Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het belang van de doorstroming van het verkeer, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg zijn zij voornemens om een parkeerschijfzone in te stellen op het nieuw aangelegde parkeerterrein nabij de ingang van de Zouterik te Nieuwvliet.
Door de herinrichting van de openbare ruimte is een aantal parkeerplaatsen op eigen terrein van het aldaar gevestigde verhuurbureau komen te vervallen.
De klanten van dit verhuurbureau kunnen nu terecht op het nieuwe parkeerterrein.
Hiermee blijft de parkeerdruk op het kruispunt Zouterik/Heggerank door geparkeerde voertuigen van vakantiegangers op wisseldagen tot een minimum beperkt.
Op het nieuwe parkeerterrein zal een parkeerduur gelden voor maximaal een half uur, op alle dagen, gedurende het hele jaar.
Hierdoor zal een hogere omloopsnelheid ontstaan in het gebruik van de parkeervakken door voertuigen van huurders.

De parkeerschijfzone zal worden aangeduid door de plaatsing van de verkeersborden E-10zb (ingaand) en E-11ze (uitgaand) van Bijlage I van het R.V.V.-1990, als ook d.m.v. het aanbrengen van een blauwe belijning op het parkeerterrein.
Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 9 mei 2018 zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn elke werkdag tijdens de openingstijden in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.
Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Te downloaden: