Ontwerp omgevingsvergunning Scheldestraat 8, Cadzand-Bad (the Wheelhouse)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3o van de Wabo voor het realiseren van een appartementencomplex op het perceel Scheldestraat 8 te Cadzand-Bad.

Plangebied

De (ontwerp) omgevingsvergunning maakt het mogelijk om op het perceel Scheldestraat 8 te Cadzand-Bad een appartementencomplex te realiseren dat bestaat uit 4 appartementen, verdeeld over vijf bouwlagen, met de daarbij behorende parkeerplaatsen.

Het plan inzien

De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) ligt met ingang van 26 oktober 2023 gedurende zes weken (tot en met 6 december 2023) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC). De ontwerp omgevingsvergunning is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ogscheldestraat8-ON01).

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan een ieder gebruik maken van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen gericht tegen de ontwerp omgevingsvergunning zoals hiervoor omschreven.