Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit voor de herinrichting van de beekmanstraat te Aardenburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de Beekmanstraat in Aardenburg te herinrichten en hiervoor de volgende verkeersmaatregelen te nemen.
De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer liggen ten grondslag aan dit voornemen.
De verkeersmaatregel omvat onder meer:

  • Het verwijderen van het bestaande fietspad ten westen van de Beekmanstraat. Dit zal worden toegevoegd aan het groen.
  • De aanleg van een nieuw fietspad, bestaande uit betonelementen (2.50 meter breed) met een as-belijning in het midden, voor beide richtingen aan de oostzijde van de Beekmanstraat.
  • Het verplaatsen van de 30km-zone; deze wordt verplaatst in de Beekmanstraat voor de afslag naar de Hanzestraat.
  • Het wijzigen van de voorrangssituatie in de 30km-zone; verkeer van rechts heeft voorrang.
  • De fietser in de 30km-zone op de rijbaan en de bromfietser ook in de 50km-zone op de rijbaan.
  • Het aanpassen van de voetpaden voor de woningen 1 t/m 15. Daar wordt het voetpad verwijderd.
  • Het verwijderen van de verkeersborden van de oude situatie, alsmede het verwijderen van de belijning van de voorrangssituatie op de kruisingen Hanzestraat en de Paardenmarkt. Voorts het verwijderen van de zonebalk 30/50 in de Beekmanstraat.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van o.a. verkeersborden zoals op de situatietekening is aangegeven.
Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 3 juni 2020 zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 17.00 uur tot 19.30 uur bij voorkeur op afspraak in te zien.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.
Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.