Inwonersonderzoek draagvlak toerisme

Als onderdeel van het Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 herhaalt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme dit jaar het inwonersonderzoek naar draagvlak voor toerisme. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen.

In het gemeentelijk visiedocument Krachtig Verbonden is opgenomen dat we willen toewerken naar ‘waardevol toerisme’ in de gemeente Sluis. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er balans is tussen de economische ontwikkeling die toerisme enerzijds met zich mee brengt, en de leefbaarheid en maatschappelijke impact anderzijds. Inzicht in het draagvlak voor toerisme onder onze inwoners, vormt een belangrijke bouwsteen voor onze beleidsontwikkeling en –advisering. In 2019 hebben we als gemeente voor het eerst deel genomen aan dit onderzoek. Dit jaar doen we dat opnieuw. Op basis van een steekproef, ontvangen ruim 6.000 willekeurige inwoners in september een vragenlijst. 

Inzicht in actueel draagvlak en toe- of afname sinds 2019

In 2019 is voor het eerst een uitgebreid inwonersonderzoek uitgevoerd in een groot aantal Zeeuwse gemeenten. De gemeente Sluis heeft toen ook deelgenomen. Uit het onderzoek bleek toen dat 62% van de inwoners in de gemeente Sluis het toerisme steunt. Inmiddels zijn we 3 jaar – en een coronacrisis – verder. Door het onderzoek nu te herhalen, krijgen we een beeld van het actuele draagvlak voor toerisme onder inwoners, in hoeverre dit sinds 2019 is toe- of afgenomen en in welk opzicht. Het onderzoek signaleert eventuele knelpunten die kunnen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk de meerwaarde van de vrijetijdssector ervaren. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme wil het onderzoek niet alleen nu, maar eens per vier jaar gaan herhalen.

Uitnodiging voor vragenlijst via post, invullen bij voorkeur online

Om het verwerken van de vragenlijsten te vergemakkelijken, wordt deze keer zoveel mogelijk overgaan op digitaal invullen. Inwoners krijgen via een link de mogelijkheid om de vragenlijst digitaal (online) in te vullen. Op verzoek kan eventueel een papieren vragenlijst worden toegezonden of opgehaald op het gemeentehuis. U kunt alleen deelnemen aan het onderzoek als u een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen. 

Planning 

Half september versturen we de brieven om deel te nemen. In de tweede week van oktober volgt indien nodig een herinnering om deel te nemen aan het onderzoek. Vervolgens wordt de rapportage van het onderzoek eind 2022 afgerond en opgeleverd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.

Anoniem

Het onderzoek is volledig anoniem. Als gemeente adresseren en versturen we de uitnodigings- en herinneringsbrief. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ontvangt de gegevens die ingevuld worden in de vragenlijst maar kent geen namen of adressen van de degene die deelnemen aan het onderzoek. Antwoorden worden dus vertrouwelijk verwerkt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Daniek Nijland van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme via daniek.nijland@hz.nl of 0118 489 846.