voorliggende voorstel zijn diverse stappen vooraf gegaan. Op 21 juli 2021 is de inspraakprocedure voor het “Ontwerpkader toeristische verhuur 2022” en de “Ontwerp Huisvestingsverordening 2022” officieel bekendgemaakt. In de periode tussen 21 juli en 1 september 2021 zijn er 468 zienswijzen ingediend op het voorgenomen besluit van de gemeenteraad over het onderwerp “Toeristische verhuur van woonruimte”. In de afgelopen maanden zijn de ingediende zienswijzen geclusterd per deelonderwerp. Zo wordt duidelijk hoe de verschillende zienswijzen, soms ook tegengesteld aan elkaar, aankijken tegen bepaalde aspecten en wordt de reactie daarop inzichtelijk. De totale clustering en beantwoording is opgenomen in een document “Notitie beantwoording zienswijzen en voorgestelde aanpassingen”. Deze notitie vervangt de beantwoording van individueel ingediende zienswijzen. Uit de hoeveelheid en aard van de reacties blijkt dat het onderwerp complex is en er veel verschillende meningen zijn. 

Gefaseerde invoering, met registratieplicht

Op basis van dit voorgaande proces opteert het college voor een gefaseerde invoering met registratieplicht. In feite komt dit het meest tegemoet aan het aangenomen amendement zonder afbreuk te doen aan de wettelijke mogelijkheden. De registratieplicht betekent dat vanaf 31 maart 2022 verhuurders in de kernen Breskens, Groede, Nieuwvliet, Cadzand, Zuidzande en Retranchement hun woning moeten laten registreren. Zo ontstaat een goed inzicht in het aantal woningen dat wordt verhuurd. Gecombineerd met een korte tijd tot evaluatie kunnen aanvullende beleidsmaatregelen goed worden afgewogen. Doordat de te verhuren woningen bekend zijn kunnen gerichte controles worden gedaan op bijvoorbeeld (brand) veiligheid, de afdracht van toeristenbelasting en actief gecommuniceerd worden met verhuurders over het voorkomen van overlast. 

Gemeenteraad besluit 

De gemeenteraad neemt een besluit over het voorstel op donderdag 23 december 2021. Daaraan voorafgaand neemt de raadscommissie Ruimte/algemeen bestuur het voorstel in behandeling in haar vergadering van maandag 13 december 2021 om 19.30 uur. U heeft het recht om tijdens deze commissievergadering in te spreken over dit onderwerp en aldus uw mening te geven aan de raadsleden over het voorstel en de voorliggende stukken. Als u gebruikt wilt maken van dit inspreekrecht dient u zich 24 uur van te voren aan te melden bij de griffier van de commissie, mevrouw M.A.J. Moerman, bereikbaar via het e-mailadres mmoerman@gemeentesluis.nl. Zij zal u informeren over de wijze waarop het inspreekrecht vorm krijgt, mede in relatie tot de op dat moment geldende maatregelen rondom Covid-19.

Downloaden