Ontwerpbestemmingsplan ‘Mosseldijk 15A Nieuwvliet, Bosdijk/Sint Pietersdijk IJzendijke en Verlorendorpweg 9 Eede’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Mosseldijk 15A Nieuwvliet, Bosdijk/Sint Pietersdijk IJzendijke en Verlorendorpweg 9 Eede’ ter inzage wordt gelegd.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de percelen Mosseldijk 15A Nieuwvliet voor het realiseren van drie woningen. Eén bouwtitel is afkomstig van het perceel Bosdijk/Sint Pietersdijk IJzendijke en twee van het perceel Verlorendorpweg 9 Eede’. Het ontwerpbestemmingsplan vervangt ter plaatse het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis 2h’.

Termijn van terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Mosseldijk 15A Nieuwvliet, Bosdijk/Sint Pietersdijk IJzendijke en Verlorendorpweg 9 Eede’ ligt met ingang van 26 oktober 2023 gedurende zes weken (tot en met 6 december) ter inzage. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmosseldijk15a-ON01).

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.