Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Contre Escarpe Retranchement’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Contre Escarpe Retranchement en Kokersweg Zuidzande’ en een ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ter inzage wordt gelegd.

Plangebied

Het plan omvat de realisatie van drie woningen aan de Contre Escarpe in Retranchement. De bouwtitels voor deze woningen ontstaan door aan de Kokersweg in Zuidzande de daar aanwezige nertsenhouderij te beëindigen en de daarmee samenhangende bebouwing te slopen. Aan de Kokersweg wordt één compensatiewoning gerealiseerd.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen) en het ontwerpbesluit tot vaststellen van een hogere grenswaarde liggen met ingang van 26 oktober 2023 gedurende zes weken (tot en met 6 december 2023) ter inzage. Daarnaast kan het volledige ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpescarpekokersweg-ON01).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.