Tijdelijke verkeersmaatregel kern Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat in verband met de te verwachte drukte in de kern Sluis op woensdag 11 november, zaterdag 14 november en zondag 15 november het noodzakelijk is om de wegen in het centrum van de kern Sluis, (zijnde Kaai, Kapellestraat en de Oude Kerkstraat) tijdelijk af te sluiten voor het verkeer, voetgangers uitgezonderd.

Het inrijverbod wordt dagelijks aangebracht op genoemde wegen voor de tijdsduur vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 18:00 uur.

De bevoorrading en het afhalen van producten door clientèle bij de omliggende winkelbedrijven in het centrum kan vóór 11:00 uur normaal plaatsvinden. De achterliggende woonwijken blijven normaal bereikbaar. De doorgaande route voor de verkeersafwikkeling verloopt via de Ridderstraat-Korte Wolstraat-Lange Wolstraat, waar onder meer ook de lijnbussen gebruik van maken. Van belang is dat deze route obstakelvrij blijft gedurende de tijd dat de tijdelijke verkeersmaatregel actief is.

De tijdelijke verkeersmaatregel wordt ingesteld o.g.v. van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W. 1990) en uitgevoerd d.m.v. het tijdelijk plaatsen van een geslotenverklaring aangeduid middels het verkeersbord volgens model C-01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) aan een geleidehek, op de rijbaan van de Kaai, Kapellestraat en de Oude Kerkstraat te Sluis, dagelijks, voor de hierboven aangegeven tijdsduur.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 november 2020.