Visiedocument Krachtig Verbonden 2021

Op 15 september 2020 heeft de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om het visiedocument Krachtig Verbonden 2021 vrij te geven voor inspraak. Het visiedocument betreft de ruimtelijke structuurvisie, de woonvisie, het Wmo-beleidsplan (maatschappelijke ondersteuning) en het gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’. Tevens zijn onder andere het in 2018 vastgestelde coalitieakkoord, de uitgangspunten uit de Zeeuwse Kustvisie, de ambities in het kader van de Toekomstige Zorg en het Aanvalsplan Wonen in het visiedocument verwerkt.  In het visiedocument is daarmee het beleid van de gemeente Sluis op hoofdlijnen verwoord. Ook worden de dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende beleidsterreinen.  

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt het visiedocument op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 24 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het visiedocument kunt u hieronder downloaden.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk dan wel mondeling reacties worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg dan wel via het emailadres VisiedocumentKrachtigverbonden@gemeentesluis.nl. In de reactie dient u uw naam en adres te vermelden.

Visiedocument Krachtig Verbonden 2021